Představujeme projekt: 12X1DZ Doprava a životní prostředí

Představujeme projekt:  12X1DZ Doprava a životní prostředí

Projekt 12X1DZ je zaměřen na problematiku dopravy a jejích vlivů na životní prostředí. V rámci práce v projektu jsou podrobně probírány jednotlivé negativní dopady, které doprava do životního prostředí vnáší. Studenti se nejprve seznamují s informačními zdroji věnujícími se dané tématice a poté jsou pak formou semestrálních prací vedeni k samostatné práci a orientaci v uvedené problematice. Součástí práce v projektu je také měření hluku v terénu, a to jak z dopravy silniční, tak i železniční, a jeho následné vyhodnocení. Mezi témata řešená v rámci diplomových prací patří především dopravní hluk, problematika navrhování zelených mostů a metody posuzování dopravních staveb. Okruh témat je však mnohem širší a iniciativa studentů věnovat se tomu problému, který se jim zdá důležitý, je vítána.

Čti dál

Otevři si dveře k zajímavé práci!

Otevři si dveře k zajímavé práci!

Pokud jsi ve druháku bakaláře, čeká Tě rozhodnutí, které výrazně ovlivní další směřování Tvého studia – výběrové řízení pro projektů (a tedy i oborů studia). Tvoje volba ovlivní nejen obor, který budeš studovat, ale Tvé další odborné zaměření a pracovní kariéru.

Pokud Tě alespoň trošku zajímá moderní pojetí udržitelné mobility, veřejná doprava, silnice, železnice, životní prostředí, doprava ve městech či cyklodoprava, podívej se na naší stránku o oboru DOS (Dopravní systémy). O čem obor DOS vlastně je? Proč si ho vybrat pro další studium? Co můžeš po vystudování oboru DOS dělat? Právě odpovědi na tyto otázky tam najdeš – jednoduše a přehledně.

Na Ústavu dopravních systémů běží v rámci oboru DOS celkem 11 studentských projektů. Neměl bys mít problém si z našich projektů vybrat.

Sleduj náš web a Instagram! Budeme představovat obor DOS, naše studentské projekty i zajímavé absolventy oboru

Co je ale nejdůležitější, sleduj náš web a Instagram (@dopravnisystemy). Od pondělí se totiž pod hastagem #studujDOS budeme věnovat představení oboru DOS, našich studentských projektů i třeba zajímavých absolventů našeho oboru, abychom Ti představili, jakou zajímavou práci po škole můžeš dělat.

Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře úspěšně za námi

Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře úspěšně za námi

Státní závěrečné zkoušky pro bakaláře se u komisí ústavu dopravních systémů konaly ve třech blocích. Nejprve v úterý 10. září zasedala Komise pro železniční infrastrukturu a provoz pod vedením doc. Týfy, poté zasedala Komise pro pozemní komunikace a provoz v pátek 13. září pod vedením doc. Neubergové a v pondělí 16. září pod vedením doc. Čarského a ve dnech 17. – 18. září zasedala v Děčíně Komise pro Pracoviště Děčín pod vedením doc. Čarského. Tajemníky komisí byli Dr. Javořík a Dr. Padělek.

Čti dál

Úspěšné státní závěrečné zkoušky za námi

Úspěšné státní závěrečné zkoušky za námi

V týdnu od 17. – 21. června 2019 se pro obor DS – Dopravní systémy a technika konaly státní závěrečné zkoušky na ústavu dopravních systémů. Své práce před komisí pro Pozemní komunikace a provoz a Železniční infrastrukturu a provoz úspěšně obhájili 23 studenti a zároveň složili státní závěrečnou zkoušku. S vyznamenáním prospělo 8 studentů, 11 závěrečných prací studentů bylo navrženo na udělení pochvaly děkana za vynikající zpracování diplomové práce a 1 závěrečná práce byla navržena na ocenění Cenou prof. Vlčka.

Čti dál

Úspěch studentů Ústavu dopravních systémů v soutěži Česká dopravní stavba

Úspěch studentů Ústavu dopravních systémů v soutěži Česká dopravní stavba

V úterý 18. června 2019 byli na Galavečeru v Betlémské kapli, kromě soutěžících v kategorii Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2018, oceněni soutěžící z řad studentů technických vysokých škol v rámci soutěže o nejlepší bakalářskou/diplomovou/ročníkovou práci. Soutěž pro studenty se koná pod záštitou rektorů vysokých škol ČR a patronů soutěže zastupujících významné firmy. Podrobnější informace k soutěži i jejím výsledkům naleznete v tiskové zprávě níže.

Umístění v soutěži získali 4 studenti ČVUT Fakulty dopravní, kteří zpracovávali svoji závěrečnou v rámci studentských projektů vypsaných a vedených na ústavu dopravních systémů.

Čti dál

Nový studentský projekt ve spolupráci s IPR Praha

Nový studentský projekt ve spolupráci s IPR Praha

Ústav dopravních systémů, v rámci zúžení spolupráce se zaměstnavateli absolventů oboru DOS/DS, rozšiřuje nabídku projektů o zcela nový projekt Udržitelná mobilita v Praze, který je zajišťován v užší spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Chcete-li se zapojit do řešení dopravních problémů hlavního města, tento projekt je tu právě pro vás.

Projekt je zaměřený na plánování dopravního systému a přípravu realizace dílčích dopravních projektů v hlavním městě Praze. Důraz je kladen na aplikaci koncepčních, strategických a územně plánovacích dokumentů vprocesu přípravy projektů v dopravě v Praze, případně i s přesahem do tzv.Pražské metropolitní oblasti. Součástí projektu je i aplikace, případnědoplnění znalostí v oblasti urbanismu, životního prostředí, participace, marketingu a projektového řízení. Projekt je zajišťován v užší spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Chcete se zapojit do řešení dopravních problémů hl. m. Prahy? Vyberte si nový studentský projekt Udržitelná mobilita v Praze.

Martin Jacura: Projekty oboru DOS vám nabízejí práci na tématech s praktickým dopadem a garantují vaši vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

Martin Jacura: Projekty oboru DOS vám nabízejí práci na tématech s praktickým dopadem a garantují vaši vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

Vážené studentky, vážení studenti 2. ročníku bakalářského studijního programu,

v těchto chvílích Vás čeká zásadní rozhodnutí ve Vašem studiu, a to volba svého projektu. Projektu, který ovlivní vaše studium přinejmenším do konce bakalářského studia, projektu, jenž bude formovat vašeodborné směřování a završí jej tématem vaší bakalářské práce. Volte jej odpovědně, protože právě práce v projektu bude po další tři semestry patřit k významné součásti vašeho studia. Ústav dopravních systémů vám nabízí na svých projektech osobní přístup ke každému z vás, kontakt s praxí, spolupráci na odborných a vědecko-výzkumných úkolech. Kolegiální vztah mezi studenty a vedoucími projektů patří k zásadám, na nichž sesnažíme projektově orientovanou výuku stavět.

Projekty oboru DOS (Dopravní systémy a technika) a Ústav dopravních systémů vám nabízejí práci na tématech s praktickým dopadem a garantují vaši vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

Z jakých projektů můžete vybírat? Zde se podívejte na přehled studentských projektů v rámci Ústavu dopravních systémů:

Zajímá vás více? Neobávejte se kontaktovat vedoucí projektu, nebo přímo studenty z jednotlivých projektů.

Těšíme se na Vás!
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
vedoucí Ústavu dopravních systémů