Výzkumná skupina PREFOS / The PREFOS Research Group

Obyvatelům měst, regionů i celé Evropy je třeba nabídnout systém veřejné dopravy a udržitelné mobility tak kvalitní, aby sami upřednostnili jeho použití před jízdou osobním automobilem.  To je jedna z hlavních aktuálních výzev pro dopravní inženýry!


Výzkumná skupina PREFOS, která funguje v rámci Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT v Praze, je neformální výzkumnou skupinou zaměřující se na udržitelnou mobilitu, moderní veřejnou dopravu a její roli v rámci udržitelné mobility a v konceptu Mobility as a Service. Naší misí je soustřeďovat, zpracovávat a dále poskytovat moderní dopravně-inženýrské know-how podepřené vědeckými poznatky, zkušenostmi i příklady dobré praxe.

Udržitelnou mobilitu a atraktivní a konkurenceschopnou veřejnou dopravou vnímáme jako pilíř zefektivnění dopravy ve městech, snižování negativního vlivu dopravy na životní prostředí i naplňování cílů GreenDeal 2050.

The PREFOS research group, which operates within the Department of Transport Systems of the Faculty of Transport of the CTU in Prague, is an informal research group focusing on sustainable mobility, modern public transport and its role in sustainable mobility and the Mobility as a Service concept. Our mission is to concentrate, process and further provide modern transport engineering know-how supported by scientific knowledge, experience and examples of good practice.

We see sustainable mobility and attractive and competitive public transport as a pillar of making urban transport more efficient, reducing the negative impact of transport on the environment and meeting the GreenDeal 2050 targets.


Naše odbornost / Our expertise
UDRŽITELNÁ MOBILITA // SUSTAINABLE MOBILITY
PREFERENČNÍ OPATŘENÍ PRO VEŘEJNOU DOPRAVU // PUBLIC TRANSPORT PRIORITY
ZASTÁVKY, STANICE A TERMINÁLY VEŘEJNÉ DOPRAVY // PUBLIC TRANSPORT STOPS, STATIONS AND INTERMODAL HUBS
SDÍLENÝ PROSTOR // SHARED SPACE

PREFERENCE VEŘEJNÉ DOPRAVY / PUBLIC TRANSPORT PRIORITY

Těžištěm naší aktuální práce je téma preference veřejné dopravy ve městech. Témata, kterým se aktuálně věnujeme jsou následující:

Objektivní hodnocení kvality provozu veřejné dopravy

Rozvíjíme objektivní metodu hodnocení kvality provozu povrchových módů veřejné dopravy na základě porovnání dosahované cestovní rychlosti a směrodatné (ideální) cestovní rychlosti pro daný úsek a vyhodnocení spolehlivosti provozu. Výsledkem následně je stupeň kvality provozu veřejné dopravy (level of service), který poskytuje srozumitelný analytický podklad indikující, v jaké části sítě veřejné dopravy není dosahována požadovaná kvalita jejího provozu, a tedy na jakou část sítě se zaměřit při navrhovaní preferenčních opatření.

Metoda hodnocení “přivětivosti” infrastruktury pro spoje veřejné dopravy

Pracujeme na metodě hodnocení “přívětivosti” infrastruktury pro povrchové módy veřejné dopravy založenou na dekompozici pohybu spojů v daném úseku a ohodnocení potenciálu zdržení spoje vlivem tří aspektů ovlivňujících jejich pohyb – dopravní proud a jeho parametry, řízení dopravního proudu a stavebně-dopravní uspořádání uličního prostoru. Výstupem z metody je index infrastruktury, který charakterizuje “přívětivost”/kvalitu infrastruktury pro veřejnou dopravu.

Modelování vybraných dopravních situací souvisejících s preferencí VHD

Pomocí dopravních mikrosimulací v program VISSIM chceme ověřit, která preferenční opatření jsou nejefektivnější z hlediska minimalizace zdržení spojů veřejné dopravy. Rovněž nás bude zajímat vyhodnocení možných různých verzí řešení stejné dopravní situace. Výsledky bychom chtěli promítnou do doporučení pro praxi dopravně-inženýrského navrhování preferenčních opatření.

Efekty preferenčních opatření

V návaznosti na mikrosimulace preferenčních opatření, ale i obecné poznatky vlivu preference veřejné dopravy na ekonomickou a energetickou efektivitu jejího provozu se rovněž zabýváme možnostmi kvantifikovat tyto efekty.


SDÍLENÁ ZÓNA / SHARED SPACE

Sdílená zóna (Shared Space) je úspěšný urbanisticko-dopravní přístup k řešení veřejných prostranství založeným na integrovaném využívání prostranství všemi typy uživatelů, který je osvědčený stovkami realizací v rámci Evropy i světa. Společně s Vojtěch Novotný – mobility consultancy & advisory a dalšími partnery ze sdružení CityDeal jsme byli vytvoření konpcepčního návrhu implementace Shared Space i do české legislativy, na základě kterého byl do Zákona č. 361/2000 Sb. implementován nový dopravní režim „Sdílená zóna“ s účinností od 1.1.2024.

Více informací na www.sdilenazona.cz.

Tématu sdílené zóny (Shared Space) se budeme věnovat i nadále, a to ve spolupráci s ČVUT FSv a doc. Karlem Hájkem.


PREFOS tým / The PREFOS team

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.

Vojtěch Novotný je nezávislým dopravním inženýrem se specializací na udržitelnou mobilitu, strategie a koncepce dopravy a mobility, moderní veřejnou dopravu a její preferenci i vazbu dopravy na veřejná prostranství. Řadu let pracoval pro Pražskou integrovanou dopravu jako specialista rozvoje IDS, později jako vedoucí oddělení koncepce, projektů a projektového řízení. V rámci svého akademického působení vyučuje oborové předměty na Fakultě dopravní ČVUT, působí jako školitel-specialista v rámci doktorského studia, publikuje a přednáší na odborných konferencích. Podílel se například na tvorbě Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, Standardu zastávek PID, metodiky pro preferenční opatření VHD i návrhu úprav právních a technických norem pro preferenci BUS a byl členem konzultační skupiny při vzniku Manuálu veřejných prostranství hl. m. Prahy. Je rovněž spoluautorem koncepčního návrhu implementace Shared Space do české legislativy.

www.vojtechnovotny.cz | vojtech.novotny@cvut.cz

Ing. Nikol Richterová

Nikol Richterová je “PhD. candidate” oboru Technika a technologie v dopravě a spojích. Na Ústavu dopravních systémů vyučuje oborové předměty a podílí se na vedení závěrečných prací. Kromě práce na Ústavu dopravních systémů pracuje pro Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy (MOBILAB), kde je zapojena do řady projektů zabývající se dopravními průzkumy a organizací dopravy.

V rámci skupiny PREFOS se zabývá především dalším rozvojem metody hodnocení “přívětivosti” infrastruktury pro spoje veřejné dopravy a zpřesněním modelu závislostí mezi podobou infrastruktury a kvalitou provozu veřejné dopravy.

nikol.richterova@cvut.cz

Bc. Ondřej Vomočil

Ondřej Vomočil je student magisterského studia (obor DOS). V rámci skupiny PREFOS se podílí na její výzkumné činnosti v oblasti hodnocení “přivětivosti” infrastruktury pro spoje veřejné dopravy, rovněž spolupracoval na studii pro hl. m. Praha na téma dopravního režimu vyhrazených jízdních pruhů pro BUS. Úspěšně obhájil bakalářskou práci na téma modelování vybraných dopravních situací souvisejících s preferencí VHD pomocí mikrosimulačního programu VISSIM a v současné době se zabývá problematikou kvantifikace efektů preferenčních opatření.

Ing. Markéta Jirmanová

Markéta Jirmanová je studentkou doktorského studia na ČVUT FD. Ve své bakalářské i diplomové práci se zabývala vyhodnocení dat z provozu spojů veřejné dopravy v Praze a v tomto tématu pokračuje v rámci skupiny PREFOS, neboť se zabývá dalším rozvojem metody hodnocení kvality provozu veřejné dopravy. Markéta nasbírala i zahraniční zkušenosti na studijním pobytu v Budapešti.

Ing. Tomáš Klinský

Tomáš Klinský je student doktorského studia na ČVUT FSv. V rámci skupiny PREFOS se podílí na dalším rozvoji problematiky sdílené zóny / Shared Space s efektivní kombinací dopravně-inženýrských a urbanistických přístupů.

Bc. Vojtěch Dlouhý

Vojtěch Dlouhý hostujícím členem našeho týmu, který se u nás zaměřuje na propojení dopravy a veřejného prostranství a zpracovává studii řešení nám. Milady Horákové v Plzni, které je nejen významným veřejným prostranstvím, ale i důležitým uzlem veřejné, cyklistické i automobilové dopravy.


Studentský projekt PREFOS (12X1PE)

V rámci naší výzkumné skupiny propojujeme vědeckovýzkumnou činnost i smluvní výzkum s projektovou výukou v rámci oboru DOS/DS (Dopravní systémy a technika). Proto jsou integrálními členy našeho týmu i studentky a studenti bakalářského a magisterského studia, kteří se plně podílejí na činnosti skupiny.

Zapojení do činnosti výzkumné skupiny pro studenty bakalářského a magisterského studia je možné prostřednictvím studentského projektu 12X1PE “PREFOS” v rámci oboru DOS.

Chceš se k nám přidat? Nejdříve nám napiš a potkáme se.

Volná místa v rámci výběrového řízení do studentských projektů standardně “naslepo” nevypisujeme, ale to neznamená, že se k nám nemůžeš přidat. Pokud bys měl zájem se do našeho týmu zapojit a aktivně s námi pracovat, napiš e-mail jednomu z vedoucích projektu. Domluvíme se schůzku, popovídáme si o tom, co Ty od práce na projektu očekáváš, co my očekáváme od Tebe a na čem konkrétně bys s námi pracoval. A pokud se domluvíme, vyřešíme prakticky, jak se na náš projekt můžeš dostat.