Výzkumná skupina PREFOS / The PREFOS Research Group

Obyvatelům měst, regionů i celé Evropy je třeba nabídnout systém veřejné dopravy a udržitelné mobility tak kvalitní, aby sami upřednostnili jeho použití před jízdou osobním automobilem.  To je jedna z hlavních aktuálních výzev pro dopravní inženýry!


Výzkumná skupina PREFOS, která funguje v rámci Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT v Praze, je neformální výzkumnou skupinou zaměřující se na udržitelnou mobilitu, moderní veřejnou dopravu a její roli v rámci udržitelné mobility a v konceptu Mobility as a Service. Naší misí je soustřeďovat, zpracovávat a dále poskytovat moderní dopravně-inženýrské know-how podepřené vědeckými poznatky, zkušenostmi i příklady dobré praxe.

Udržitelnou mobilitu a atraktivní a konkurenceschopnou veřejnou dopravou vnímáme jako pilíř zefektivnění dopravy ve městech, snižování negativního vlivu dopravy na životní prostředí i naplňování cílů GreenDeal 2050.

The PREFOS research group, which operates within the Department of Transport Systems of the Faculty of Transport of the CTU in Prague, is an informal research group focusing on sustainable mobility, modern public transport and its role in sustainable mobility and the Mobility as a Service concept. Our mission is to concentrate, process and further provide modern transport engineering know-how supported by scientific knowledge, experience and examples of good practice.

We see sustainable mobility and attractive and competitive public transport as a pillar of making urban transport more efficient, reducing the negative impact of transport on the environment and meeting the GreenDeal 2050 targets.


Naše odbornost / Our expertise
INTEGROVANÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA // INTEGRATED PUBLIC TRANSPORT
PREFERENČNÍ OPATŘENÍ PRO VEŘEJNOU DOPRAVU // PUBLIC TRANSPORT PRIORITY
ZASTÁVKY, STANICE A TERMINÁLY VEŘEJNÉ DOPRAVY // PUBLIC TRANSPORT STOPS, STATIONS AND INTERMODAL HUBS
SDÍLENÝ PROSTOR // SHARED SPACE

PREFERENCE VEŘEJNÉ DOPRAVY / PUBLIC TRANSPORT PRIORITY

Těžištěm naší aktuální práce je téma preference veřejné dopravy ve městech. Témata, kterým se aktuálně věnujeme jsou následující:

Objektivní hodnocení kvality provozu veřejné dopravy

Rozvíjíme objektivní metodu hodnocení kvality provozu povrchových módů veřejné dopravy na základě porovnání dosahované cestovní rychlosti a směrodatné (ideální) cestovní rychlosti pro daný úsek a vyhodnocení spolehlivosti provozu. Výsledkem následně je stupeň kvality provozu veřejné dopravy (level of service), který poskytuje srozumitelný analytický podklad indikující, v jaké části sítě veřejné dopravy není dosahována požadovaná kvalita jejího provozu, a tedy na jakou část sítě se zaměřit při navrhovaní preferenčních opatření.

Metoda hodnocení “přivětivosti” infrastruktury pro spoje veřejné dopravy

Pracujeme na metodě hodnocení “přívětivosti” infrastruktury pro povrchové módy veřejné dopravy založenou na dekompozici pohybu spojů v daném úseku a ohodnocení potenciálu zdržení spoje vlivem tří aspektů ovlivňujících jejich pohyb – dopravní proud a jeho parametry, řízení dopravního proudu a stavebně-dopravní uspořádání uličního prostoru. Výstupem z metody je index infrastruktury, který charakterizuje “přívětivost”/kvalitu infrastruktury pro veřejnou dopravu.

Modelování vybraných dopravních situací souvisejících s preferencí VHD

Pomocí dopravních mikrosimulací v program VISSIM chceme ověřit, která preferenční opatření jsou nejefektivnější z hlediska minimalizace zdržení spojů veřejné dopravy. Rovněž nás bude zajímat vyhodnocení možných různých verzí řešení stejné dopravní situace. Výsledky bychom chtěli promítnou do doporučení pro praxi dopravně-inženýrského navrhování preferenčních opatření.


PREFOS tým / The PREFOS team

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.

Vojtěch Novotný je nezávislým dopravním inženýrem se specializací na udržitelnou mobilitu, strategie a koncepce dopravy a mobility, moderní veřejnou dopravu a její preferenci i vazbu dopravy na veřejná prostranství. Řadu let pracoval pro Pražskou integrovanou dopravu jako specialista rozvoje IDS, později jako vedoucí oddělení koncepce, projektů a projektového řízení. V rámci svého akademického působení vyučuje oborové předměty na Fakultě dopravní ČVUT, působí jako školitel-specialista v rámci doktorského studia, publikuje a přednáší na odborných konferencích. Podílel se například na tvorbě Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, Standardu zastávek PID, metodiky pro preferenční opatření VHD i návrhu úprav právních a technických norem pro preferenci BUS a byl členem konzultační skupiny při vzniku Manuálu veřejných prostranství hl. m. Prahy.

www.vojtechnovotny.cz | novotvo4@fd.cvut.cz

Ing. Nikol Dousková

Nikol Dousková je studentkou doktorského studia oboru Technika a technologie v dopravě a spojích. Na Ústavu dopravních systémů vyučuje oborové předměty a podílí se na vedení závěrečných prací. Kromě práce na Ústavu dopravních systémů pracuje pro Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy, kde je zapojena do řady projektů zabývající se dopravními průzkumy a organizací dopravy.

V rámci skupiny PREFOS se zabývá především dalším rozvojem metody hodnocení “přívětivosti” infrastruktury pro spoje veřejné dopravy a zpřesněním modelu závislostí mezi podobou infrastruktury a kvalitou provozu veřejné dopravy.

dousknik@fd.cvut.cz

Bc. Ondřej Vomočil

Ondřej Vomočil je student magisterského studia (obor DOS). V rámci skupiny PREFOS se podílí na její výzkumné činnosti v oblasti hodnocení “přivětivosti” infrastruktury pro spoje veřejné dopravy, rovněž spolupracoval na studii pro hl. m. Praha na téma dopravního režimu vyhrazených jízdních pruhů pro BUS. Úspěšně obhájil bakalářskou práci na téma modelování vybraných dopravních situací souvisejících s preferencí VHD pomocí mikrosimulačního programu VISSIM.

Bc. Markéta Jirmanová

Markéta Jirmanová je hostující členkou našeho týmu (z projektu Dopravní řešení pro Smart City). Je studentkou magisterského studia (obor DOS). Ve své bakalářské práci se zabývala vyhodnocení dat z provozu spojů veřejné dopravy v Praze a v tomto tématu pokračuje v rámci skupiny PREFOS, neboť se zabývá dalším rozvojem metody hodnocení kvality provozu veřejné dopravy. Markéta nasbírala i zahraniční zkušenosti na studijním pobytu v Budapešti.

Bc. Tomáš Klinský

Tomáš Klinský je student magisterského studia (obor DOS). V rámci skupiny PREFOS se podílí na výzkumné činnosti v oblasti hodnocení “přívětivostí” infrastruktury pro spoje veřejné dopravy, konkrétně dekompozicí pohybu vozidla. V diplomové práci se zabývá tématem modelování vybraných částí pohybu autobusů VHD na komunikační síti pomocí mikrosimulačního programu VISSIM


Studentský projekt PREFOS (12X1PE)

V rámci naší výzkumné skupiny propojujeme vědeckovýzkumnou činnost i smluvní výzkum s projektovou výukou v rámci oboru DOS/DS (Dopravní systémy a technika). Proto jsou integrálními členy našeho týmu i studentky a studenti bakalářského a magisterského studia, kteří se plně podílejí na činnosti skupiny.

Zapojení do činnosti výzkumné skupiny pro studenty bakalářského a magisterského studia je možné prostřednictvím studentského projektu 12X1PE “PREFOS” v rámci oboru DOS.

Chceš se k nám přidat? Nejdříve nám napiš a potkáme se.

Volná místa v rámci výběrového řízení do studentských projektů standardně “naslepo” nevypisujeme, ale to neznamená, že se k nám nemůžeš přidat. Pokud bys měl zájem se do našeho týmu zapojit a aktivně s námi pracovat, napiš e-mail jednomu z vedoucích projektu. Domluvíme se schůzku, popovídáme si o tom, co Ty od práce na projektu očekáváš, co my očekáváme od Tebe a na čem konkrétně bys s námi pracoval. A pokud se domluvíme, vyřešíme prakticky, jak se na náš projekt můžeš dostat.