o katedře

Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování je profilující katedrou oboru „DOS – Dopravní systémy a technika“ bakalářského a magisterského studia a oboru „D – Dopravní systémy a technika“ doktorského studia. Katedra zajišťuje výuku především na zmíněných oborech a ve společných předmětech pro všechny obory fakulty. Jednotlivé předměty jsou zaměřeny na konstrukci, vedení a projektování dopravních cest, provoz na dopravních cestách, umístění tras, křižovatek a stanic v území, řešení dopravy v městských a příměstských regionech, problematiku dopravního provozu a životního prostředí, výstavbu dálniční sítě, modernizaci železniční sítě, projektování, výstavbu, rekonstrukci a údržbu dopravních cest.

Důraz ve výuce klade katedra na projektově orientovanou výuku. Zaměření projektů pokrývá širokou problematiku projektování, výstavby, rekonstrukce a provozu dopravních cest včetně ekologických aspektů a dopadů na územní plánování, projektování a realizaci silničních, dálničních a železničních staveb, řešení obslužnosti území, řešení městské a příměstské dopravy včetně městské hromadné dopravy (vedení a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra), otázky bezpečnosti a nehodovosti. Studenti mají širokou nabídku projektů, ze které si vyberou svoje zaměření, z nějž pak vyplývá i téma diplomové práce i uplatnění absolventů v praxi (projekční katedry, prováděcí stavební podniky, správní a řídicí orgány a další). Výstupy studentských prací jsou každoročně prezentovány studentům nižších ročníků.

Vědeckovýzkumná a odborná činnost katedry se zaměřuje na řešení obslužnosti území včetně městských aglomerací, na moderní metody projektování dopravních staveb, na řešení ekologických problémů vedení a provozu na dopravních cestách, na řešení městské hromadné dopravy včetně nových moderních konstrukcí tramvajové koleje a preferencí hromadné dopravy, na problematiku bezpečnosti a nehodovosti v dopravě a rozvoj cyklistické dopravy.

Katedra systematicky spolupracuje na řešení konkrétních odborných problémů s praxí a má navázanou úzkou odbornou spolupráci s mnoha veřejnými organizacemi i soukromými podniky.


Martin Jacura

Ing. Martin Jacura, Ph.D., je vedoucím Katedry dopravního inženýrství a dopravního plánování od června 2018. Je prvním vedoucím katedry, který je zároveň absolventem  ČVUT v Praze Fakulty dopravní. Na katedře pracuje od roku 2003, postupně prošel pozicemi tajemníka katedry, pedagogického manažera katedry a v letech 2010– 18 vykonával funkci zástupce vedoucího katedry. Specializuje se na problematiku infrastruktury kolejové dopravy s důrazem na projektování železničních tratí a komplexní návrhy řešení železničních uzlů, stanic a přestupních terminálů VHD. Stranou jeho zájmu nezůstává železniční provoz a historický vývoj železniční dopravy. Jeho cílem je dále rozvíjet Katedru dopravního dopravních systémů jako jeden za základních pilířů fakulty, a to jak po stránce vědecko-výzkumné, tak odborné. Uvědomuje si, že fakulta není firma, ale stále, a to v první řadě, vzdělávací instituce. Proto chce nadále udržovat vysokou odbornou kvalitu výuky a podporovat osobní přístup ke vzdělávání studentů. Budoucnost katedry vidí v užší spolupráci s potenciálními zaměstnavateli absolventů oboru DOS/DS, zvýšení jejich zapojení do projektově orientované výuky, pokračování v doposud velmi úspěšné odborné doplňkové činnosti a odpovídající zapojení katedry do projektů vědy a výzkumu.

profil na webu fakulty
jacurmar@fd.cvut.cz


Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
profil na webu fakulty
kumpopet@fd.cvut.cz

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D
manažerka pro pedagogickou činnost
profil na webu fakulty
kocardag@fd.cvut.cz

Doc. Ing. Bc. Kristýna Neubergová, Ph.D.
manažerka projektů
profil na webu fakulty
neubekri@fd.cvut.cz

Petra Nesládková, DiS.
sekretariát
profil na webu fakulty
neslapet@fd.cvut.cz


Tým Katedry dopravního inženýrství a dopravního plánování (2019).