studentské projekty

Projektová výuka má ČVUT v Praze Fakultě dopravní tradici již od samotného založení fakulty v roce 1993. Ústav dopravních systémů se na projektové výuce podílel již od samého začátku v akademickém roce 1993/1994. Projekt vede studenty k zapojení do vědeckovýzkumné činnosti FD a k získání návyku pro týmovou práci. Spolupráce na projektu je završena bakalářskou nebo diplomovou prací. Vedoucími projektu mohou být profesoři, docenti, odborní asistenti a odborníci z vědeckých pracovišť a z praxe.

Zapojením se do jednoho z našich projektů po 3. semestru bakalářského studia si studenti volí obor Dopravní systémy a technika.


BEZPEČNOST DOPRAVY A PROJEKČNÍ NÁVRHY ÚPRAV KE SNÍŽENÍ NEHODOVOSTI (12X1BN/12X2BN)

Definování dopravní bezpečnosti. Parametry dopravní nehodovosti. Podrobná dopravně-inženýrská analýza a statistika nehod. Práce s databázemi nehod a pasportem komunikací. Aplikace dopravních průzkumů a sledování konfliktních situací v provozu. Bezpečnostní audit. Návrh opatření na zlepšení bezpečnosti provozu. Základní prvky dopravního zklidňování. Úpravy na křižovatkách, návrh okružní křižovatky. Úpravy ke zvýšení bezpečnosti chodců, pohyb chodců na PK v intravilánu i extravilánu, problematika přecházení. Význam dopravně inženýrských úprav pro snížení počtu nehod. Konstrukce vozovky a její protismykové vlastnosti.

POČET VYPISOVANÝCH MÍST (ve výběrovém řízení 2019/2020) // Praha: 6 míst, Děčín: 2 místa

Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

Ing. Karolína Moudrá
Ing. Bc. Iva Šturmová, Ph.D.
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.


DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (12X1DZ/12X2DZ)

Projekt je zaměřen na problematiku dopravy a jejích vlivů na životní prostředí. V rámci práce v projektu jsou podrobně probírány jednotlivé negativní dopady, které doprava do životního prostředí vnáší. Studenti se nejprve seznamují s informačními zdroji věnujícími se dané tématice a poté jsou pak formou semestrálních prací vedeni k samostatné práci a orientaci v uvedené problematice. Součástí práce v projektu je také měření hluku v terénu, a to jak z dopravy silniční, tak i železniční, a jeho následné vyhodnocení. Mezi témata řešená v rámci diplomových prací patří především dopravní hluk, problematika navrhování zelených mostů a metody posuzování dopravních staveb. Okruh témat je však mnohem širší a iniciativa studentů věnovat se tomu problému, který se jim zdá důležitý, je vítána.

POČET VYPISOVANÝCH MÍST (ve výběrovém řízení 2019/2020) // Praha: 4 místa, Děčín: 2 místa

Ing. Libor Ládyš
doc.Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D.
Ing. Bc. Iva Šturmová, Ph.D.


DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST (12X1DO/12X2DO)

Řešení dopravní obslužnosti velkých rekreačních, obchodních a průmyslových center silniční a kolejovou dopravou s ohledem na stávající silniční a železniční síť a životní prostředí. Po zvládnutí obecné problematiky budou řešena konkrétní centra menšího i většího rozsahu (oblast Šumavy, Krkonoš a dalších).

POČET VYPISOVANÝCH MÍST (ve výběrovém řízení 2019/2020) // Praha: 8 míst


MODERNÍ TRENDY V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ (12X1MT/12X2MT)

Projekt je zaměřen na prohloubení vědomostí v oblasti utváření koncepce železniční dopravy a projektové přípravy železničních staveb v podrobnosti na úrovni studie. Základem je týmová práce na návrhu infrastrukturního a provozního uspořádání vybraného traťového úseku, části železniční sítě či železničního uzlu s cílem rozvoje železniční dopravy v ČR i v zahraničí, coby páteře moderní dopravní obsluhy území, a to jak v osobní, tak v nákladní dopravě. Problematika zahrnuje oblast od nejširších mezinárodních vazeb, přes vazby celostátní, až po řešení dopravní obsluhy regionů, včetně zapojení železnice do integrovaných dopravních systémů, a může přesahovat i do ostatních kolejových systémů (např. tram-train). Projekt postupně obsahuje analýzu potřebných podkladů, návrh provozní koncepce, návrh železniční a související infrastruktury a zjednodušené technologické a ekonomické zhodnocení. Práci na projektu doplňuje seznámení se zásadami projektování, zaškolení v práci s podpůrným softwarem, aktuální příklady z praxe a pravidelně pořádané exkurze.

POČET VYPISOVANÝCH MÍST (ve výběrovém řízení 2019/2020) // Praha: 4 místa, Děčín: 1 místo


ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY VE MĚSTECH (12X1OD/12X2OD)

Koncepce dopravy ve městech. Organizace dopravy v centrech měst a v obytných oblastech. Silniční obchvaty – návrh, posouzení jejich dopadů. Průtahy silnic obcemi – studie a řešení. Doprava na vícepruhových pozemních komunikacích. Křižovatky – analýzy, úpravy a alternativní návrhy, posouzení kapacity, světelné signalizační zařízení (SZZ). Veřejná hromadná doprava – řešení MHD, preference MHD, integrované dopravní systémy. Sdílená doprava (car – pooling). Bezbariérová doprava. Regulace parkování. Zklidňování dopravy – řešení a úpravy přechodů pro chodce.

POČET VYPISOVANÝCH MÍST (ve výběrovém řízení 2019/2020) // Praha: 4 místa, Děčín: 2 místa


PREFERENCE VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY (12X1PH/12X2PH)

Studenti se v projektu zabývají problematikou přímé i nepřímé preference veřejné hromadné dopravy. Navrhují řešení vedoucí k podpoře veřejné dopravy, jejímu zrychlování a zvyšování její efektivity. Jedná se například o stavební úpravy (řešení přestupních uzlů, liniová preferenční opatření apod.), organizační změny (úpravy linkového vedení, směrová i časová koordinace linek, úpravy jízdních řádů apod.), či další podpůrná opatření (marketingová, ekonomická, ekologická). Součástí projektu jsou exkurze do provozu VHD s praktickými ukázkami a popisem vybraných konkrétních situací. Studenti jsou vedeni k samostatné prezentaci dílčích výsledků své práce v projektu.

POČET VYPISOVANÝCH MÍST (ve výběrovém řízení 2019/2020) // Praha: 5 míst, Děčín: 1 místo


PROJEKTOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC (12X1PS/12X2PS)

Projekt Projektování silnic je zaměřen na využití počítačové techniky v moderním pojetí projektování. Softwarově se projekt bude opírat o aktivní využívání produktů AutoCad Civil 3D. Studenti projektují zejména obchvaty obcí a novostaveb silnic. Projekt je realizován ve spolupráci s PUDIS a.s.

POČET VYPISOVANÝCH MÍST (ve výběrovém řízení 2019/2020) // Praha: 10 míst


PŘIJATELNÉ FORMY DOPRAVY VE MĚSTECH (12X1PF/12X2PF)

Dopravní obslužnost urbanistických celků – návrh nových dopravních tras, dopravní napojení obchodních center, průmyslových areálů a nádraží. Řešení dopravy v historických jádrech měst. Navrhování obytných zón a zón 30. Optimalizace průtahů silnic obcemi. Uspořádání prostoru místních komunikací. Jednosměrné ulice. Křižovatky – vhodnost použití jednotlivých typů, analýza a řešení úrovňových křižovatek, analýza křižovatek pomocí dopravních modelů, návrh světelného signalizačního zařízení (SZZ) a jeho koordinace. Řešení dopravy v klidu – problematika parkování v obytných souborech, organizace dopravy a parkování v uzavřených areálech. Aplikace prvků zklidňování dopravy. Bezpečnost nemotorové dopravy – přechody pro chodce, bezpečná cesta dětí do škol, cyklistické komunikace a trasy. Bezbariérové trasy – opatření pro tělesně a zrakově postižené. Veřejná hromadná doprava – koncepce systému MHD, informační systém.

POČET VYPISOVANÝCH MÍST (ve výběrovém řízení 2019/2020) // Praha: 4 místa, Děčín: 2 místa


REGIONÁLNÍ INTEGROVANÁ DOPRAVA (12XRI/12X2RI)

Projekt se zabývá integrovanou dopravou ve městech a regionech. V první fázi se studenti seznamují s činnostmi navazujícími na PID (PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA), především z oblastí: dopravní průzkumy, tarifní a odbavovací systém, informační systémy ve vozidlech – stacionární, elektronické‚ apod., organizace dopravy (plánování až do úrovně JŘ), kontrolní a řídící systémy, záchytná parkoviště. Ve druhé fázi studenti zpracovávají samostatně na základě doporučení a vlastního výběru některou z uvedených oblastí a navrhují vlastní řešení.

POČET VYPISOVANÝCH MÍST (ve výběrovém řízení 2019/2020) // Praha: 4 místa


ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY (12X1RC/12X2RC)

Analýza současného stavu cyklistické dopravy v České republice, zejména ve městech. Začlenění cyklistické dopravy do územně plánovací dokumentace (generely cyklistické dopravy). Analýza bezpečnosti cyklistické dopravy. Varianty integrace cyklistické a veřejné dopravy. Začlenění cyklistické dopravy do sítě místních komunikací – příčné uspořádání, křižovatky a okolí zastávek MHD. Studie podmínek zřizování smíšených komunikací pro pěší a cyklisty a obousměrného cyklistického provozu v jednosměrných komunikacích. Dopravně-sociologické průzkumy zaměřené na cyklistickou dopravu. Studie cykloturistických tras ve vybraných regionech z hlediska bezpečnosti dopravy a začlenění do komunikační sítě.

POČET VYPISOVANÝCH MÍST (ve výběrovém řízení 2019/2020) // Praha: 3 místa, Děčín: 2 místa


UDRŽITELNÁ MOBILITA V PRAZE (12X1UM)

Projekt zaměřený na plánování dopravního systému a přípravu realizace dílčích dopravních projektů v hlavním městě Praze. Efektivní dopravní systém využívá veškeré dostupné dopravní prostředky propojené do synergicky fungujícího celku fyzicky i na bázi informačních systémů. Součástí  je i příprava analytických dokumentů pro plánování dopravy v Praze. Důraz je kladen na aplikaci koncepčních, strategických a územně plánovacích dokumentů v procesu přípravy projektů v dopravě v Praze, případně i s přesahem do tzv. Pražské metropolitní oblasti. Součástí projektu je i aplikace, případně doplnění znalostí v oblasti urbanismu, životního prostředí, participace, marketingu a projektového řízení. Projekt je zajišťován v užší spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

POČET VYPISOVANÝCH MÍST (ve výběrovém řízení 2019/2020) // Praha: 2 místa

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Marek Zděradička
Ing. Václav Novotný, Ph.D.
Ing. Jakub Zajíček
Ing. Lukáš Tittl