Rozvoj cyklistické dopravy (12X1RC/12X2RC)

Vítejte na stránkách studentského projektu “Rozvoj cyklistické dopravy” a děkujeme Vám za projevený zájem a čas! Většina z nás se již od mala pohybovala na odrážedle a pak na jízdním kole s pomocnými kolečky, a nakonec na jízdním kole. Člověk se jízdu na jízdním kole učil převážně v bezpečné vzdálenosti od automobilů a na hladkém povrchu, kde nehrozilo velké nebezpečí, najetí do hlubokého písku nebo na kamínky. Ovšem ihned po kontaktu s ostatní dopravou jste rychle zjistili, že VAŠE jízda na kole je daleko větší dobrodružství, oproti tomu než se jen udržet na kole. Cyklista musí být neustále ve střehu, zda ho ostatní účastníci dostatečně vidí a jestli sám neporušuje pravidla, která by vedla k dopravní nehodě. Náš projekt se zabývá mimo jiné právě otázkami spojenými s bezpečností cyklistické dopravy, se začleněním cyklistické dopravy do územně plánovací dokumentace a všeobecným stavem cyklistické dopravy v ČR.


Proč si vybrat právě projekt „Rozvoj cyklistické dopravy?

Každý student si v průběhu studia klade otázku, čím se chce vlastně zabývat v následujícím studiu a především, čím se chce zabývat v následné praxi. Rozvoj cyklistické dopravy v tomto ohledu nabízí perspektivu. Stav současné dopravy je neudržitelný a jednou z cest je právě podpora aktivní mobility? Více co je to aktivní mobilita? To je pohyb chůzí a na kole. Tento trend, který se u nás stále rozvíjí je v zahraničí už několik let znát. Pokud Vás tedy zajímá cyklistika nebo obecně udržitelná doprava, je tento projekt právě pro Vás. Bude na Vás vytvořit takovou infrastrukturu, která je pro cyklisty využitelná a zároveň i bezpečná. Pojďte to s námi vymyslet.

Čím se projekt „Rozvoj cyklistické dopravy“ zabývá?
 • Bezpečnost cyklistické dopravy;
 • Kontakt cyklistů a chodců;
 • Vedení cyklistické infrastruktury v území – především náročnější body a úseky, například:
  • Křižovatky;
  • Zastávky VHD;
  • Jednosměrné komunikace.
 • Začleněním cyklistické dopravy do územně plánovací dokumentace;
 • Podpora aktivní mobility formou osvěty;
 • Rozvoj sdílených služeb;
 • A spousta dalších zajímavých témat
Možná se také ptáte, jak si budete vybírat závěrečnou práci (Bakalářskou a Diplomovou)

Je to snadné. Studenty se snažíme především podpořit vtom, co je baví. Máte-li nápad, který má hlavu a patu, rádi jej s Vámi rozvedeme a vytvoříme společně plnohodnotnou práci. Pokud si rady nevíte, spolupracujeme s řadou společností z praxe, kteří Vám nabídnou rady a pomohou se rozhodnout.

Kromě toho existuje řada skvělých studentských prací, kterými se můžete inspirovat. Jen se zeptejte svých kolegů o pár ročníků výše a uvidíte, co vše se dá vymyslet.

Nezapomeňte. Ačkoliv je to urputná cesta. Výsledek stojí za to.

Příklady závěrečných (bakalářských či diplomových) prací
 • Studie sítě cyklistických stezek a tras v Mladé Boleslavi
 • Vyhledání a srovnání stávajícího stavu cyklistických tras včetně dříve připravených záměrů;
 • Porovnání stávající situace s územním plánem pro město Mladá Boleslav schváleným v roce 2000;
 • Analýza a vytipování vhodné komunikační sítě spolu s vyhláškou;
 • Zajištění legislativních podkladů pro realizaci (Policie ČR, KČT, majitelé pozemků, atd. …);
 • Návrh funkčních cyklistických stezek a jejich napojení na stávající i plánované dálkové i regionální cyklotrasy (včetně podrobného řešení detailů dopravně problémových míst);
 • Podrobný návrh značení v souladu s vyhláškou;
 • Podrobný itinerář tras.

Návrh cyklistické trasy na území městského obvodu Slezská Ostrava

 • charakteristika komunikační sítě v Ostravě s přihlédnutím ke specifickým požadavkům cyklistické dopravy (na základě územního plánu města Ostravy a dopravního generelu);
 • Shromáždění a analýza podkladů zaměřených na cyklistickou dopravu (stávající stav cyklistických komunikací a způsoby vedení cyklistických tras na území města Ostravy včetně fotodokumentace);
 • Zpracování návrhu cyklistické trasy v prostoru pravého břehu řeky Ostravice ve více variantách v měřítku 1:2000 (včetně provedení vlastního dopravního průzkumu);
 • Zhodnocení variant a zpracování všech součástí projektové dokumentace (situace 1:1 000, příčné řezy vybraných míst, inženýrské sítě, atd. …) u vybrané varianty.

Prezentace politických cílů obcí v oblasti dopravní bezpečnosti

 • podrobná analýza zklidňovacích opatření v České republice, způsoby řešení stavebních prvků zvyšujících bezpečnost pěší a cyklistické dopravy ve vztahu k individuální automobilové dopravě;
 • porovnání zklidňovacích opatření se zahraničními zkušenostmi;
 • vytvoření katalogových listů k prezentaci a osvětě zklidňovacích opatření (jako nástroje ke zvýšení bezpečnosti v dopravě) zástupcům měst a obcí.

Veřejná automatická půjčovna jízdních kol v podmínkách ČR

 • Rešerše o veřejných automatických půjčovnách kol v zemích EU a ČR (bikesharing – sdílení jízdních kol);
 • Sběr dat a podkladů, konzultace s odborníky, průzkum terénu a možností a limit problematiky pro Prahu a ČR;
 • SWOT analýza pro pilotní projekt v Praze v rozsahu oblasti PPR (Pražská památková rezervace);
 • Návrh systému pro Pražskou památkovou rezervaci (výhody, nevýhody, údržba, obratovost, vhodnost umístění, návrh ceny, návratnost …).

Návrh na zlepšení stávajícího vedení cyklotras na území města Benešov

 • Analýza stávajících cyklotras na území města Benešov z hlediska bezpečnosti cyklistů, atraktivity trasy a provozních podmínek v současnosti včetně návrhu alternativního vedení;
 • Přehled technických prvků vedoucích ke zvýšení ochrany cyklistů na komunikacích (u nás i ve světě) a zvážení jejich možného použití v místních podmínkách města;
 • Zpracování návrhu opatření na cyklistických trasách (s možností více variant vedení) v měřítku 1:2 000 včetně podrobného návrhu souvisejících změn značení a itineráře trasy (charakteristika území, sklonové poměry, typ použité cyklistické komunikace);
 • Podrobné řešení vybraných dopravně problémových míst v měřítku 1:500 (včetně detailů – křižovatky, cyklistické přejezdy, příčné řezy v měřítku 1:100, stojany na kola).

Integrace cyklistů v křižovatce ulic Badeniho a Milady Horákové a jejím okolí

 • Charakteristika vývoje sítě cyklistických tras a komunikací v Praze včetně rozboru nejvýznamnějších nových opatření ve prospěch cyklistické dopravy v posledním období;
 • Analýza stávajícího i předpokládaného stavu křižovatky ulic Badeniho a Milady Horákové z hlediska dopravního zatížení a možností napojení na síť cyklistických tras v Praze;
 • Rozbor moderních způsobů vedení cyklistické dopravy v křižovatkách (včetně standardů používaných v zahraničí) a možností jejich využití v našich podmínkách;
 • Návrh vedení cyklistické dopravy v křižovatce ulic Badeniho a Milady Horákové s využitím různých prvků na podporu bezpečnosti cyklistů s přihlédnutím k různým směrům pohybu.

Návrh opatření ke zlepšení podmínek cyklistické dopravy v Semilech

 • Vyhledání a zhodnocení stávajícího stavu cyklistických tras v Semilech včetně návaznosti na existující i navrhované regionální trasy (s důrazem na problémová místa z hlediska bezpečnosti cyklistické dopravy) a jejich porovnání se stávající dokumentací;
 • Návrh cyklistické komunikace spojující zamýšlené vedení cyklistů v Bořkovské ulici s ulicí Jižní (se zohledněním návrhu převedení dopravy z ulice Luční do prostoru stávajícího autobusového nádraží);
 • Návrh bezpečného převedení cyklistů přes křižovatku ulic Luční a Úzká s pokračujícím napojením cyklistické trasy na trasu podél břehu Jizery;
 • Návrh převedení cyklistů ve směru z Chuchelny k trase podél břehu Jizery se zohledněním bezpečného přejezdu cyklistů přes Brodskou ulici a využitím břehu Chuchelského potoka.

Analýza sítě cyklistických tras v Praze 4 a návrhy na její zlepšení a rozšíření

 • Obecný přehled v současnosti používaných projekčních prvků a dopravního značení na cyklistických trasách a stezkách v Praze;
 • Vyhledání a analýza stávajících vyznačených cyklistických tras z hlediska bezpečnosti, stavebního uspořádání, značení a jejich vedení a návrhy na řešení nalezených problémů;
 • Porovnání stávající sítě s územním plánem hlavního města Prahy schváleným v roce 2000 a s dalšími dříve připravenými záměry;
 • Studie vybraných nově navrhovaných cyklistických tras (včetně návrhu značení a podrobného řešení detailů dopravně problémových míst).

Návrh řešení cyklotrasy podél silnice II/283 mezi obcemi Semily a Libštát

 • Vstupní údaje a požadavky z národních a regionálních strategií cyklistické dopravy ve vztahu k řešené problematice;
 • Vyhledání vhodného vedení cyklotrasy podél silnice II/283 v úseku mezi obcemi Semily a Libštát proti proudu Olešky a porovnání s dříve připravenými záměry;
 • Popis navržené trasy a její porovnání s dříve připravenými záměry z hlediska délky, kvality povrchu, potencionálních konfliktů s motorovou dopravou a náročnosti trasy (s přihlédnutím k podélnému sklonu);
 • Návrh značení a itinerář navržené trasy (sklonové poměry, typ navrhované cyklistické komunikace, dopravní značení, křižovatky, cyklistické přejezdy, odpočívky);
 • Řešení napojení navržené trasy na síť místních komunikací ve městě Semily.

Vedoucí studentského projektu

Vedoucí projektu společně řídí průběžnou práci studentů na projektu, zajišťují a udržují styky a spolupráci s odborníky z praxe, kteří se zabývají cyklistickou dopravou. Vybírají vhodná témata diplomových a bakalářských prací pro studenty na projektu a případně konzultují postup při jejich vypracovávání až do jejich dokončení.

Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

vedoucí projektu

Ing. Aneta Dostálová

vedoucí projektu


Spolupráce
Ministerstvo dopravy České republiky
Hlavní město Praha
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Pražská integrovaná doprava (ROPID)
Technická správa komunikací
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Ředitelství silnic a dálnic České republiky

kód projektu v bakalářském studiu: X1RC
kód projektu v magisterském studiu: X2RC
projekt na webu fakulty

Máte otázky, jak to na projektu chodí? Kontaktujte přímo některého z vedoucích.