12X1RC Rozvoj cyklistické dopravy

Vítejte na stránkách studentského projektu “Rozvoj cyklistické dopravy” a děkujeme Vám za projevený zájem a čas! Každý z vás, který si něco kdy začal s bicyklem, určitě začínal na tříkolce. Na tomto klíčovém dopravním prostředku získal jisté prvotní poznatky o bezpečnosti tohoto dopravního odvětví. Pokud jste se pak později úspěšně naučili jezdit na kole a Vaše pády nějak nepoznamenaly vaše jízdní kolo a vaši maličkost, mohli jste se “pustit” do ulic vašeho města či vísky. Ovšem ihned po kontaktu s ostatní dopravou jste rychle zjistili, že VAŠE dravá jízda je úplně něco jiného než dravá jízda míjejících vozidel. Náš projekt se zabývá mimo jiné právě otázkami spojenými s bezpečností cyklistické dopravy, se začleněním cyklistické dopravy do územně plánovací dokumentace a všeobecným stavem cyklistické dopravy v ČR.


Čím se projekt „Rozvoj cyklistické dopravy“ zabývá?
 • Bezpečnost cyklistické dopravy;
 • Kontakt cyklistů a chodců;
 • Vedení cyklistické infrastruktury v území – především náročnější body a úseky, například:
  • Křižovatky;
  • Zastávky VHD;
  • Jednosměrné komunikace.
 • Začleněním cyklistické dopravy do územně plánovací dokumentace;
 • Podpora aktivní mobility formou osvěty;
 • Rozvoj sdílených služeb;
 • A spousta dalších zajímavých témat
Proč si vybrat právě projekt „Rozvoj cyklistické dopravy?

Každý student si v průběhu studia klade otázku, čím se chce vlastně zabývat v následujícím studiu a především, čím se chce zabývat v následné praxi. Rozvoj cyklistické dopravy v tomto ohledu nabízí perspektivu. Stav současné dopravy je neudržitelný a jednou z cest je právě podpora aktivní mobility? Více co je to aktivní mobilita? To je pohyb chůzí a na kole. Tento trend, který se u nás stále rozvíjí je v zahraničí už několik let znát. Pokud Vás tedy zajímá cyklistika nebo obecně udržitelná doprava, je tento projekt právě pro Vás. Bude na Vás vytvořit takovou infrastrukturu,která je pro cyklisty využitelná a zároveň i bezpečná. Pojďte to s námi vymyslet.

Vedoucí studentského projektu

Vedoucí projektu společně řídí průběžnou práci studentů na projektu, zajišťují a udržují styky a spolupráci s odborníky z praxe, kteří se zabývají cyklistickou dopravou. Vybírají vhodná témata diplomových a bakalářských prací pro studenty na projektu a případně konzultují postup při jejich vypracovávání až do jejich dokončení.


Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

vedoucí projektu

Ing. Jan Šilar

Vedoucí projektu

doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.

Zakladatel a čestný vedoucí projektu

Spolupráce
Ministerstvo dopravy České republiky
Hlavní město Praha
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Pražská integrovaná doprava (ROPID)
Technická správa komunikací
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Možná se také ptáte, jak si budete vybírat závěrečnou práci (Bakalářskou a Diplomovou)

Je to snadné. Studenty se snažíme především podpořit vtom, co je baví. Máte-li nápad, který má hlavu a patu, rádi jej s Vámi rozvedeme a vytvoříme společně plnohodnotnou práci. Pokud si rady nevíte, spolupracujeme s řadou společností z praxe, kteří Vám nabídnou rady a pomohou se rozhodnout.

Příklady závěrečných (bakalářských či diplomových) prací

Studie cyklistických tras v Praze 8 a jejich napojení na metro a údolí Vltavy

 • Charakteristika vývoje sítě cyklistických tras a komunikací v Praze včetně rozboru nejvýznamnějších nových opatření ve prospěch cyklistické dopravy v posledním období;
 • Analýza stávajícího i předpokládaného stavu křižovatky ulic Badeniho a Milady Horákové z hlediska dopravního zatížení a možností napojení na síť cyklistických tras v Praze;
 • Rozbor moderních způsobů vedení cyklistické dopravy v křižovatkách (včetně standardů používaných v zahraničí) a možností jejich využití v našich podmínkách;
 • Návrh vedení cyklistické dopravy v křižovatce ulic Badeniho a Milady Horákové s využitím různých prvků na podporu bezpečnosti cyklistů s přihlédnutím k různým směrům pohybu.

Studie sítě cyklistických stezek a tras v Mladé Boleslavi

 • Vyhledání a srovnání stávajícího stavu cyklistických tras včetně dříve připravených záměrů;
 • Porovnání stávající situace s územním plánem pro město Mladá Boleslav schváleným v roce 2000;
 • Analýza a vytipování vhodné komunikační sítě spolu s vyhláškou;
 • Zajištění legislativních podkladů pro realizaci (Policie ČR, KČT, majitelé pozemků, atd. …);
 • Návrh funkčních cyklistických stezek a jejich napojení na stávající i plánované dálkové i regionální cyklotrasy (včetně podrobného řešení detailů dopravně problémových míst);
 • Podrobný návrh značení v souladu s vyhláškou;
 • Podrobný itinerář tras.

Návrh cyklistické trasy na území městského obvodu Slezská Ostrava

 • charakteristika komunikační sítě v Ostravě s přihlédnutím ke specifickým požadavkům cyklistické dopravy (na základě územního plánu města Ostravy a dopravního generelu);
 • Shromáždění a analýza podkladů zaměřených na cyklistickou dopravu (stávající stav cyklistických komunikací a způsoby vedení cyklistických tras na území města Ostravy včetně fotodokumentace);
 • Zpracování návrhu cyklistické trasy v prostoru pravého břehu řeky Ostravice ve více variantách v měřítku 1:2000 (včetně provedení vlastního dopravního průzkumu);
 • Zhodnocení variant a zpracování všech součástí projektové dokumentace (situace 1:1 000, příčné řezy vybraných míst, inženýrské sítě, atd. …) u vybrané varianty.


Prezentace politických cílů obcí v oblasti dopravní bezpečnosti

 • podrobná analýza zklidňovacích opatření v České republice, způsoby řešení stavebních prvků zvyšujících bezpečnost pěší a cyklistické dopravy ve vztahu k individuální automobilové dopravě;
 • porovnání zklidňovacích opatření se zahraničními zkušenostmi;
 • vytvoření katalogových listů k prezentaci a osvětě zklidňovacích opatření (jako nástroje ke zvýšení bezpečnosti v dopravě) zástupcům měst a obcí.

Veřejná automatická půjčovna jízdních kol v podmínkách ČR

 • Rešerše o veřejných automatických půjčovnách kol v zemích EU a ČR (bikesharing – sdílení jízdních kol);
 • Sběr dat a podkladů, konzultace s odborníky, průzkum terénu a možností a limit problematiky pro Prahu a ČR;
 • SWOT analýza pro pilotní projekt v Praze v rozsahu oblasti PPR (Pražská památková rezervace);
 • Návrh systému pro Pražskou památkovou rezervaci (výhody, nevýhody, údržba, obratovost, vhodnost umístění, návrh ceny, návratnost …).

Návrh na zlepšení stávajícího vedení cyklotras na území města Benešov

 • Analýza stávajících cyklotras na území města Benešov z hlediska bezpečnosti cyklistů, atraktivity trasy a provozních podmínek v současnosti včetně návrhu alternativního vedení;
 • Přehled technických prvků vedoucích ke zvýšení ochrany cyklistů na komunikacích (u nás i ve světě) a zvážení jejich možného použití v místních podmínkách města;
 • Zpracování návrhu opatření na cyklistických trasách (s možností více variant vedení) v měřítku 1:2 000 včetně podrobného návrhu souvisejících změn značení a itineráře trasy (charakteristika území, sklonové poměry, typ použité cyklistické komunikace);
 • Podrobné řešení vybraných dopravně problémových míst v měřítku 1:500 (včetně detailů – křižovatky, cyklistické přejezdy, příčné řezy v měřítku 1:100, stojany na kola).

Integrace cyklistů v křižovatce ulic Badeniho a Milady Horákové a jejím okolí

 • Charakteristika vývoje sítě cyklistických tras a komunikací v Praze včetně rozboru nejvýznamnějších nových opatření ve prospěch cyklistické dopravy v posledním období;
 • Analýza stávajícího i předpokládaného stavu křižovatky ulic Badeniho a Milady Horákové z hlediska dopravního zatížení a možností napojení na síť cyklistických tras v Praze;
 • Rozbor moderních způsobů vedení cyklistické dopravy v křižovatkách (včetně standardů používaných v zahraničí) a možností jejich využití v našich podmínkách;
 • Návrh vedení cyklistické dopravy v křižovatce ulic Badeniho a Milady Horákové s využitím různých prvků na podporu bezpečnosti cyklistů s přihlédnutím k různým směrům pohybu.

Návrh opatření ke zlepšení podmínek cyklistické dopravy v Semilech

 • Vyhledání a zhodnocení stávajícího stavu cyklistických tras v Semilech včetně návaznosti na existující i navrhované regionální trasy (s důrazem na problémová místa z hlediska bezpečnosti cyklistické dopravy) a jejich porovnání se stávající dokumentací;
 • Návrh cyklistické komunikace spojující zamýšlené vedení cyklistů v Bořkovské ulici s ulicí Jižní (se zohledněním návrhu převedení dopravy z ulice Luční do prostoru stávajícího autobusového nádraží);
 • Návrh bezpečného převedení cyklistů přes křižovatku ulic Luční a Úzká s pokračujícím napojením cyklistické trasy na trasu podél břehu Jizery;
 • Návrh převedení cyklistů ve směru z Chuchelny k trase podél břehu Jizery se zohledněním bezpečného přejezdu cyklistů přes Brodskou ulici a využitím břehu Chuchelského potoka.

Analýza sítě cyklistických tras v Praze 4 a návrhy na její zlepšení a rozšíření

 • Obecný přehled v současnosti používaných projekčních prvků a dopravního značení na cyklistických trasách a stezkách v Praze;
 • Vyhledání a analýza stávajících vyznačených cyklistických tras z hlediska bezpečnosti, stavebního uspořádání, značení a jejich vedení a návrhy na řešení nalezených problémů;
 • Porovnání stávající sítě s územním plánem hlavního města Prahy schváleným v roce 2000 a s dalšími dříve připravenými záměry;
 • Studie vybraných nově navrhovaných cyklistických tras (včetně návrhu značení a podrobného řešení detailů dopravně problémových míst).

Návrh řešení cyklotrasy podél silnice II/283 mezi obcemi Semily a Libštát

 • Vstupní údaje a požadavky z národních a regionálních strategií cyklistické dopravy ve vztahu k řešené problematice;
 • Vyhledání vhodného vedení cyklotrasy podél silnice II/283 v úseku mezi obcemi Semily a Libštát proti proudu Olešky a porovnání s dříve připravenými záměry;
 • Popis navržené trasy a její porovnání s dříve připravenými záměry z hlediska délky, kvality povrchu, potencionálních konfliktů s motorovou dopravou a náročnosti trasy (s přihlédnutím k podélnému sklonu);
 • Návrh značení a itinerář navržené trasy (sklonové poměry, typ navrhované cyklistické komunikace, dopravní značení, křižovatky, cyklistické přejezdy, odpočívky);
 • Řešení napojení navržené trasy na síť místních komunikací ve městě Semily.