obor Dopravní systémy

Studijní obor Dopravní systémy a technika (DOS) nabízí vzdělání v perspektivním oboru, ve kterém je stále dostatečná poptávka po vysokoškolsky vzdělaných odbornících. Cílem studia je poskytnout studentům komplexní znalosti z oboru plánování, provozu a konstrukce dopravních cest a prostředků.

Základní pilíře oboru jsou:

  • řešení dopravní obslužnosti a obsluhy území
  • navrhování a parametry dopravní infrastruktury
  • provozování dopravní infrastruktury a provoz na dopravní infrastruktuře 

Skladba předmětů zaručuje získání komplexních znalostí s využitím moderních přístupů a technologií. Jednotlivé odborné předměty na sebe logicky navazují a rozvíjejí tvůrčí myšlení studentů, kteří v semestrálních projektech zhodnocují při návrhu infrastruktury i aspekty požadavků provozu, bezpečnosti dopravy a ochrany životního prostředí. Samozřejmostí je osvojení si počítačových dovedností se softwarem podporujícím projektování dopravní infrastruktury, stejně jako výuka v laboratořích a terénu s přístroji na záznam provozních situací, např. parametry dopravního proudu, vyhodnocování nehodových situací, záznam hlukových emisí apod. V rámci projektově orientované výuky je navázána velmi těsná spolupráce s praxí, studenti se seznamují s reálnými problémy a týmovým způsobem, pod odborným vedením, pracují na řešení konkrétních problémů oboru. Bakalářské práce se zadávají v koordinaci se spolupracujícími firmami a institucemi, což zaručuje části z nich následné praktické využití.

Absolvent získá během studia komplexní znalosti z plánování, provozu a konstrukce dopravních cest. Komplexní znalosti a důraz na tvůrčí i koncepční myšlení v oblasti silniční i kolejové výrazně zvyšují možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Jednotlivé ústavy profilující odbornou částvýuky oboru mají uzavřené smlouvy o spolupráci s mnoha podniky a organizacemi v oboru, což umožňuje získání praktických znalostí při výuce v terénu a následné uplatnění studenta i v těchto smluvních podnicích. Absolventi naleznou uplatnění zejména v nižších manažerských pozicích ve zhotovitelských firmách realizujících dopravní stavby, na odborných pozicích v projekčních kancelářích a subjektech organizujících a řídících dopravní systémy (dispečinky, organizátoři veřejné hromadné dopravy, SŽDC, ŘSD). Provázanost vědomostí koncepčního, provozního a stavebního přístupu umožní absolventům zastřešit organizačně tým složený ze specialistů profilovaných zvlášť pro dílčí oblasti řešených projektů. Znalosti studentům rovněž umožňují uplatnění v odborných útvarech orgánech státní správy a samosprávy či v podnicích provozujících dopravu.