pedagogika

Naším cílem je během výuky odborných předmětů i projektově orientované výuky předat studentům nejen teoretické znalosti z oboru, které považujeme za základ, ale zprostředkovat jim i praktické zkušenosti, aby měli větší šanci na kvalitní uplatnění v praxi. V našich řadách působí mnoho kolegů, kteří mají zkušenosti nejen z akademické sféry, ale i z praxe.

Na ústavu klademe při výuce důraz na odborné předměty a projektově orientovanou výuku. Pedagogická činnost ústavu pokrývá širokou problematiku projektování, výstavby, rekonstrukce a provozu dopravních cest včetně ekologických aspektů a dopadů dopravy na územní plánování, projektování a realizaci silničních, dálničních a železničních staveb, řešení obslužnosti území, řešení městské a příměstské dopravy včetně městské hromadné dopravy (vedení a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra), otázky bezpečnosti a nehodovosti.

„Jak učíme?“

Přednášky i cvičení vedou kromě kmenových zaměstnanců i odborníci z praxe, kteří seznamují studenty s nejmodernějšími poznatky v oboru. V rámci odborných předmětů zpracovávají studenti semestrální práce, které prohlubují jejich praktické dovednosti, účastní se měření v terénu a odborných exkurzí. Při výuce používáme i názorné výukové pomůcky, které mají za cíl přiblížit lépe studentům probíranou tematiku.

„Jak zkoušíme?“

Při přípravě na zkoušky mají studenti k dispozici řadu literatury a výukových materiálů, kde základ tvoří zpravidla prezentace z přednášek a podkladové materiály ke cvičením. Během vlastního zkoušení z jednotlivých předmětů studenti píší zkouškový test zpravidla ve formě volných odpovědí na otázky. Poté následuje ústní část zkoušky.

Jaké klady přináší projektově orientovaná výuka?

Další nedílnou součástí studia na Ústavu dopravních systémů je projektově orientovaná výuka, při níž si studenti vybírají z široké nabídky projektů svoje preferované zaměření jednak oboru studia, dále i užší zaměření podle konkrétního vybraného projektu. Z toho potom vyplývá i téma bakalářské a posléze diplomové práce. Zaměření usnadňuje studentovi po úspěšném absolvování i uplatnění v praxi (projekční ústavy, prováděcí stavební podniky, správní a řídicí orgány a další). Vedení projektů se kromě kmenových zaměstnanců ústavu ujímají i externisté, většinou bývalí absolventi oboru, kteří se úspěšně oboru věnují v praxi. V rámci projektově orientované výuky dochází tak i k zprostředkování možnosti odborného působení studentů v podnicích a získávání praxe během studia. Rovněž je v rámci projektů pořádána řada odborných exkurzí.

studentské projekty realizované na Ústavu dopravních systémů

„Jaké absolventy se snažíme vychovávat?“

Naším cílem je během výuky odborných předmětů i projektově orientované výuky předat studentům nejen teoretické znalosti z oboru, které považujeme za základ, ale zprostředkovat jim i praktické zkušenosti, aby měli větší šanci na kvalitní uplatnění v praxi. Každoročně zájem našich partnerů o absolventy přesahuje počet v oboru úspěšně končících studentů.

oceněné závěrečné práce


Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D
manažerka pro pedagogickou činnost
místnost A424
profil na webu fakulty
kocardag@fd.cvut.cz