státnice a závěrečné práce

Co Tě čeká při státní závěrečné zkoušce a jak se na ni připravit?

Poté, co má student úspěšně v KOSu odevzdanou bakalářskou nebo diplomovou práci, přichází na řadu schůzka s tajemníky státnicových komisí, kde jsou probrány veškeré náležitosti dne „D“, tedy dne konání státní závěrečné zkoušky. Tajemníci seznámí studenty s harmonogramem konání SZZ, s průběhem obhajob a dalšími organizačními záležitostmi. Průběh státní závěrečné zkoušky:

Na oboru DOS je obhajoba závěrečné práce i státní zkoušky z jednotlivých předmětů v jeden den, hned za sebou. Zkrátka z jedné vody načisto:)

Během obhajoby student v 15 ti minutách seznámí komisi se zpracovanou závěrečnou prací, doporučena je prezentace s představením podstatných vlastních výstupů práce. Poté jsou přečteny posudky jak vedoucího, tak oponenta práce a následuje k nim diskuse se zodpovězením dotazů. Ve druhé části zkoušky je student zkoušen z 3 předmětů, ke kterým se zapíše při přihlašování k SZZ.

Seznam tematickýh okruhů ke státní záverečné zkoušce v rámci oboru DOS je k dispozici zde: https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/statni-zaverecna-zkouska.html#seznam-statnicovych-predmetu.

Poté jedná komise bez přítomnosti studenta a hostů a jsou stanoveny známky za jednotlivé části obhajoby a zkoušení. Následuje oznámení studentovi, zda úspěšně zkoušku složil. Slavnostní vyhlášení podrobného hodnocení se zpravidla koná až v závěru celého dne společně pro všechny studenty absolvující toho dne.

Jak na bakalářskou/diplomovou práci?

Bakalářská/diplomová práce svým způsobem je vrcholem studia. Je tedy třeba je dostatečně vyladit. Obecné informace fakulty k záverečným pracem naleznete zde: https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/statni-zaverecna-zkouska.html#pokyny-a-formulare