naši doktorandi

Doktoradi Ústavu dopravních systémů se významně podílejí na vědeckovýzkumné i pedagogické činnosti Ústavu. Mnohdy přinášejí nové a neotřelé myšlenky a za to jsme rádi!

Aktuální přehled všech našich studentů doktorského studia naleznete na webu fakulty: doktorandi K612

Představení našich doktorandů

Kromě “suchého” přehledu Vám však chceme naše doktorandy představit podrobněji.

Ing. Jan Ondráček

téma disertace
Aktivní mobilita jako součást města krátkých vzdáleností

školitel
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.

“Disertační práce navazuje na moje zaměření na cyklistickou dopravu, kterou jsem se zabýval během bakalářského i magisterského studia. Blíže zaměřuje disertační práce zaměřuje na využívání aktivní mobility v tzv. „městech krátkých vzdáleností“. Pojem město krátkých vzdáleností je v poslední době stále skloňovanější, a to hlavně díky snaze vytvořit pro obyvatele větších měst lepší a příznivější podmínky pro život. Tento koncept jako takový má za cíl vytvořit udržitelnější podmínky díky minimalizaci závislosti na osobních automobilech a infrastruktury s nimi spojené. Výsledkem provedených změn by se tedy mělo dosáhnout kratších cestovních dob, snížení negativního vlivu na životní prostředí a redukce spotřeby fosilních paliv. Důležitou součástí tohoto konceptu je právě aktivní mobilita, tedy pěší a cyklistická doprava, která je stále významnější činitelem při plánování dopravy jako takové. Cílem disertační práce je tedy prozkoumání problematiky jako takové a navržení možných úprav ve městech pro zatraktivnění aktivní mobility a zdůraznění její role v plánování dopravy.”

Ing. Matěj Šilhán

téma disertace
Řešení cyklistické dopravy v podmínkách ČR 

školitel
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

Téma disertace přímo vychází z každodenních zkušeností v provozu na pozemních komunikacích využíváním cyklistické dopravy a jí přidružené cyklistické infrastruktuře. Trendy v dopravě spějí cestou k alternativnímu využívání všech dopravních prostředků, kde je cyklistická doprava její důležitou součástí. Je zde však mnoho problémů, ať již politických střetů zájmu, geomorfologické členitosti či neaktuálnost norem řešících předmětnou problematiku. Cílem disertační práce je vybudovat základ pro rozvoj a řešení cyklistické infrastruktury, i s ohledem na řešení problematiky v jiných, jinak cyklisticky vyspělých, států. 

Ing. Marek Blaščík

téma disertace
Korelace tvorby trvalých deformací asfaltového pojiva a směsí za zvýšených teplot

školitel
doc. Ing. Otakat Vacín, Ph.D.

“Zaměření mé disertace bylo přirozeným pokračováním výzkumu, kterému jsem se věnoval v rámci mé diplomové práce. Pro můj akademický a osobní rozvoj je to velká příležitost, jelikož mi studium umožní pokračovat na stáži na University of Calgary v Kanadě, kde je jednak potřebná měřící technika, ale také místní odborníci na tuto problematiku jsou na světové úrovni a jejich jak teoretické, tak praktické rady jsou velice cenné. Výstupem výzkumu má být samozřejmě disertační práce a odborné články, nicméně výzkum se snaží najít a stanovit limity současného normovaného systému zkoušení asfaltového pojiva (Superpave plus), který má velice úzkou vazbu na výsledný návrh směsi a tím pádem na celý životní cyklus vozovky, od prodeje materiálu až k servisu a recyklaci. Považoval bych za úspěch, kdyby se podařilo vytvořit podklady pro zdokonalení současného systému a tím usnadnit budoucí výzkum, který by mohl vést k modifikaci norem. Další úspěch by byl, kdyby se podařilo implementovat některé myšlenky do (poměrně zastaralého) systému norem, který využíváme v ČR a tím celkově zlepšit stav vozovek a snížit s tím spojené náklady.”

Ing. Jaroslav Kácovský

téma disertace
Bezpečnost silniční dopravy ve vztahu k dopravním podmínkám na pozemní komunikaci

školitel
doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D.

“Tématu bezpečnosti silniční dopravy, respektive identifikace rizikových lokalit na dopravní infrastruktuře, jsem se věnoval již ve své diplomové práci a zdaleka jsem toto téma nevyčerpal. To je také důvodem, proč se chci tomuto tématu věnovat dále ve své disertační práci. Mým cílem je usnadnit práci správcům pozemních komunikací pří hledání rizikových lokalit. V dnešní době se totiž rizikové lokality identifikují převážně na základě vážných (smrtelných) dopravních nehod. Já bych však chtěl v procesu identifikace rizikových lokalit použít také další vstupní data v podobě veškerých nehodových dat a další dopravních informací (dopravních intenzit apod.). Výstupem by měl být matematický model, který by měl ulehčit identifikaci rizikových lokalit a pomohl tak správcům pozemních komunikací.”

Ing. Nikol Dousková

téma disertace
Rozšíření a modifikace metody hodnocení kvality infrastruktury pro VHD

školitel
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.

Krátký rozhovor s doktorandkou naleznete zde:

“Identifikace kritických prvků dopravní infrastruktury s ohledem na pohyb složek IZS” je téma pro Nikol Douskovou

Ing. Jan Kruntorád

téma disertace
Pěší proudy v terminálech veřejné hromadné dopravy

školitel
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D
.

K tématu práce mne paradoxně inspirovalo to, co mne přivádí k šílenství. Neuspořádané davy turistů, maminky s kočárky, cestující s objemnými zavazadly, zmatení strejdové. Ti všichni jsou překážkou všem, kteří se snaží na poslední chvíli doběhnout svůj spoj nebo se jen klidně procházet po centru města. Dále se domnívám, že problematice pěších není věnována taková pozornost jako jiným dopravním módům.

Krátký rozhovor s doktorandem naleznete zde:

“Pěší proudy v terminálech veřejné hromadné dopravy” je téma pro Jana Kruntoráda.

Ing. Pavel Purkart

téma disertace
Optimální kooperace jednotlivých segmentů veřejné hromadné dopravy

školitel
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

“Téma disertace souvisí přímo i s mým každodenním zaměstnáním, kde řeším mimo jiné optimální tvar objednávky veřejné dopravy, zejména železniční. I v odborných kruzích neexistují zcela jednotné názory, jak k problematice přistupovat, a tak disertace může nabídnout určitý pohled řešení. Za velmi důležité pak považuji i propojení akademické sféry s praktickou, kdy pokud tyto dvě sféry rozumně spolupracují, vznikají zajímavá a přívětivá řešení. Nosným prvkem je pak samotný ústav 612, který nabízí pohledy renomovaných odborníků na dopravu. Cílem disertace je tak dosáhnout nového pohledu na danou problematiku, která je velmi aktuální a živá, kde se denně střetávají ekonomické možnosti objednatelů, požadavky cestujících a názory aktuální politické reprezentace.”

Ing. Roman Dostál

téma disertace
Využití velkých dat pro čtyřfázovou prognózu dopravy

školitel
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.

Krátký rozhovor s doktorandem naleznete zde:

“Využití BigDat pro prognózu dopravy” je téma pro Romana Dostála

Ing. David Vodák

téma disertace
Optimální parametry a trasování železniční dopravní cesty

školitel
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

“Předmětem mé disertační práce je nalezení vhodného přístupu pro stanovení ideálních parametrů železniční tratě mezi dvěma zadanými místy. Tím je myšleno nalezení takové skladby parametrů, která bude odpovídat významu předmětné spojnice a požadavkům, které jsou na infrastrukturu kladeny. Jádrem práce bude matematická modelace vztahu mezi parametry úprav železniční tratě a vývojem počtu cestujících. Toto téma jsem si vybral, protože se v současné době k modelaci počtu cestujících po provedení infrastrukturních úprav používají zejména teoretické modely – rád bych do modelace zahrnul i data z trati, které byli již upraveny (zmodernizovány, zoptimalizovány, zrevitalizovány, atp.) “

Ing. Petr Richter

téma disertace

Klasifikace pohybu vozidel v síti využitím dat z automatických detektorů registračních značek

školitel

Ing. Marek Kalika, Ph.D.

Sběrem dat a sledováním dopravního proudu se zabývám po celou dobu mé pracovní kariéry na fakultě. Vždy mě zajímalo, jak tato nasbíraná data dále využívat. Mé téma disertační práce se zrodilo v momentě, kdy doktor Kumpošt přišel s myšlenkou zkusit využívat strojovou video analýzu k získávání dat o dopravním proudu, která se v terénu ručním sčítáním nasbírat nedají a následně tato data využívat ke kalibraci mikro simulačních modelů či novému způsobu výpočtu kapacit křižovatek. Nápad využít moderní metody ke sběru dat, která málokdo může nasbírat a následné zkoumání, zda se tato data dají reálně využít byl příslibem náročné, avšak zajímavé práce.

Krátký rozhovor s doktorandem naleznete zde:

“Využití analýzy obrazu při tvorbě mikrosimulačních dopravních modelů” je téma pro Petra Richtera