naši doktorandi

Doktoradi Ústavu dopravních systémů se významně podílejí na vědeckovýzkumné i pedagogické činnosti Ústavu. Mnohdy přinášejí nové a neotřelé myšlenky a za to jsme rádi!

Aktuální přehled všech našich studentů doktorského studia naleznete na webu fakulty: doktorandi K612

Představení našich doktorandů

Kromě “suchého” přehledu Vám však chceme naše doktorandy představit podrobněji.

Ing. Petr Šatra

téma disertace
Dopravní chování obyvatel a aplikace jeho zákonitostí

školitel
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D
.

“V dizertační práci využívám data o dopravním chování obyvatel (čím cestují, jak dlouho jim trvá cesta a jak často cestují do práce či školy) pocházející ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Data obsahují přes půl milionu záznamů o cestách (relacemi) mezi obcemi ČR. V souboru relací se snažím hledat shluky relací s podobným modal splitem (např. kde je jeden z dopravních módů významnější oproti průměru). Dále disponuji množstvím dalších datových souborů, které popisují socioekonomické či geografické atributy obcí. Další fází je pak hledání souvislostí mezi atributy obcí/relací a tím, k jakému náleží shluku, tedy jaký je tam významný dopravní mód. Cílem práce je nalézt závislost mezi používáním určitých dopravních módů a atributy relací, na kterých jsou používány.”

Ing. Jan Šilar

téma disertace
Využití moderních inteligentních dopravních systémů při řešení dopravy v klidu

školitel
doc. Ing. Kocourek Josef, Ph.D.

“Problematika dopravy v klidu je komplexním problémem a dle mnoha průzkumů i dle zkušeností z praxe hledání volného místa k zaparkování jednak plýtvá čas řidičů, ale také výrazně zatěžuje dotčené území negativními vlivy ze zvýšených objemů intenzit dopravy (hluk, znečištění ovzduší, obecně přítomnost vozidel v ulicích). Podle průzkumů až 30% intenzity dopravy v zastavěném území je způsobena právě hledáním volných míst k zaparkování v uliční síti. Proto se jako částečné, ale zároveň poměrně efektivní řešení jeví informování řidičů ať už pomocí aplikací, navigací či proměnného dopravního značení. Ve světě existují již poměrně rozšířené a spolehlivé systémy pro informování o obsazenosti parkovacích stání, jsou ale většinou vázány na on-line detekci parkovacích míst, která může být na otevřených uličních prostranstvích poměrně komplikovaná. Už i v České republice se začaly objevovat první pilotní projekty zaměřené na detekci obsazenosti jednotlivých parkovacích míst. Pokrytí celých území tímto druhem detektorů bude ale poměrně časově náročné. Cílem práce je vyvinout metodu, která bude na základě relevantních vstupů a mj. pomocí matematických modelů predikovat pravděpodobnost nalezení volného místa v určité lokalitě (ulici). Takové informace pak mohou být poskytovány řidičům ve formě komplexní aplikace, která by zahrnovala i databázi monitorovaných míst a informace od samotných uživatelů.” 

Ing. Marek Blaščík

téma disertace
Korelace tvorby trvalých deformací asfaltového pojiva a směsí za zvýšených teplot

školitel
doc. Ing. Otakat Vacín, Ph.D.

“Zaměření mé disertace bylo přirozeným pokračováním výzkumu, kterému jsem se věnoval v rámci mé diplomové práce. Pro můj akademický a osobní rozvoj je to velká příležitost, jelikož mi studium umožní pokračovat na stáži na University of Calgary v Kanadě, kde je jednak potřebná měřící technika, ale také místní odborníci na tuto problematiku jsou na světové úrovni a jejich jak teoretické, tak praktické rady jsou velice cenné. Výstupem výzkumu má být samozřejmě disertační práce a odborné články, nicméně výzkum se snaží najít a stanovit limity současného normovaného systému zkoušení asfaltového pojiva (Superpave plus), který má velice úzkou vazbu na výsledný návrh směsi a tím pádem na celý životní cyklus vozovky, od prodeje materiálu až k servisu a recyklaci. Považoval bych za úspěch, kdyby se podařilo vytvořit podklady pro zdokonalení současného systému a tím usnadnit budoucí výzkum, který by mohl vést k modifikaci norem. Další úspěch by byl, kdyby se podařilo implementovat některé myšlenky do (poměrně zastaralého) systému norem, který využíváme v ČR a tím celkově zlepšit stav vozovek a snížit s tím spojené náklady.”

Ing. Jaroslav Kácovský

téma disertace
Bezpečnost silniční dopravy ve vztahu k dopravním podmínkám na pozemní komunikaci

školitel
doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D.

“Tématu bezpečnosti silniční dopravy, respektive identifikace rizikových lokalit na dopravní infrastruktuře, jsem se věnoval již ve své diplomové práci a zdaleka jsem toto téma nevyčerpal. To je také důvodem, proč se chci tomuto tématu věnovat dále ve své disertační práci. Mým cílem je usnadnit práci správcům pozemních komunikací pří hledání rizikových lokalit. V dnešní době se totiž rizikové lokality identifikují převážně na základě vážných (smrtelných) dopravních nehod. Já bych však chtěl v procesu identifikace rizikových lokalit použít také další vstupní data v podobě veškerých nehodových dat a další dopravních informací (dopravních intenzit apod.). Výstupem by měl být matematický model, který by měl ulehčit identifikaci rizikových lokalit a pomohl tak správcům pozemních komunikací.”

Ing. Nikol Dousková

téma disertace
Identifikace kritických prvků dopravní infrastruktury s ohledem na pohyb složek IZS

školitel
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.

Krátký rozhovor s doktorandkou naleznete zde: “Identifikace kritických prvků dopravní infrastruktury s ohledem na pohyb složek IZS” je téma pro Nikol Douskovou

Ing. Karolína Zpěváčková

téma disertace
Role pěšího provozu v kontextu aktuálních dopravních trendů

školitel
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D
.

“Téma práce jsem si vybrala z toho důvodu, že se v rámci studia zabýváme dopravou z pohledu vozidel, ale návrhu pěších tras není věnována dostatečná pozornost. Dochází k degradaci ulic na dopravní koridory a pokud provozovny nemají nabídku parkování, klesá o ně zájem. Při zpracování disertační práce se očekává sběr dat o chování velkého množství jednotlivců při jejich každodenních činnostech. Tato data budou následně zpracována pomocí matematických modelů, na základě kterých vzniknou hypotézy. Výsledkem disertační práce budou doporučení, na co je třeba se nejvíce zaměřovat při rozvoji měst tak, aby docházelo k preferenci a podpoře pěšího provozu místo využívání motorové dopravy. “

Ing. Pavel Purkart

téma disertace
Optimální kooperace jednotlivých segmentů veřejné hromadné dopravy

školitel
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

“Téma disertace souvisí přímo i s mým každodenním zaměstnáním, kde řeším mimo jiné optimální tvar objednávky veřejné dopravy, zejména železniční. I v odborných kruzích neexistují zcela jednotné názory, jak k problematice přistupovat, a tak disertace může nabídnout určitý pohled řešení. Za velmi důležité pak považuji i propojení akademické sféry s praktickou, kdy pokud tyto dvě sféry rozumně spolupracují, vznikají zajímavá a přívětivá řešení. Nosným prvkem je pak samotný ústav 612, který nabízí pohledy renomovaných odborníků na dopravu. Cílem disertace je tak dosáhnout nového pohledu na danou problematiku, která je velmi aktuální a živá, kde se denně střetávají ekonomické možnosti objednatelů, požadavky cestujících a názory aktuální politické reprezentace.”

Ing. Roman Dostál

téma disertace
Využití velkých dat pro čtyřfázovou prognózu dopravy

školitel
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.

Krátký rozhovor s doktorandem naleznete zde: “Využití BigDat pro prognózu dopravy” je téma pro Romana Dostála

Ing. David Vodák

téma disertace
Optimální parametry a trasování železniční dopravní cesty

školitel
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

Předmětem mé disertační práce je nalezení vhodného přístupu pro stanovení ideálních parametrů železniční tratě mezi dvěma zadanými místy. Tím je myšleno nalezení takové skladby parametrů, která bude odpovídat významu předmětné spojnice a požadavkům, které jsou na infrastrukturu kladeny. Jádrem práce bude matematická modelace vztahu mezi parametry úprav železniční tratě a vývojem počtu cestujících. Toto téma jsem si vybral, protože se v současné době k modelaci počtu cestujících po provedení infrastrukturních úprav používají zejména teoretické modely – rád bych do modelace zahrnul i data z trati, které byli již upraveny (zmodernizovány, zoptimalizovány, zrevitalizovány, atp.) “