“Využití BigDat pro prognózu dopravy” je téma pro Romana Dostála

Roman Dostál, jeden z nových doktorandů na Ústavu dopravních systémů, se v rámci své disertační práce bude zabývat z jedním z fenoménů současnosti, a to využitím tzv. BigDat pro plánování dopravy. Ve své vědeckovýzkumné činnosti se chce zaměřit na nalezení adekvátní kombinace vhodně zvolených “velkých dat” a jejich validaci za využití dopravních průzkumů jako kalibračních prostředků pro čtyřfázovou prognózu dopravy a tvorby pravděpodobnostního modelu v dopravě.

Proč jste se rozhodl pro doktorské studium? 

O nástupu na doktorské studium jsem přemýšlel několik let během studia předchozího. Nakonec jsem se rozhodl, že je to nejlepší cestou pro řešení věcí, které mě v mém oboru baví. Chci se do budoucna zajímat kombinovaně o praxi i výzkum, k tomu je doktorské studium nejvhodnější. Nalezené nové postupy a metody bych rád následně přenášel do praxe. 

Co Vás vedlo k volbě Vašeho tématu? 

Téma mi pomohl vymyslet školitel doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. a vychází z mého zájmu o strategické plánování měst a obcí ČR. V dnešní době Velkých dat se jedná o vhodné rozšíření mého pole zájmu s možností velkého přínosu pro municipality. Na tématu jsme se rychle shodli a já se ho rád ujmu. V dnešní době se snažíme předpovědět budoucí stav a vývoj dopravy skrze modely čím dál častěji, ale výstupy jsou často velmi daleko od pravdy. Kombinací většího množství různých dat a případně různých modelů a jejich výstupů doufám bude možné docílit větší přesnosti. Zároveň doufám, že se mi podaří celý proces zisku a využití dat zefektivnit a zjednodušit, aby v budoucnu mohla být tato cesta využívána častěji a lépe. 

Na co se v rámci studia těšíte a z čeho máte naopak obavy? 

Těším se na propojení takových datasetů, které v dnešní době příliš často propojovány nejsou (ať už z důvodu náročnosti, nedostupnosti či očekávání nízkého přínosu) a popsání přínosů a možností využití. Moje největší obava plyne z náročnosti zajištění kompletních a kombinovatelných dat.