Ing. Jiří Lochman: “Na práci mám nejraději týmovou spolupráci.”

Jiří Lochman pracuje jako Senior Project Engineer ve společnosti Skanska a.s.. Ze své pozice se podílí na přípravě řady staveb, zejména železniční infrastruktury, je zodpovědný za kompletaci cenové části projektu a objednávky u subdodavatelů, což vždy vyžaduje jeho velmi dobrou znalost a orientaci mezi desítkami tisíc nákladovými položkami. Pracoval například na přípravě pražského Nového spojení, modernizaci železničního uzlu Plzeň či přípravě modernizace žst. Česká Lípa. A co Jiří říká o své práci a jak vzpomíná na studium oboru DOS?

Jak si mám nějak přesněji představit Vaši práci?

Naše společnost působí v celé oblasti stavebnictví, dokážeme postavit téměř cokoliv, ať se jedná o silnice, dálnice, železniční tratě včetně stanic, tunelů, letišť a v neposlední řadě také rezidenční a komerční výstavbu.
Já od svého začátku působím v železničním stavitelství na obchodním oddělení. Začínal jsem na pozici asistenta vedoucího, chvíli jsem byl technolog, chvíli specialista rizik a nyní jsem na pozici přípravář senior. Moje práce spočívá v kompletaci cenové části velkých železničních staveb, tedy těch, jejichž cena začíná na stovkách milionů a končí několika miliardami Korun. Práce je to velice různorodá, člověk se musí nejdříve s každým projektem seznámit, zjistit, které činnosti jsme schopni realizovat vlastními kapacitami, a které je již třeba zadat externím subdodavatelům, kterým se pak musí zaslat poptávka. Příprava konečné ceny si pak žádá několikerá jednání na úrovni vedení závodu nebo divize, některé projekty se připravují ve spolupráci s jinými závody, někdy až ze Slovenska (pokud je součástí zadání i ražba tunelu), probíhá také hodnocení nabídek z hlediska rizik, která se mohou na stavbě vyskytnout, ať už se jedná o vlivy inflace, chyb v projektu, náročnosti výstavby nebo třeba ekologických aspektů výstavby. Výsledná cena tak musí být zpracována tak, aby obsahovala všechny přímé i nepřímé náklady, rizikovou přirážku a přiměřený zisk. Jen pro představu, velká stavba obsahuje desítky tisíc položek k ocenění a čas na přípravu nabídky se pohybuje okolo jednoho až jednoho a půl měsíce. Součástí nabídky je také dokladová část, která obsahuje doklady dle zákona o zadávaní veřejných zakázek a požadavků zadavatele. Jedná se například o doložení referenčních staveb, doložení odborné způsobilosti personálu vedení stavby nebo doklady uvažovaných subdodavatelů, kteří se na zakázce budou podílet. V neposlední řadě je součástí nabídky také technologická část, jako je harmonogram prací, který musí respektovat zadání ze strany zadavatele (dodržení předepsaných výluk železničního provozu, navržené stavební postupy, milníky pro uvádění určitých částí stavby do provozu a jiné).

Co Vás na Vaší práci baví?

Na práci mám nejraději teamovou spolupráci, která v naší společnosti funguje celkem dobře. A také práci s tabulkami, když mi všechny vzorce v excelu fungují. Samozřejmě pro cenové kalkulace využíváme sofistikovaná řešení v podobě kalkulačních programů, ale pro rychlou orientaci je využití klasického excelu a jeho vzorců k nezaplacení. Provádím také kontrolu soupisů prací, tedy činností, které se musejí ocenit a musejí odpovídat projektové dokumentaci. Skoro každý nový projekt obsahuje něco zajímavého, ať už se jedná například o pokládkou nejštíhlejší výhybky nebo přípravu cenové nabídky na výstavbu pevné jízdní dráhy. Těch věcí je samozřejmě spousta.

Mám velké štěstí, že mohu pracovat v moderní společnosti, které na svých zaměstnancích opravdu záleží, účastním se každoročně různých školení, teambuildingů, mohu se vzdělávat, jezdit na výstavy, využívat různé benefity a také není problém práce z domova. V práci jsem velice spokojený.

Jak vzpomínáte na studium oboru DOS?

Studentská léta na fakultě dopravní byla asi ta nejlepší doba, kterou jsem zažil. A i když už to bude skoro 17 let od státní závěrečné zkoušky, pořád rád vzpomínám na přednášky a různá cvičení, která jsem absolvoval. Našel jsem si zde také spoustu známých a přátel. Pravidelné srazy našich kruhů jsou toho důkazem.

Pro svůj projekt jsem si vybral měření hluku z železniční dopravy a porovnání naměřených hodnot s výpočtem podle metodiky pro výpočet hladin hluku z dopravy. Vedoucím práce byla Kristýna Neubergová, které vděčím za její velkou podporu při psaní své diplomové práce.

Na závěr bych ještě uvedl takový střípek, který mě utkvěl v paměti asi nejvíc a co už asi ani nynější studenti nezažijí. Byly to přednášky z matematiky od pana profesora Nagye, který nám před začátkem přednášky četl Malého Prince od Exupéryho. Mělo to své kouzlo, a i když to s matematikou nesouviselo, bylo to milé osvěžení. Fakulta dopravní na mě vždy působila rodinným dojmem, vždy jsem se v ní cítil dobře.

A co Vám absolvování oboru DOS dalo (či naopak nedalo) do Vaší pracovní kariéry?

Absolvováním oboru dopravních staveb jsem získal potřebné znalosti pro čtení projektové dokumentace, měl jsem přehled o konstrukci skladby železničního svršku a spodku a také jisté znalosti Zákona o drahách, který se mi hodil při absolvování školení pro vstup do provozované železniční dopravní cesty. Mohu říci, že jsem byl dostatečně dobře připraven na začátek své kariéry u stavební společnosti.

Výběr z významných staveb, na kterých se Jiří podílel:
Nové spojení

Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK

Optimalizace/modernizace tratě Beroun – Rokycany


Zdvoukolejnění tratě v úseku Stéblová – Opatovice

Modernizace žst. Česká Lípa