Setkání Klubu U Doktora

Setkání Klubu U Doktora

V pondělí 13.1. proběhlo další z neformálních setkání Klubu U Doktora. Schůzku zahájil Ing. Pavel Purkart, který ostatní studenty doktorského studia našeho ústavu provedl svou cestou k úspěšnému složení SDZ.

Dalším bodem programu bylo seznámení s aktuálními informacemi z oddělení pro vědu a výzkum.

Nechyběla ani již tradiční neformální diskuse s vedoucím ústavu, kde byl tentokrát podrobně probrán a proprán připravovaný nový řád doktorského studia.  

Čti dál

Ing. Jiří Lochman: “Na práci mám nejraději týmovou spolupráci.”

Ing. Jiří Lochman: “Na práci mám nejraději týmovou spolupráci.”

Jiří Lochman pracuje jako Senior Project Engineer ve společnosti Skanska a.s.. Ze své pozice se podílí na přípravě řady staveb, zejména železniční infrastruktury, je zodpovědný za kompletaci cenové části projektu a objednávky u subdodavatelů, což vždy vyžaduje jeho velmi dobrou znalost a orientaci mezi desítkami tisíc nákladovými položkami. Pracoval například na přípravě pražského Nového spojení, modernizaci železničního uzlu Plzeň či přípravě modernizace žst. Česká Lípa. A co Jiří říká o své práci a jak vzpomíná na studium oboru DOS?

Čti dál

Představujeme projekt: 12X1DZ Doprava a životní prostředí

Představujeme projekt:  12X1DZ Doprava a životní prostředí

Projekt 12X1DZ je zaměřen na problematiku dopravy a jejích vlivů na životní prostředí. V rámci práce v projektu jsou podrobně probírány jednotlivé negativní dopady, které doprava do životního prostředí vnáší. Studenti se nejprve seznamují s informačními zdroji věnujícími se dané tématice a poté jsou pak formou semestrálních prací vedeni k samostatné práci a orientaci v uvedené problematice. Součástí práce v projektu je také měření hluku v terénu, a to jak z dopravy silniční, tak i železniční, a jeho následné vyhodnocení. Mezi témata řešená v rámci diplomových prací patří především dopravní hluk, problematika navrhování zelených mostů a metody posuzování dopravních staveb. Okruh témat je však mnohem širší a iniciativa studentů věnovat se tomu problému, který se jim zdá důležitý, je vítána.

Čti dál

“Využití analýzy obrazu při tvorbě mikrosimulačních dopravních modelů” je téma pro Petra Richtera

“Využití analýzy obrazu při tvorbě mikrosimulačních dopravních modelů” je téma pro Petra Richtera

Petr Richter je další z nových doktorandských posil týmu Ústavu dopravních systémů. Sběrem dat a sledováním dopravního proudu se zabývá po celou dobu svého působení na fakultě, a tak se v rámci svého doktorského studia rozhodl věnovat, pod vedením školitele Ing. Marka Kalika, Ph.D., a školitele specialisty Ing. Bc. Petra Kumpošta, Ph.D., možnostem strojové analýzi video záznamů k získávání dat o dopravním proudu. A co Petr říká o volbě téma tématu disertace a svém doktorském studiu?

Čti dál

Exkurze na přestavbu železničního uzlu Stuttgart a výstavbu navazující vysokorychlostní tratě do Ulmu 15. května 2019

Milí čtenáři, v následujícím textu na vás čeká zajímavé čtení shrnující průběh exkurze na přestavbu železničního uzlu a navazující vysokorychlostní tratě u našich západních sousedů. Zprávu, doplněnou bohatou fotodokumentací, pro vás připravil přímý účastník a hlavní organizátor celé akce – doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

Na základě osobních kontaktů se zaměstnancem společnosti DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, která byla účelově založena pro zajištění přípravy a realizace vysokorychlostní tratě Stuttgart – Ulm v Německu, jsem se rozhodl uspořádat exkurzi na tuto stavbu pro studenty a kolegy z ČVUT v Praze Fakulty dopravní. Vzhledem ke vzdálenosti Stuttgartu od Prahy a jeho dostupnosti z ČR by byla vhodnější akce vícedenní, nicméně z důvodu náročného zajišťování ubytování v místě pro velký počet účastníků a jeho vysoké ceně jsem se nakonec rozhodl koncipovat akci jako jednodenní s přepravou smluvním autobusem.

Čti dál

“Identifikace kritických prvků dopravní infrastruktury s ohledem na pohyb složek IZS” je téma pro Nikol Douskovou

“Identifikace kritických prvků dopravní infrastruktury s ohledem na pohyb složek IZS” je téma pro Nikol Douskovou

Nikol Dousková nastoupila na doktorské studium v únoru 2019 po absolvování magisterského studia v oboru DOS. Doktorandka školitelky Ing. Zuzany Čarské, Ph.D. a školitele specialisty Ing. Bc. Petra Kumpošta, Ph.D. si jako téma své disertační práce vybrala “Identifikace kritických prvků dopravní infrastruktury s ohledem na pohyb složek IZS”.

Proč jste se rozhodla pro doktorské studium?

Dlouho jsem váhala, zda nastoupit na doktorské studium, ale nakonec mě asi přesvědčil přístup mého školitele specialisty, který se mnou s velkým nadšením probíral různá témata k disertační práci a byl přesvědčen o tom, že studium dokončím. Jeho důvěra pro mě byla motivující.

Co Vás vedlo k volbě Vašeho tématu?

Rozhodla jsem se pro toto téma, protože se zabývá problematikou, která je pro společnost důležitá. A pokud závěry mé práce budou moci přispět pro zlepšení dojezdů IZS, tak budu maximálně spokojená.  

Na co se v rámci studia těšíte a z čeho máte naopak obavy?

Těším se na nové zkušenosti a zajímavé informace, které se mi snad povede získat pro zpracování mé disertace. Naopak obavy mám, asi jako každý nováček, skoro ze všeho. Od prošvihnutých termínů, přes všechny zkoušky, až po státnice a disertační práci. Pokazit toho můžu ještě hodně. 🙂