Představujeme projekt: 12X1DZ Doprava a životní prostředí

Projekt 12X1DZ je zaměřen na problematiku dopravy a jejích vlivů na životní prostředí. V rámci práce v projektu jsou podrobně probírány jednotlivé negativní dopady, které doprava do životního prostředí vnáší. Studenti se nejprve seznamují s informačními zdroji věnujícími se dané tématice a poté jsou pak formou semestrálních prací vedeni k samostatné práci a orientaci v uvedené problematice. Součástí práce v projektu je také měření hluku v terénu, a to jak z dopravy silniční, tak i železniční, a jeho následné vyhodnocení. Mezi témata řešená v rámci diplomových prací patří především dopravní hluk, problematika navrhování zelených mostů a metody posuzování dopravních staveb. Okruh témat je však mnohem širší a iniciativa studentů věnovat se tomu problému, který se jim zdá důležitý, je vítána.

Doprava a životní prostředí (12X1DZ)

Vedoucí projektu:
Ing. Libor Ládyš (EKOLA Group)
doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. (ČVUT FD)
Ing. Iva Šturmová, Ph.D. (ČVUT FD)

Počet vypisovaných míst // 4 místa v Praze, 2 místa v Děčíně

Témata svých prací si studenti vybírají dle vlastního uvážení a podle svého zaměření.  Mezi řešená témata tak patří například:

  • Měření hluku hlukoměry Norsonic Nor 140, vyhodnocování naměřených dat a práce se softwarem Cadna A
  • Řešení problematiky podchodů a přechodů pro zvěř.
  • Otázka vegetace podél dopravních cest.
  • Posuzování vlivů dopravy na životní prostředí.
  • Metody výběru variant vedení dopravních cest.  

Ukázky dalších témat, kterými se také studenti v minulosti zabývali:

  • Vliv SOKP na ŽP v městské části Praha Suchdol
  • Vliv suburbanizačních procesů na dopravní situaci ve zvolené lokalitě
  • Posouzení rychlodráhy Praha – Kladno
  • Návrh integrovaného dopravního terminálu v centru Karlových Varů.
  • Pasportizace a návrh veřejného osvětlení v obci Květnice

Bakalářské i diplomové práce slouží mnohdy jako podklady pro obce či města, nebo vznikají ve spolupráci s jinými institucemi či firmami jako součást rozsáhlejších projektů.

Studenti nemají problém uplatnit své znalosti v praxi. Mezi bývalými absolventy tak najdete jak projektanty, přípraváře staveb, rozpočtáře, tak také odborníky v oblasti akustiky či posuzování vlivů na životní prostředí.

Vedoucími projektu jsou členky ústavu K612 doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. a Ing. Iva Šturmová, Ph.D., spojení s praxí zaštiťuje ing. Libor Ládyš z firmy EKOLA Group. V rámci projektu pak probíhá spolupráce s dalšími institucemi a společnostmi, zabývajícími se problematikou dopravy a životního prostředí, například EVERNIA, Ateliér ATEM nebo Centrum dopravního výzkumu.

Projekt Doprava  životní prostředí je určen všem těm, kteří se chtějí dozvědět více o dopadech dopravy na životní prostředí.

Tradice projektu je dlouhá a letos slaví své kulaté desáté narozeniny. Pokud Vám tedy není lhostejný stav našeho životního prostředí, chcete se naučit zacházet s nejmodernějšími přístroji používanými pro měření dopravního hluku a softwarem k jeho vyhodnocení, chcete vědět, jak se měří a vyhodnocují imise a emise z dopravy i proč, kde a jak se budují přechody pro zvěř, nebo Vás zajímá posuzování vlivů dopravních staveb na životní prostředí, je projekt určen právě Vám.