Noví bakaláři u státních závěrečných zkoušek v září 2023

Noví bakaláři u státních závěrečných zkoušek v září 2023

Státnice pro bakaláře se na ústavu dopravních systémů konaly v pěti zářijových termínech. V úterý 5. 9. a v pátek 8. 9. zasedala silniční komise pro 13 studentů, ve středu 6. 9. a ve čtvrtek 7. 9. se sešla železniční komise také pro 13 studentů a smíšená komise zakončila státnice v úterý 12. 9. pro 3 studenty v Děčíně. Našim studentům upřímně gratulujeme ke zdárnému složení státní závěrečné zkoušky a přejeme jim, aby i další jejich životní kroky byly takto úspěšné!

Čti dál

Česká dopravní stavba roku, technologie a inovace roku 2021 – vyhlášení oceněný prací

Česká dopravní stavba roku, technologie a inovace roku 2021 – vyhlášení oceněný prací

V Betlémské kapli proběhl 22. září 2022 již 19. GALAVAČER prestižní celostátní soutěže Česká dopravní stavba / technologie / inovace roku. V průběhu této akce byli za přítomnosti celebrit dopravního stavitelství a mnohých významných hostů z politické i podnikatelské sféry a vysoké reprezentace technických univerzit vyhlášeni vítězové ročníku. Galavečera se osobně zúčastnila paní Věra Kovářová, místopředsedkyně PSP ČR, která předala CENU ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU PRÁCI a pan Martin Kupka, vicepremiér a ministr dopravy České republiky, který ocenil nejlepší realizované stavby a technologie. Cílem soutěže je profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU. Soutěž v kategorii student má za cíl podporovat technické studium na vysokých školách v České republice. Odborná porota složená z vysokoškolských profesorů a zástupců patronů hodnotila již 426 studentských prací ze sedmi univerzit. Jednalo se o univerzity České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Pardubice, Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Česká zemědělská univerzita v Praze a Technická univerzita v Liberci. V rámci 19. ročníku bylo vyhlášeno celkem deset studentů z vybraných škol. Naše Fakulta dopravní Ústav dopravních systémů získal dvě ocenění za zpracované diplomové práce od Ing. Anety Matyskové a Ing. Matěje Šilhána.

Ing. Matěj Šilhán – „Studie obchvatu města Frýdlant“

Diplomová práce s tématem „Studie obchvatu města Frýdlant“ byla vybrána na základě dlouhodobé problematiky daného projektu, který se již několik let nedaří navrhnout do takové podoby, aby byla stavba jednak finančně zajímavá pro investory, ale také, aby respektovala stávající biodiverzitu. Obchvat se nachází na severu Čech v blízkosti CHKO Jizerské hory. Podkladem pro práci byla studie obchvatu provedena v roce 2014, nicméně nebyla dále rozpracována z několika důvodu jako jsou finanční náklady, přílišný zásah do ekosystému atd. Cílem práce bylo tedy navrhnout takovou alternativu, která by svým územním vedením respektovala nynější ekosystém a zároveň byla co nejatraktivnější pro investory. Diplomová práce byla vyhotovena v podobě technické zprávy, která popisuje návrhové prvky komunikace, zásah do ekosystému, jednotlivé objekty stavby, dopravní průzkum a popis zájmového území. Grafickými přílohami bylo naznačeno možné vedení komunikace a dále potom byly vyhotoveny přílohy rozhledových poměrů či vlečných křivek (obrázek 1). Práce byla oceněna CENOU DĚKANA ČVUT Fakulty dopravní.

Příklad jednoho z výstupu diplomové práce

Ing. Aneta Matysková – „Koncepce dopravy v klidu ve městě Vrchlabí“

Cílem diplomové práce „Koncepce dopravy v klidu ve městě Vrchlabí“ bylo provedení analýzy a zmapování stávajícího stavu dopravy v klidu ve městě Vrchlabí, a to v souvislosti s územním plánem. Součástí analýzy byl kompletní pasport všech parkovacích ploch ve městě Vrchlabí. Dále byl zrealizován a vyhodnocen dopravní průzkum vybraných parkovacích ploch ve městě, kde se ukázalo, že některé lokality bývají v průběhu dne zcela zaplněné a stávající nabízená kapacita je mnohdy nedostatečná. Z toho důvodu jsou v práci navrženy parkovací zóny a popsaná cenová politika a management parkování. To vše vycházelo z předpokladů a ze zkušeností, že se jedná o horské město, kde poptávka po parkování bývá v některých oblastech velmi různorodá. V diplomové práci byly řešeny současně nejzávažnější oblasti potýkající se s největšími problémy parkování. Návrhy byly vytvořeny pro tři lokality, kdy u jedné lokality byly nastíněny dvě varianty. Grafické části byly konzultovány s městem Vrchlabí, aby splňovaly jejich současné požadavky a návrhy lokalit mohly sloužit jako podklad pro město (obrázek 2).

Tato práce získala CENU REKTORA Technické univerzity v Liberci.

íklad jednoho z výstupů diplomové práce Ing. Anety Matyskové

Přivítání nového akademického roku

Přivítání nového akademického roku

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

kalendář i počasí nám dávají jednoznačně najevo, že léto (také se Vám zdá, že letos nějak rychle?) končí a společně vstupujeme do dalšího akademického roku. Naši prváci sotva opustili údolí Sázavy a na svých lodí z UZLU pomyslně vplují přímo do budov fakulty. Máme radost, že předmět ZYDI – Základy dopravního inženýrství bude jedním z prvních, se kterými se setkají, pro skupiny 1 34, 1 35, 1 36, 1 38, 1 39 dokonce tím úplně prvním. Je nám ctí uvítat Vás na fakultě! Těšíme se pochopitelně na studenty všech ročníků; pro třeťáky DOS bude pravidelným vstupem do pracovního týdne „Dobré ráno s Železničním provozem“, aneb když začít týden, tak hned v 8.00 hod s K612, a prváky magistry bude v PO od 9.45 probouzet Infrastruktura kolejové dopravy. Jako každý rok jsme připraveni na předávání vědomostí a odborné diskuse ve všech již tradičních předmětech, setkávání se při výuce projektů i na výuce v terénu. Průběžně upravujeme obsahy předmětů dle aktualit v oboru, největšími úpravami prošel předmět 12ZELP – Železniční provoz, který s upravenou strukturou je nově součástí i oboru LOG. Pokud by se během semestru vyskytly jakékoli problémy, neváhejte co nejdříve (on totiž každý požár se lépe hasí hned na začátku) kontaktovat své vyučující, pedagogickou manažerku ústavu Ing. Dagmar Kočárkovou, Ph.D., nebo přímo vedoucího ústavu.

Závěrem bychom Vás ještě rádi upozornili na letní fotosoutěž, jejíž uzávěrka se pomalu blíží (Silniční soutěž: https://www.instagram.com/p/ChAAk29qIcp/
Železniční soutěž :https://www.instagram.com/p/Choh9a1o4tt/), ceny jsou připraveny a už netrpělivě čekají na vítěze.

Studentky a studenti, kolegyně a kolegové, přejeme Vám 14 týdnů zimního semestru plných pohody, dobré nálady a radosti.

Za celý ústav K612

vedoucí ústavu

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Bakalářské státnice na K612

Bakalářské státnice na K612

V září 2022 organizoval ústav dopravních systémů 5 dní státnic ve třech komisích. Ve dnech 5. – 6. 9. začínala komise pro provoz na pozemních komunikacích, 7. – 8. 9. navázala komise pro provoz a infrastrukturu kolejové dopravy a závěr státnic proběhl 12. 9. na pracovišti Děčín u komise pro Děčín. Celkem prošlo komisemi 27 studentů, všichni úspěšně obhájili své práce a složili státní závěrečnou zkoušku. 10 studentů prospělo s vyznamenáním, devíti studentům byla udělena pochvala děkana za vynikající zpracování bakalářské práce a její obhajobu. Všem našim absolventům gratulujeme a budeme se na ně těšit v navazujícím magisterském studiu!

Čti dál

Možnost účasti na silniční konferenci

Možnost účasti na silniční konferenci

Česká silniční společnost pořádá ve dnech 4. – 5. 10. 2022 již 29. ročník Silniční konference. Konference se zúčastní okolo 1000 odborníků z různých organizací, které se zabývají silničním stavitelstvím, součástí je i výstava, na kterou je přihlášeno více než 70 vystavovatelů. ČSS nabízí studentům zejména magisterského studia volný vstup na první den konference (úterý 4. října), budete si moci prohlédnout výstavu a účastnit se jednání konference, jehož součástí bude i moderovaná diskuse s ministrem dopravy a zástupci nejvýznamnějších českých stavebních firem. Více informací najdete na webu konference https://www.silnicnikonference.eu/. Počet volných registrací je omezen, pokud máte zájem, neváhejte s přihlášením na mail kocarkova@fd.cvut.cz. 

Závěr letního semestru 2022

Závěr letního semestru 2022

Milé studentky, milí studenti,

zkouškové období doslova uteklo a Vás teď čeká deset týdnů zaslouženého letního volna. Víme, že většina z Vás část prázdnin „obětuje“ letním brigádám, aby získala prostředky jak na studium, tak na všechny radovánky, jež se studentským životem odjakživa souvisí. Třeťáci bakaláři budou mít léto zpestřené dokončováním svých bakalářských prací, nezapomenou na termín odevzdání do KOSu, který je stanovený na pondělí 8. srpna 2022. Hned na další den je plánovaná informační schůzka k SZZ, podrobnosti Vám zašlou tajemníci komisí. Pokud by se během léta objevily jakékoli problémy související se studiem, neváhejte se ozvat svým vyučujícím, pedagogické manažerce ústavu Ing. Dagmar Kočárkové, Ph.D., nebo mně. Ke komunikaci můžete využít také nový kanál na teamsech „K612-info“, který bude po celé léto pravidelně kontrolován. K disposici Vám bude vždy i službu konající zaměstnanec stanovený vždy pro každý týden července a srpna, schůzku si, prosím, předjednejte mailem.

A nyní Vám již, spolu s kolegyněmi a kolegy z K612, přeji krásné a odpočinkové léto, kdy budete užívat volna dle svých představ obklopeni právě těmi, s nimiž svůj volný čas chcete trávit.

Na viděnou (nejpozději) v září se těší a za Ústav dopravních systémů zdraví

Martin Jacura

SLUŽBY NA K 612:

27.6. – 1.7. Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. padeltom@fd.cvut.cz

4.7. – 8.7. Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. padeltom@fd.cvut.cz

11.7 – 15.7. Ing. Petr Kumpošt, Ph.D. kumpopet@fd.cvut.cz

18.7. – 22.7. doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. carskjir@fd.cvut.cz r,
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. kocoujos@fd.cvut.cz

25.7. – 29.7. Ing. Jan Kruntorád kruntjan@fd.cvut.cz

1.8. – 5.8. Ing. Martin Jacura, Ph.D. jacurmar@fd.cvut.cz

8.8. – 12.8. Ing. Tomáš Javořík, Ph.D. javorik@fd.cvut.cz

15.8 – 19.8. doc. Ing. Bc. Kristýna Neubergová, Ph.D. neubekri@fd.cvut.cz

22.8 – 26.8. doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. tyfal@fd.cvut.cz

29.8. – 2.9. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. kocardag@fd.cvut.cz

Další úspěšní absolventi opustili brány fakulty

Další úspěšní absolventi opustili brány fakulty

Na oboru DS, u státních zkušebních komisí ústavu K612, v pondělí 20. června 2022 úspěšně obhájilo pět absolventů magisterského studia své práce a složilo státní závěrečnou zkoušku před komisí pro Železniční infrastrukturu a provoz, ve čtvrtek 23. června 2022 pak absolvovalo dalších sedm absolventů před komisí pro Teorii provozu a konstrukci pozemních komunikací. Všem novým inženýrkám a inženýrům gratulujeme!

Čti dál