Česká dopravní stavba roku, technologie a inovace roku 2021 – vyhlášení oceněný prací

V Betlémské kapli proběhl 22. září 2022 již 19. GALAVAČER prestižní celostátní soutěže Česká dopravní stavba / technologie / inovace roku. V průběhu této akce byli za přítomnosti celebrit dopravního stavitelství a mnohých významných hostů z politické i podnikatelské sféry a vysoké reprezentace technických univerzit vyhlášeni vítězové ročníku. Galavečera se osobně zúčastnila paní Věra Kovářová, místopředsedkyně PSP ČR, která předala CENU ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU PRÁCI a pan Martin Kupka, vicepremiér a ministr dopravy České republiky, který ocenil nejlepší realizované stavby a technologie. Cílem soutěže je profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU. Soutěž v kategorii student má za cíl podporovat technické studium na vysokých školách v České republice. Odborná porota složená z vysokoškolských profesorů a zástupců patronů hodnotila již 426 studentských prací ze sedmi univerzit. Jednalo se o univerzity České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Pardubice, Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Česká zemědělská univerzita v Praze a Technická univerzita v Liberci. V rámci 19. ročníku bylo vyhlášeno celkem deset studentů z vybraných škol. Naše Fakulta dopravní Ústav dopravních systémů získal dvě ocenění za zpracované diplomové práce od Ing. Anety Matyskové a Ing. Matěje Šilhána.

Ing. Matěj Šilhán – „Studie obchvatu města Frýdlant“

Diplomová práce s tématem „Studie obchvatu města Frýdlant“ byla vybrána na základě dlouhodobé problematiky daného projektu, který se již několik let nedaří navrhnout do takové podoby, aby byla stavba jednak finančně zajímavá pro investory, ale také, aby respektovala stávající biodiverzitu. Obchvat se nachází na severu Čech v blízkosti CHKO Jizerské hory. Podkladem pro práci byla studie obchvatu provedena v roce 2014, nicméně nebyla dále rozpracována z několika důvodu jako jsou finanční náklady, přílišný zásah do ekosystému atd. Cílem práce bylo tedy navrhnout takovou alternativu, která by svým územním vedením respektovala nynější ekosystém a zároveň byla co nejatraktivnější pro investory. Diplomová práce byla vyhotovena v podobě technické zprávy, která popisuje návrhové prvky komunikace, zásah do ekosystému, jednotlivé objekty stavby, dopravní průzkum a popis zájmového území. Grafickými přílohami bylo naznačeno možné vedení komunikace a dále potom byly vyhotoveny přílohy rozhledových poměrů či vlečných křivek (obrázek 1). Práce byla oceněna CENOU DĚKANA ČVUT Fakulty dopravní.

Příklad jednoho z výstupu diplomové práce

Ing. Aneta Matysková – „Koncepce dopravy v klidu ve městě Vrchlabí“

Cílem diplomové práce „Koncepce dopravy v klidu ve městě Vrchlabí“ bylo provedení analýzy a zmapování stávajícího stavu dopravy v klidu ve městě Vrchlabí, a to v souvislosti s územním plánem. Součástí analýzy byl kompletní pasport všech parkovacích ploch ve městě Vrchlabí. Dále byl zrealizován a vyhodnocen dopravní průzkum vybraných parkovacích ploch ve městě, kde se ukázalo, že některé lokality bývají v průběhu dne zcela zaplněné a stávající nabízená kapacita je mnohdy nedostatečná. Z toho důvodu jsou v práci navrženy parkovací zóny a popsaná cenová politika a management parkování. To vše vycházelo z předpokladů a ze zkušeností, že se jedná o horské město, kde poptávka po parkování bývá v některých oblastech velmi různorodá. V diplomové práci byly řešeny současně nejzávažnější oblasti potýkající se s největšími problémy parkování. Návrhy byly vytvořeny pro tři lokality, kdy u jedné lokality byly nastíněny dvě varianty. Grafické části byly konzultovány s městem Vrchlabí, aby splňovaly jejich současné požadavky a návrhy lokalit mohly sloužit jako podklad pro město (obrázek 2).

Tato práce získala CENU REKTORA Technické univerzity v Liberci.

íklad jednoho z výstupů diplomové práce Ing. Anety Matyskové