Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti (12X1BN/12X2BN)

Během 20. století se z původně prašných, často jen hliněných cest, či v lepším případě u páteřních silnic nejvýše se štětovou (kamennou) vozovkou), začala postupně silniční síť pokrývat kvalitním hladkým asfaltovým krytem. Po první světové válce se asfaltovým kryt objevil nejprve u těch dopravě nejdůležitějších tepen a postupně během několika dalších desetiletí se asfaltový kryt dostával na stále méně a méně významné komunikace i v nejzapadlejších vesničkách.

Tento proces byl zhruba završen na přelomu 70. a 80. let. S tím, jak rostla kvalita povrchu silnic, se zlepšovaly i konstrukční technické vlastnosti motorových vozidel. Na lepším povrchu a s lepší výbavou tak byla schopna jezdit stále rychleji. Relativní cena automobilu se navíc snižovala a s toho plynoucí lepší dostupností pro širokou veřejnost auta začala plnit silniční síť. S nárůstem intenzit a rychlostí vozidel se začaly stále výrazněji projevovat negativa prudkého růstu automobilismu v podobě růstu nehod a jejich závažnosti mj. také nehod s těmi nejslabšími účastníky sil. provozu, a to chodci. Na přelomu 60. a 70. let tak přichází první reakce (nejprve v Nizozemí, odkud se trend šíří postupně do sousedních států Evropy a posléze do řady dalších zemí po celém světě) v podobě budování umělých překážek na silnici, které řidiče přimějí v citlivých místech (Obytná zóna, zóna 30 apod.) držet nízkou jízdní rychlost a výrazně tak snížit možnost vzniku nehody zejména s chodci a také její případné následky. Dnes tyto umělé překážky souhrnně označujeme jako prvky dopravního zklidňování.

kód projektu v bakalářském studiu: 12X1BN kód projektu v magisterském studiu: 12X2BN

Vlastní webové stánky projektu https://www.fd.cvut.cz/projects/k612x1bn/

Čím se projekt „ Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav …“ zabývá?

Především stavebně dopravních opatření, kde se uplatní různé typy projekčních prvků ke snížení nehodovosti (zklidňováních opatření) jednotlivými prvky zklidňování (zpomal. prahy, šikany) na mezikřižovatkových úsecích a úrovňových křižovatkách pozemních komunikací v intravilánu i extravilánu počínaje až po navazující organizační úpravy a změny v hierarchii zadaného segmentu silniční sítě;

V rámci projektu 12X1BN/12X2BN můžete řešit některé z těchto problémů:   

 • Vjezdy do zón 30, obytných a pěších zón;
 • Vjezdy do zastavěných oblastí (obce, městské části oddělené pásmem zeleně od sousedních městských částí)
 • Návrhy řízených a neřízených okružních křižovatek včetně turbo okružních nebo mini-okružních;
 • Dopravně stavební úpravy zastávek MHD a jejich okolí;
 • Návrhy dopravních a stavebních úprav pro cyklisty;
 • Vyhodnocovat dopravní průzkumy zaměřené na zklidňovací opatření a opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů a zjišťovat jejich účinnost;
 • Návrhy bezbariérových pěších tras;

 …Vaše bakalářská či diplomová práce nemusí skončit jen „v šuplíku“ viz příklad níže…

Příklady závěrečných (bakalářských či diplomových) prací:

Návrh alternativního řešení vybraných křižovatek na silnici č.113 v Českém Brodě

 • Vypracujte alternativní návrhy stavebního a dopravního uspořádání odsazené čtyřramenné křižovatky ulic Zborovská – Klučovská – V Chobotě a dále tříramenné křižovatky ulic Jungmannova – Prokopa Velikého ležících na silnici II/113 v Českém Brodě.
 • Řešení obou křižovatek zaměřte zejména zvýšení bezpečnosti zlepšením rozhledových poměrů, zmenšením kolizních ploch, zaměřte se na příznivější napojení ramen křižovatky z hlediska velikosti úhlů mezi jednotlivými rameny křižovatky a zvažte změnu přednosti v jízdě.
 • Proveďte průzkum intenzit dopravy na obou křižovatkách.
 • Věnujte pozornost také zlepšení podmínek pro pohyb pěších a cyklistů v prostoru obou křižovatek
 • Alternativní podobu obou křižovatek navrhněte ve více variantách. Zvažte i možnost zřízení okružní křižovatky alespoň v jedné z variant.

Humanizace prostoru ulice Dobrovského a přilehlého okolí ve Vysokém Mýtě

 • Vypracujte alternativní návrh stavebního a dopravního uspořádání ulice Dobrovského a jejího okolí vymezeného ulicemi Karosářská, Pražská, Slunečná a Hradecká ve Vysokém Mýtě.
 • Řešení zaměřte zejména zlepšení podmínek pro pohyb pěších a cyklistů v celé vymezené oblasti. S ohledem na frekventovanou trasu pěších k přilehlým průmyslovým objektům továrny Iveco Bus (bývalá Karosa).
 • Návrh alternativního řešení zadané oblasti vypracujte ve více variantách.
 • Případně zvažte provedení vhodného dopravního průzkumu pěších proudů či dopravní zátěže vozidel na vybraných křižovatkách.

Návrh nového uspořádání křižovatky Sulická – Pod Višňovkou v Praze

 • Vypracujte alternativní návrh stavebního a dopravního uspořádání čtyřramenné křižovatky ulic Sulická a Pod Višňovkou v Praze 4.
 • Řešení zaměřte zejména zvýšení bezpečnosti zlepšením rozhledových poměrů, zmenšením kolizních ploch, zaměřte se na příznivější napojení ramen křižovatky z hlediska velikosti úhlů mezi jednotlivými rameny křižovatky a zvažte změnu přednosti v jízdě.
 • Věnujte pozornost také zlepšení podmínek pro pohyb pěších a cyklistů v prostoru křižovatky.
 • Alternativní podobu křižovatky navrhněte ve více variantách. Zvažte i možnost zřízení okružní křižovatky v jedné z variant.

Návrh dopravního zklidnění úseku silnice I/38 mezi obcemi Rančířov a Stonařov

 • V návaznosti na plánovanou výstavbu přeložky silnice I. třídy, č. 38 v úseku Jihlava jih – Stonařov vypracujte návrh zklidnění úseku stávající silnice I/38 od severního okraje obce Rančířov k začátku obce Stonařov.
 • Na zadaném úseku stávající silnice I/38 se zaměřte zejména na její část v obci Suchá, dále vjezd do obce Prostředkovice, uspořádání autobusové zastávky v obci Čížov a odbočku na obec Beranovec.
 • Vybrané detaily na zadaném úseku SI/38 řešte ve více variantách.
 • V návrhu řešení zklidnění úseku neopomeňte zohlednit cyklistickou dopravu.
 • V grafickém návrhu na území jednotlivých obcí uplatněte stavební a dopravní opatření vhodná ke zklidnění běžných místních komunikací s rychlostním limitem do 50 km/h včetně.

Návrh nového řešení světelně řízené úrovňové křižovatky Střelničná – Ďáblická

 • Vypracujte alternativní návrh stavebního a dopravního uspořádání stávající čtyřramenné světelně řízené úrovňové křižovatky sběrných ulic Střelničná – Ďáblická – Vysočanská v Praze 8.
 • V návrzích řešení věnujte pozornost omezení dopravních kolon v době ranních i odpoledních dopravních špiček.
 • Alternativní návrh okružní křižovatky proveďte alespoň ve dvou variantách, z nich jedna bude zaměřena především na nízké náklady k realizaci a druhá naopak na optimalizaci stavebního uspořádání vzhledem k charakteru okružní křižovatky.
 • Přinejmenším jednu z variant okružní křižovatky se pokuste navrhnout s turbo uspořádáním na okružním pásu.
 • Kterýkoliv z návrhů může být řešen jako okružní křižovatka plně světelně řízená nebo naopak neřízená, resp. světelně řízená jen na některých vjezdech, bude-li vyhovovat kapacitně i v ranní i odpolední dopravní špičce.

Absolventi:

Ing. David Hudec

Projekt Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti (12X1BN) úspěšně studoval Ing. Davod Hudec, který své studium na projektu úspěšně zakončil velmi zdařilou závěrečnou prací na téma Humanizace prostoru Masarykova náměstí v Žamberku. Již během studia začal pracovat jako projektant v projekční kanceláři DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY (DIPRO) spol. s.r.o., kde pracuje stále. V současnosti při zaměstnání také studuje doktorské studium na naší fakultě a spolupodílí se na vedení studentů na našem projektu 12X1BN/X2BN.


Ing. Tomáš Petr

Ing. Petr studoval na projektu 12X1BN/12X2BN Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti. V roce 2008 úspěšně obhájil diplomovou práci na téma „Studie dopravního a stavebního řešení průtahu silnice I/2 v obci Miskovice“. V současnosti vede vlastní projekční kancelář PETRPROJEKT, s.r.o. zaměřenou na dopravní stavby, kterou založil v roce 2013 pod názvem Ing. Petr Tomáš. Více informací o profesní kariéře Ing. Petra najdete na stránkách https://petrprojekt.com/ .

Vedoucí projektu:

Vedoucí projektu společně řídí průběžnou práci studentů na projektu, zajišťují a udržují styky a spolupráci s odborníky z praxe, kteří se tímto tématem zabývají. Vybírají vhodná témata diplomových a bakalářských prací pro studenty na projektu a případně konzultují postup při jejich vypracovávání až do jejich dokončení.

Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.


vedoucí projektu

Ing. David Hudec


vedoucí projektu

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

vedoucí projektu

Ing. Bc. Karolína Moudrá

vedoucí projektu

Ing. Bc. Iva Šturmová

vedoucí projektu