Moderní trendy v železniční dopravě (12X1MT/12X2MT)

kód projektu v bakalářském studiu: X1MT
kód projektu v magisterském studiu: X2MT

poster projektu

článek o projektu

projekt na webu fakulty

Projekt je zaměřen na prohloubení vědomostí v oblasti utváření koncepce železniční dopravy a projektové přípravy železničních staveb v podrobnosti na úrovni studie. Základem je týmová práce na návrhu infrastrukturního a provozního uspořádání vybraného traťového úseku, části železniční sítě či železničního uzlu s cílem rozvoje železniční dopravy v ČR i v zahraničí, coby páteře moderní dopravní obsluhy území, a to jak v osobní, tak v nákladní dopravě. Problematika zahrnuje oblast od nejširších mezinárodních vazeb, přes vazby celostátní, až po řešení dopravní obsluhy regionů, včetně zapojení železnice do integrovaných dopravních systémů, a může přesahovat i do ostatních kolejových systémů (např. tram-train). Projekt postupně obsahuje analýzu potřebných podkladů, návrh provozní koncepce, návrh železniční a související infrastruktury a zjednodušené technologické a ekonomické zhodnocení. Práci na projektu doplňuje seznámení se zásadami projektování, zaškolení v práci s podpůrným softwarem, aktuální příklady z praxe a pravidelně pořádané exkurze.

Pokud vás zajímá kolejová doprava po všech svých stránkách i s přesahem do ostatních druhů dopravy, máte rádi komplexní pohled na řešení problémů, rádi analyzujete velké množství informací a současně chcete vytvářet něco vlastního, chcete zjistit, jak kolejová doprava odpovídá představě hi-tech odvětví a zajímá vás naplnění termínu „trvale udržitelná doprava“, pak se v projektu Moderní trendy v železniční dopravě určitě můžete realizovat.Náplň práce na projektu
Práce na projektu v bakalářském studiu

Bakalářské studium je zaměřeno na seznámení se s obecnými principy projektové přípravy a s rozšířením přehledu studentů v oblasti koncepce a významu železniční dopravy v ČR a v zahraničí.

  • 2. ročník – letní semestr: Výběr žel. tratě/uzlu/území se zohledněním přání studentů projektu, kde by bylo vhodné provést zlepšení (ať už z pohledu infrastruktury, provozu, umístění zastávek/stanic, přestupních bodů, návazné dopravy, obsluhy nákladní dopravou atd.) – analýza lokality a problémů
  • 3. ročník – zimní semestr: Návrh opatření na eliminaci identifikovaných problémů
  • 3. ročník – letní semestr: Zpracování bakalářské práce – podrobné rozpracování řešení vybraných problémových oblastí

Diskuze a další náplň na schůzkách projektu nad rámec řešené oblasti:

  • přehled stávajícího stavu modernizace železniční sítě na území ČR, úloha a možnosti železniční dopravy v ČR, včetně IDS, příprava výstavby Rychlých spojení/vysokorychlostních tratí
  • základní informace o rozvoji železničních sítě v sousedních státech
  • využití a ovládání podpůrného software (RailCAD, Dynamika aj.)
  • exkurze
  • možnosti stáží u spolupracujících společností
  • propagace projektu na Konferenci projektů ČVUT FD
Práce na projektu v průběhu magisterského studia

Projekt v magisterském studiu bude simulovat tvorbu dokumentace projektové studie, včetně struktury, náplně a podoby výstupů projektu. Schůzky budou tedy sloužit především průběžným diskuzím nad řešenými úkoly a směřování k jejich konečnému zpracování. Studenti jsou podrobně seznámeni s postupem a strukturou zpracování projektové dokumentace staveb, zejm. ve stupních koncepční studie, územně-technická studie a studie proveditelnosti. Ve spolupráci s kolegy z ústavu K617 možnost zaškolení a následného využití specializovaného software FBS nebo OpenTrack.

Diplomová práce se věnuje vlastnímu návrhu studenta na řešení vybraných problémů ve velké žel. stanici, v uceleném traťovém úseku, při obsluze určitého území veřejnou hromadnou dopravou atd…


Semestrální práce
Aktuálně zpracovávané semestrální práce

Výpravní budovy

Tento dokument vznikl v reakci na vypořádávání se Správy železnic s výpravními budovami, které se nachází ve špatném technickém stavu.
V první části je uvedena metodika, pomocí níž správce železnic kategorizuje jednotlivé železniční stanice či zastávky. Je zde nastíněn postup, kterým je kategorie přiřazována a také jak je s výpravními budovami nakládáno s ohledem na jejich technický stav. Dále je v dokumentu uvedeno vybavení železničních stanic a zastávek.
V druhé části je možno se dočíst, jak kategorizace železničních stanic a zastávek probíhá v zahraničí. Jako příklad je zde uvedena Spolková republika Německo.
Třetí část obsahuje návrhy na vhodné využití, uspořádání a vybavení výpravních budov v České republice.

Rozvoj alternativních pohonů na železnici v Jihočeském kraji

V současnosti železniční doprava používá běžně buď nezávislou motorovou trakci (spalování nafty), nebo závislou elektrickou trakci (s nutností existence pevných trakčních zařízení). Přitom standardní zvládání elektrické trakce umožňuje železniční dopravě bez dalších opatření plnit roli druhu dopravy, který neprodukuje do ovzduší škodlivé exhalace ani skleníkové plyny. Za alternativní pohony lze označit takové, které se snaží zachovat ekologické výhody žel. dopravy při eliminaci nevýhod závislé trakce.
K dispozici jsou první ucelené dokumenty, které jsou výstupy práce na projektu studie využití alternativních pohonů v osobní i nákladní železniční dopravě v Jihočeském kraji. Na základě analýzy přepravní poptávky bude stanovena optimální dopravní koncepce veřejné osobní (příp. nákladní) dopravy v kraji s důrazem na dopravu železniční, přičemž budou využity možnosti polozávislé elektrické trakce s akumulátory.

Minulá témata semestrálních projektových prací

Horní Posázavský Pacifik aneb tratě Světlá nad Sázavou – Čerčany, Kolín – Ledečko a Kutná Hora – Zruč nad Sázavou

Železniční trať Tábor – Písek

Napájecí systém elektrické dráhy Tábor – Bechyně


Vedoucí projektu

doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.

Ing. Pavel Purkart

Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Ing. Martin Vachtl

Tým vedoucích projektu tvoří vyvážená kombinace zkušených kmenových pedagogů Ústavu dopravních systémů, kteří současně v minulosti získali zkušenosti z praxe (doc. Týfa, dr. Javořík), studenta doktorského studia a zároveň odborníka z praxe (Ing. Purkart) a expertů z praxe, kteří disponují pedagogickými zkušenostmi (dr. Sosna, Ing. Vachtl). V osobnostech vedoucích se také prolínají různé názorové pohledy, přístupy a zaměření, což studentům umožní učit se vlastním názorům a argumentaci při diskuzi na odborná témata dopravy.


Bakalářské a diplomové práce

Stejskalová Klára. Zlepšení železničního spojení Březnice – Strakonice. Bakalářská práce. 2020. Vedoucí: Tomáš Javořík, Pavel Purkart

Štěpán Mládek. Zlepšení železničního spojení Čerčany – Světlá nad Sázavou. Bakalářská práce. 2019. Vedoucí: Tomáš Javořík

Lukáš Strejc. Koncepce úprav železniční trati Tábor – Bechyně. Diplomová práce. 2019. Vedoucí: Martin Vaněk

Jakub Oulický. Možnosti využití kontejnerového terminálu Obrnice. Diplomová práce. 2019. Vedoucí: Tomáš Javořík

Zuzana Majtnerová. Možnosti úprav železniční stanice Štětí. Bakalářská práce. 2018. Vedoucí: Ondřej Havlena, Tomáš Javořík

Jan Zeman. Dopravní obsluha a služby osobní železniční dopravy na trati Štětí – Ústí nad Labem. Bakalářská práce. 2018. Vedoucí: Tomáš Javořík


Exkurze
Přestavba železničního uzlu Stuttgart a výstavba navazující vysokorychlostní tratě do Ulmu (2019)

Dne 15. května 2019 jsme absolvovali exkurzi autobusem na realizaci Projektu Stuttgart–Ulm, který zahrnuje projekt Stuttgart 21 a novostavbu vysokorychlostní tratě (NBS = Neubaustrecke) Wendlingen – Ulm. Projekt označovaný jako Stuttgart 21 zahrnuje přestavbu železničních tratí v celém Stuttgartu a jeho okolí včetně razantní přestavby hlavního nádraží, napojení letiště na železniční síť a novou trať do města Wendlingen.

Zpráva o exkurzi

Další fotodokumentace


Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Dopravní systémy a technika, kteří během svého studia pracovali v rámci studentského projektu Moderní trendy v železniční dopravě nebo v projektech jemu předcházejících, našli uplatnění ve společnostech projektujících dopravní stavby (SUDOP, METROPROJEKT, DIPRO…), v řadách investorů těchto staveb (SŽDC, dopravní podniky velkých měst s tramvajovou sítí, města) nebo dokonce u stavebních společností, které takovéto stavby budují (SKANSKA, Subterra…). Velká část absolventů se věnuje koncepční práci v dopravě, ať už na straně zadavatelů koncepčních studií, politik a dalších dokumentů na úrovni státu, kraje nebo obce (Ministerstvo dopravy, SŽDC/ŽSR, dopravní podniky, magistráty a městské úřady, koordinátoři veřejné hromadné dopravy, resp. integrovaných dopravních systémů) nebo na straně zhotovitelů takovýchto materiálů (velké projekční a konzultační společnosti, úřady státní správy nebo samosprávy, které si je mnohdy zpracovávají samy pro sebe). Nemalý podíl úspěšných absolventů se také zabývá organizováním veřejné osobní hromadné dopravy a jejím vlastním provozováním (u organizátorů veřejné hromadné dopravy, na krajských úřadech a u osobních železničních dopravců); několik absolventů se věnuje plánování, organizaci a řízení nákladní dopravy (operátoři intermodální, zejm. kombinované dopravy).

Rozhovor s absolventem Ing. Filipem Štajnerem (2019)

Článek nejen o své diplomové práci absolventa Ing. Lukáše Strejce (2020)Zajímáte se o veřejnou hromadnou dopravu, zejména železniční?

Baví vás komplexní pohled na dopravu (infrastruktura, provoz, vozidla…)?

Chtěli byste vědět, jaké existují možnosti zvýšení atraktivity osobní i nákladní železniční dopravy?

Rádi byste pronikli do tajů a přínosů vysokorychlostní železniční dopravy?

Myslíte si, že je výhodné projíždět bez přestupování mezi železniční a tramvajovou sítí?

Umíte získat a zpracovat velké množství podkladů a vyvodit z nich jasné závěry?


Právě pro vás je náš projekt!


kód projektu v bakalářském studiu: X1MT
kód projektu v magisterském studiu: X2MT
projekt na webu fakulty
poster projektu
článek o projektu

Máte otázky? Kontaktujte doc. Ing. Lukáš Týfu, Ph.D., nebo Ing. Tomáše Javoříka, Ph.D.