Moderní trendy v železniční dopravě (12X1MT/12X2MT)

kód projektu v bakalářském studiu: X1MT
kód projektu v navazujícím magisterském studiu: X2MT

poster projektu

projekt na webu fakulty

Projekt v úzké spolupráci se státní organizací:

Projekt je zaměřen na prohloubení vědomostí v oblasti utváření koncepce železniční dopravy a projektové přípravy železničních staveb v podrobnosti na úrovni studie, resp. studie proveditelnosti. Základem je týmová práce na návrhu infrastrukturního a provozního uspořádání vybraného traťového úseku, části železniční sítě či železničního uzlu s cílem rozvoje železniční dopravy v ČR i v zahraničí, coby páteře moderní dopravní obsluhy území, a to jak v osobní, tak v nákladní dopravě.

Problematika řešená v projektu zahrnuje oblast od nejširších mezinárodních vazeb, přes vazby celostátní, až po řešení dopravní obsluhy regionů, včetně zapojení železnice do integrovaných dopravních systémů v osobní dopravě a do multimodálních dopravních systémů v dopravě nákladní. Témata, kterými se v projektu zabýváme, mohou přesahovat i do ostatních kolejových systémů (např. tram-train) a do podoby přestupních osobních nebo překládkových terminálů (např. při zapojení železnice do city-logistiky).

Projekt postupně obsahuje analýzu potřebných podkladů, návrh provozní koncepce, návrh železniční a související infrastruktury a zjednodušené technologické (provozní) a ekonomické zhodnocení. Práci na projektu doplňuje seznámení se zásadami projektování, zaškolení v práci s podpůrným softwarem, aktuální příklady z praxe a pravidelně pořádané exkurze.

Od roku 2024 v rámci prohloubení spolupráce se Správou železnic, státní organizací, rozšiřujeme specializaci projektu na vliv zabezpečovacího systému ETCS na infrastrukturu.

Pokud vás zajímá kolejová doprava po všech svých stránkách i s přesahem do ostatních druhů dopravy, máte rádi komplexní pohled na řešení problémů, rádi analyzujete velké množství informací a současně chcete vytvářet něco vlastního, chcete zjistit, jak kolejová doprava odpovídá představě hi-tech odvětví a zajímá vás naplnění termínu „trvale udržitelná doprava“, pak se v projektu Moderní trendy v železniční dopravě určitě můžete realizovat.Náplň práce na projektu
Práce na projektu v bakalářském studiu

Bakalářské studium je zaměřeno na seznámení se s obecnými principy projektové přípravy a s rozšířením přehledu studentů v oblasti koncepce a významu železniční dopravy v ČR a v zahraničí.

  • 2. ročník – letní semestr: Výběr žel. tratě/uzlu/území se zohledněním přání studentů projektu, kde by bylo vhodné provést zlepšení (ať už z pohledu infrastruktury, provozu, umístění zastávek/stanic, přestupních bodů, návazné dopravy, obsluhy nákladní dopravou atd.) – analýza lokality a problémů
  • 3. ročník – zimní semestr: Návrh opatření na eliminaci identifikovaných problémů
  • 3. ročník – letní semestr: Zpracování bakalářské práce – podrobné rozpracování řešení vybraných problémových oblastí

Diskuze a další náplň na schůzkách projektu nad rámec řešené oblasti:

  • přehled stávajícího stavu modernizace železniční sítě na území ČR, úloha a možnosti železniční dopravy v ČR, včetně IDS, příprava výstavby Rychlých spojení/vysokorychlostních tratí
  • základní informace o rozvoji železničních sítě v sousedních státech
  • využití a ovládání podpůrného software (RailCAD aj.)
  • exkurze
  • možnosti stáží u spolupracujících společností
  • propagace projektu na Konferenci projektů ČVUT FD
  • propagace projektu na Prezentaci drážních projektů ČVUT FD, pořádané Drážní společností při ČVUT FD
Práce na projektu v průběhu navazujícího magisterského studia

Projekt v magisterském studiu bude simulovat tvorbu dokumentace projektové studie, včetně struktury, náplně a podoby výstupů projektu. Schůzky budou tedy sloužit především průběžným diskuzím nad řešenými úkoly a směřování k jejich konečnému zpracování. Studenti jsou podrobně seznámeni s postupem a strukturou zpracování projektové dokumentace staveb, zejm. ve stupních koncepční studie, územně-technická studie a studie proveditelnosti. Ve spolupráci s kolegy z ústavu K617 možnost zaškolení a následného využití specializovaného software FBS nebo OpenTrack.

Diplomová práce se věnuje vlastnímu návrhu studenta na řešení vybraných problémů ve velké žel. stanici, v uceleném traťovém úseku, při obsluze určitého území veřejnou hromadnou dopravou atd…


Semestrální práce
Aktuálně zpracovávané semestrální práce

Prověření využití kolejové dopravy pro dopravní obsluhu rekreační oblasti vodní nádrže Lipno I

Práce se zaměřuje na prověření možností rozvoje kolejové dopravy v turisticky a rekreačně atraktivní oblasti lipenské přehrady doplněním stávající železniční sítě o osu Černá v Pošumaví – Lipno nad Vltavou. V současnosti je zpracovávána analytická část, která shrnuje základní sociodemografická data regionu, rekreační a turistické příležitosti v regionu, dopravní infrastrukturu v řešeném území se zaměřením na železniční dopravu, stávající dopravní obsluhu regionu veřejnou hromadnou dopravou a projekt Šumavských elektrických drah. V této fázi prozatím práce neobsahuje přehled použitých informačních zdrojů a odkazy na ně.


Železniční uzel Plzeň

Semestrální práce se zaobírá železničním uzlem Plzeň, který je jedním z nejvýznamnějších v České republice. Cílem práce je popsat historii a současný vývoj železničního uzlu. Dalším úkolem práce je shrnout současný rozsah železniční dopravy, která je vedena železničním uzlem. Zároveň jsou v práci popsány denní vyjížďkové a dojížďkové proudy obyvatel z/do obcí v Plzeňském kraji, které jsou propojeny s Plzní po železniční síti. Práce se též zaobírá současným stavem integrovaného dopravního systému Plzeňského kraje.


Vozidla BEMU v programu FBS Simulace jízdy a spotřeby elektrických vlakových jednotek s akumulátory na lince Tábor – Jihlava

Vozidla BEMU v programu FBS Hlavním cílem semestrální práce bylo prověření simulace jízdy a spotřeby elektrických vlakových jednotek s akumulátory s využitím aplikace FBS. Jízda dvouzdrojových fiktivních vozidel polozávislé elektrické trakce s akumulátory (BEMU) byla simulována na lince osobních zastávkových vlaků Tábor – Jihlava. Výstupem práce je tabelární i grafické vyhodnocení cestovních dob, spotřeby energie a aktuální kapacita akumulátoru u dvou jednotek s fiktivními parametry při jízdě na dané lince v obou směrech.

Minulá témata semestrálních projektových prací

Analýza železničního uzlu Jihlava

Základní přehled problematiky železniční dopravy v Jihlavě a jejím okolí v souvislosti s trasováním VRT z Prahy přes Kraj Vysočina do Brna právě přes Jihlavu a s plánem na zřízení terminálu VRT na okraji tohoto krajského města.


Rozvoj alternativních pohonů na železnici v Jihočeském kraji


Výpravní budovy


Horní Posázavský Pacifik aneb tratě Světlá nad Sázavou – Čerčany, Kolín – Ledečko a Kutná Hora – Zruč nad Sázavou


Železniční trať Tábor – Písek


Napájecí systém elektrické dráhy Tábor – Bechyně


Vedoucí projektu

doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.

Ing. Pavel Purkart, Ph.D.

Ing. Tomáš Konopáč

Ing. Martin Vachtl

Tým vedoucích projektu tvoří vyvážená kombinace zkušených kmenových pedagogů Ústavu dopravních systémů, kteří současně v minulosti získali zkušenosti z praxe (doc. Týfa, dr. Javořík), absolventa doktorského studia z téhož ústavu a zároveň odborníka z praxe (dr. Purkart) a expertů z praxe, kteří disponují pedagogickými zkušenostmi (Ing. Konopáč ze Správy železnic, specialista na ETCS, a Ing. Vachtl ze společnosti AFRY CZ, hlavní inženýr projektů). V osobnostech vedoucích se také prolínají různé názorové pohledy, přístupy a zaměření, což studentům umožní učit se vlastním názorům a argumentaci při diskuzi na odborná témata dopravy.


Bakalářské a diplomové práce

Krejčí Jiří. Možnosti provozu jednotek BEMU na linkách osobní regionální železniční dopravy. Diplomová práce. 2023. Vedoucí: Lukáš Týfa

Kačenka Jan. Studie prodloužení průmyslové úzkokolejné dráhy Muzea ČD v Lužné u Rakovníka. Bakalářská práce. 2023. Vedoucí: Tomáš Javořík

Marek Martin. Zlepšení železničního spojení Kutná Hora hl. n. – Zruč nad Sázavou. Bakalářská práce. 2022. Vedoucí: Lukáš Týfa

Dostál Lukáš. Využití alternativních pohonů v železničním spojení Jihlava – Tábor. Bakalářská práce. 2022. Vedoucí: Lukáš Týfa

Haberland Viliam. Využití alternativních pohonů v železničním spojení Košice – Humenné. Bakalářská práce. 2022. Vedoucí: Tomáš Javořík, Martin Vachtl

Vestfal František. Návrh stanice pro odstavení a provozní ošetření vysokorychlostních vlaků. Bakalářská práce. 2022. Vedoucí: Tomáš Javořík, Martin Vachtl

Chlup Martin. Moderní trendy v železniční nákladní dopravě s vazbou na citylogistiku. Bakalářská práce. 2022. Vedoucí: Lukáš Týfa, Martin Vachtl

Syrový Lukáš. Železniční nákladní terminál s vazbou na citylogistiku. Bakalářská práce. 2022. Vedoucí: Lukáš Týfa, Martin Vachtl

Žďárský Jakub. Možnosti úprav žst. Kynšperk nad Ohří. Bakalářská práce. 2022. Vedoucí: Tomáš Javořík

Mládek Štěpán. Možnosti propojení hlavních železničních tratí v prostoru Všetat. Diplomová práce. 2021. Vedoucí: Tomáš Javořík

Krejčí Jiří. Využití alternativních pohonů v železničním spojení Strakonice – Tábor. Bakalářská práce. 2021. Vedoucí: Pavel Purkart

Bílek Viktor. Modernizace železniční stanice Ostrava střed. Bakalářská práce. 2021. Vedoucí: Tomáš Javořík


Exkurze

Zahraniční výjezd do Hamburku (2023)

Depo Praha 701 (Praha-Malešice) České pošty (2022)

Práce stroje na sanaci žel. spodku PM1000-URM v úseku Pečky – Tatce (2022)

Zkušební centrum VÚŽ Cerhenice – představení vodíkové jednotky Coradia iLint (2022)

Odstavné nádraží Praha jih (2022)

Přestavba železničního uzlu Stuttgart a výstavba navazující vysokorychlostní tratě do Ulmu (2019)

Rekonstrukce úseku Praha-Zahradní Město – Praha-Vršovice (2019)


Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Dopravní systémy a technika, kteří během svého studia pracovali v rámci studentského projektu Moderní trendy v železniční dopravě nebo v projektech jemu předcházejících, našli uplatnění ve společnostech projektujících dopravní stavby (SUDOP, AFRY CZ, METROPROJEKT, SAGASTA, DIPRO…), v řadách investorů těchto staveb (Správa železnic, dopravní podniky velkých měst s tramvajovou sítí, města) nebo dokonce u stavebních společností, které takovéto stavby budují (SKANSKA, Subterra…). Velká část absolventů se věnuje koncepční práci v dopravě, ať už na straně zadavatelů koncepčních studií, politik a dalších dokumentů na úrovni státu, kraje nebo obce (Ministerstvo dopravy, Správa železnic/Železnice Slovenskej republiky, dopravní podniky, magistráty a městské úřady, koordinátoři veřejné hromadné dopravy, resp. integrovaných dopravních systémů) nebo na straně zhotovitelů takovýchto materiálů (velké projekční a konzultační společnosti, úřady státní správy nebo samosprávy, které si je mnohdy zpracovávají samy pro sebe). Nemalý podíl úspěšných absolventů se také zabývá organizováním veřejné osobní hromadné dopravy a jejím vlastním provozováním (u organizátorů veřejné hromadné dopravy, na krajských úřadech a u osobních železničních dopravců); několik absolventů se věnuje plánování, organizaci a řízení nákladní dopravy (operátoři intermodální, zejm. kombinované dopravy).

Článek nejen o diplomové práci, stáži v Německu a současném zaměstnání absolventa Ing. Štěpána Mládka (absolvent r. 2021, článek z r. 2022)

Článek nejen o diplomové práci absolventa Ing. Lukáše Strejce (2020)

Rozhovor s absolventem Ing. Filipem Štajnerem (2019)Zajímáte se o veřejnou hromadnou dopravu, zejména železniční?

Baví vás komplexní pohled na dopravu (infrastruktura, provoz, vozidla…)?

Chtěli byste vědět, jaké existují možnosti zvýšení atraktivity osobní i nákladní železniční dopravy?

Rádi byste pronikli do tajů a přínosů vysokorychlostní železniční dopravy?

Myslíte si, že je výhodné projíždět bez přestupování mezi železniční a tramvajovou sítí?

Umíte získat a zpracovat velké množství podkladů a vyvodit z nich jasné závěry?


Právě pro vás je náš projekt!


kód projektu v bakalářském studiu: X1MT
kód projektu v magisterském studiu: X2MT
projekt na webu fakulty
poster projektu
článek o projektu

Máte otázky? Kontaktujte doc. Ing. Lukáš Týfu, Ph.D., nebo Ing. Tomáše Javoříka, Ph.D.