Moderní trendy v železniční dopravě (12X1MT/12X2MT)

kód projektu v bakalářském studiu: X1MT
kód projektu v magisterském studiu: X2MT

poster projektu

článek o projektu

projekt na webu fakulty

Projekt je zaměřen na prohloubení vědomostí v oblasti utváření koncepce železniční dopravy a projektové přípravy železničních staveb v podrobnosti na úrovni studie. Základem je týmová práce na návrhu infrastrukturního a provozního uspořádání vybraného traťového úseku, části železniční sítě či železničního uzlu s cílem rozvoje železniční dopravy v ČR i v zahraničí, coby páteře moderní dopravní obsluhy území, a to jak v osobní, tak v nákladní dopravě. Problematika zahrnuje oblast od nejširších mezinárodních vazeb, přes vazby celostátní, až po řešení dopravní obsluhy regionů, včetně zapojení železnice do integrovaných dopravních systémů, a může přesahovat i do ostatních kolejových systémů (např. tram-train). Projekt postupně obsahuje analýzu potřebných podkladů, návrh provozní koncepce, návrh železniční a související infrastruktury a zjednodušené technologické a ekonomické zhodnocení. Práci na projektu doplňuje seznámení se zásadami projektování, zaškolení v práci s podpůrným softwarem, aktuální příklady z praxe a pravidelně pořádané exkurze.

Pokud vás zajímá kolejová doprava po všech svých stránkách i s přesahem do ostatních druhů dopravy, máte rádi komplexní pohled na řešení problémů, rádi analyzujete velké množství informací a současně chcete vytvářet něco vlastního, chcete zjistit, jak kolejová doprava odpovídá představě hi-tech odvětví a zajímá vás naplnění termínu „trvale udržitelná doprava“, pak se v projektu Moderní trendy v železniční dopravě určitě můžete realizovat.Náplň práce na projektu
Práce na projektu v bakalářském studiu

Bakalářské studium je zaměřeno na seznámení se s obecnými principy projektové přípravy a s rozšířením přehledu studentů v oblasti koncepce a významu železniční dopravy v ČR a v zahraničí.

  • 2. ročník – letní semestr: Výběr žel. tratě/uzlu/území se zohledněním přání studentů projektu, kde by bylo vhodné provést zlepšení (ať už z pohledu infrastruktury, provozu, umístění zastávek/stanic, přestupních bodů, návazné dopravy, obsluhy nákladní dopravou atd.) – analýza lokality a problémů
  • 3. ročník – zimní semestr: Návrh opatření na eliminaci identifikovaných problémů
  • 3. ročník – letní semestr: Zpracování bakalářské práce – podrobné rozpracování řešení vybraných problémových oblastí

Diskuze a další náplň na schůzkách projektu nad rámec řešené oblasti:

  • přehled stávajícího stavu modernizace železniční sítě na území ČR, úloha a možnosti železniční dopravy v ČR, včetně IDS, příprava výstavby Rychlých spojení/vysokorychlostních tratí
  • základní informace o rozvoji železničních sítě v sousedních státech
  • využití a ovládání podpůrného software (RailCAD, Dynamika aj.)
  • exkurze
  • možnosti stáží u spolupracujících společností
  • propagace projektu na Konferenci projektů ČVUT FD
Práce na projektu v průběhu magisterského studia

Projekt v magisterském studiu bude simulovat tvorbu dokumentace projektové studie, včetně struktury, náplně a podoby výstupů projektu. Schůzky budou tedy sloužit především průběžným diskuzím nad řešenými úkoly a směřování k jejich konečnému zpracování. Studenti jsou podrobně seznámeni s postupem a strukturou zpracování projektové dokumentace staveb, zejm. ve stupních koncepční studie, územně-technická studie a studie proveditelnosti. Ve spolupráci s kolegy z ústavu K617 možnost zaškolení a následného využití specializovaného software FBS nebo OpenTrack.

Diplomová práce se věnuje vlastnímu návrhu studenta na řešení vybraných problémů ve velké žel. stanici, v uceleném traťovém úseku, při obsluze určitého území veřejnou hromadnou dopravou atd…


Semestrální práce
Aktuálně zpracovávané semestrální práce

Vozidla BEMU v programu FBS Simulace jízdy a spotřeby elektrických vlakových jednotek s akumulátory na lince Tábor – Jihlava

Vozidla BEMU v programu FBS Hlavním cílem semestrální práce bylo prověření simulace jízdy a spotřeby elektrických vlakových jednotek s akumulátory s využitím aplikace FBS. Jízda dvouzdrojových fiktivních vozidel polozávislé elektrické trakce s akumulátory (BEMU) byla simulována na lince osobních zastávkových vlaků Tábor – Jihlava. Výstupem práce je tabelární i grafické vyhodnocení cestovních dob, spotřeby energie a aktuální kapacita akumulátoru u dvou jednotek s fiktivními parametry při jízdě na dané lince v obou směrech.

Železniční uzel Plzeň

Semestrální práce se zaobírá železničním uzlem Plzeň, který je jedním z nejvýznamnějších v České republice. Cílem práce je popsat historii a současný vývoj železničního uzlu. Dalším úkolem práce je shrnout současný rozsah železniční dopravy, která je vedena železničním uzlem. Zároveň jsou v práci popsány denní vyjížďkové a dojížďkové proudy obyvatel z/do obcí v Plzeňském kraji, které jsou propojeny s Plzní po železniční síti. Práce se též zaobírá současným stavem integrovaného dopravního systému Plzeňského kraje.

Analýza železničního uzlu Jihlava

Dokument „Analýza uzlu Jihlava“ má především seznámit čtenáře se základním přehledem problematiky železniční dopravy v Jihlavě a jejím okolí. Toto statutární město bylo vybráno z důvodu plánované výstavby sítě vysokorychlostních železničních tratí (VRT) na území České republiky. Trasa VRT z Prahy přes Kraj Vysočina do Brna bude vedena právě přes Jihlavu. V současné době je již rozhodnuto o rámcovém vedení VRT v žel. uzlu Jihlava, avšak detailní projekty čekají na svá závěrečná schválení. V rámci komplexního pochopení dané problematiky jsou v dokumentu stručně popsány nejen budoucí plány, ale také současný stav.


Vedoucí projektu

doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.

Ing. Pavel Purkart

Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Ing. Martin Vachtl

Tým vedoucích projektu tvoří vyvážená kombinace zkušených kmenových pedagogů Ústavu dopravních systémů, kteří současně v minulosti získali zkušenosti z praxe (doc. Týfa, dr. Javořík), studenta doktorského studia a zároveň odborníka z praxe (Ing. Purkart) a expertů z praxe, kteří disponují pedagogickými zkušenostmi (dr. Sosna, Ing. Vachtl). V osobnostech vedoucích se také prolínají různé názorové pohledy, přístupy a zaměření, což studentům umožní učit se vlastním názorům a argumentaci při diskuzi na odborná témata dopravy.


Bakalářské a diplomové práce

Mládek Štěpán. Možnosti propojení hlavních železničních tratí v prostoru Všetat. Diplomová práce. 2021. Vedoucí: Tomáš Javořík

Krejčí Jiří. Využití alternativních pohonů v železničním spojení Strakonice – Tábor. Bakalářská práce. 2021. Vedoucí: Pavel Purkart

Bílek Viktor. Modernizace železniční stanice Ostrava střed. Bakalářská práce. 2021. Vedoucí: Tomáš Javořík

Stejskalová Klára. Zlepšení železničního spojení Březnice – Strakonice. Bakalářská práce. 2020. Vedoucí: Tomáš Javořík, Pavel Purkart

Štěpán Mládek. Zlepšení železničního spojení Čerčany – Světlá nad Sázavou. Bakalářská práce. 2019. Vedoucí: Tomáš Javořík

Lukáš Strejc. Koncepce úprav železniční trati Tábor – Bechyně. Diplomová práce. 2019. Vedoucí: Martin Vaněk

Jakub Oulický. Možnosti využití kontejnerového terminálu Obrnice. Diplomová práce. 2019. Vedoucí: Tomáš Javořík

Zuzana Majtnerová. Možnosti úprav železniční stanice Štětí. Bakalářská práce. 2018. Vedoucí: Ondřej Havlena, Tomáš Javořík

Jan Zeman. Dopravní obsluha a služby osobní železniční dopravy na trati Štětí – Ústí nad Labem. Bakalářská práce. 2018. Vedoucí: Tomáš Javořík


Exkurze
Odstavné nádraží Praha jih (2022)

xxx

Fotodokumentace


Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Dopravní systémy a technika, kteří během svého studia pracovali v rámci studentského projektu Moderní trendy v železniční dopravě nebo v projektech jemu předcházejících, našli uplatnění ve společnostech projektujících dopravní stavby (SUDOP, AFRY CZ, METROPROJEKT, SAGASTA, DIPRO…), v řadách investorů těchto staveb (Správa železnic, dopravní podniky velkých měst s tramvajovou sítí, města) nebo dokonce u stavebních společností, které takovéto stavby budují (SKANSKA, Subterra…). Velká část absolventů se věnuje koncepční práci v dopravě, ať už na straně zadavatelů koncepčních studií, politik a dalších dokumentů na úrovni státu, kraje nebo obce (Ministerstvo dopravy, Správa železnic/Železnice Slovenskej republiky, dopravní podniky, magistráty a městské úřady, koordinátoři veřejné hromadné dopravy, resp. integrovaných dopravních systémů) nebo na straně zhotovitelů takovýchto materiálů (velké projekční a konzultační společnosti, úřady státní správy nebo samosprávy, které si je mnohdy zpracovávají samy pro sebe). Nemalý podíl úspěšných absolventů se také zabývá organizováním veřejné osobní hromadné dopravy a jejím vlastním provozováním (u organizátorů veřejné hromadné dopravy, na krajských úřadech a u osobních železničních dopravců); několik absolventů se věnuje plánování, organizaci a řízení nákladní dopravy (operátoři intermodální, zejm. kombinované dopravy).

Absolvent Ing. Štěpán Mládek

Absolvent Ing. Štěpán Mládek pracuje na Správě železnic na Odboru projektování staveb. Pracovat zde začal již během studia na fakultě, kdy mu bylo umožněno vhodně zkombinovat práci se studijními povinnostmi. V rámci své práce na Správě železnic se věnuje zejména projektování železničních tratí, ale také zpracování menších zakázek (např. různých technických průkazů). Během příštího roku plánuje zahraniční stáž ve Stuttgartu v rámci programu Erasmus+.
Závěrečná práce
Možnosti propojení hlavních železničních tratí v prostoru Všetat

Rozhovor s absolventem Ing. Filipem Štajnerem (2019)

Článek nejen o své diplomové práci absolventa Ing. Lukáše Strejce (2020)Zajímáte se o veřejnou hromadnou dopravu, zejména železniční?

Baví vás komplexní pohled na dopravu (infrastruktura, provoz, vozidla…)?

Chtěli byste vědět, jaké existují možnosti zvýšení atraktivity osobní i nákladní železniční dopravy?

Rádi byste pronikli do tajů a přínosů vysokorychlostní železniční dopravy?

Myslíte si, že je výhodné projíždět bez přestupování mezi železniční a tramvajovou sítí?

Umíte získat a zpracovat velké množství podkladů a vyvodit z nich jasné závěry?


Právě pro vás je náš projekt!


kód projektu v bakalářském studiu: X1MT
kód projektu v magisterském studiu: X2MT
projekt na webu fakulty
poster projektu
článek o projektu

Máte otázky? Kontaktujte doc. Ing. Lukáš Týfu, Ph.D., nebo Ing. Tomáše Javoříka, Ph.D.