Doprava a životní prostředí (12X1DZ/12X2DZ)

* Přírodu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčili nám ji naše děti. (Andre Gide)

Chcete se naučit zacházet s nejmodernějšími přístroji používanými pro měření dopravního hluku a softwarem k jeho vyhodnocení?

Chcete zjistit, jak se měří a vyhodnocují imise a emise z dopravy?

Chcete vědět proč, kde a jak se budují přechody pro zvěř?

Zajímá vás proces posuzování vlivů dopravních staveb na životní prostředí?

Pak právě vám je určen projekt Doprava a životní prostředí.

Není vám lhostejný stav našeho životního prostředí? Chcete se dozvědět jaké vlivy doprava do prostředí vnáší a jak je můžeme účinně snižovat?

V projektu se zabýváme problematikou dopravy a jejích vlivů na životní prostředí. V rámci práce v projektu jsou podrobně probírány jednotlivé negativní dopady, které doprava do životního prostředí vnáší a možnosti vedoucí k jejich eliminaci nebo zmírnění. Mezi řešená témata patří především dopravní hluk, problematika navrhování zelených mostů a metody posuzování dopravních staveb. Okruh témat je však mnohem širší a iniciativa studentů věnovat se tomu problému, který se jim zdá důležitý, je vítána.Vybraná témata řešených bakalářských a diplomových prací

Posouzení rychlostní silnice  R11 v úseku Jaroměř – Trutnov – hranice Polska, s důrazem na stavbu úseku 1108, z hlediska vlivů na životní prostředí

Vliv osvětlení na funkčnost migračních objektů

Vliv suburbanizačních procesů na dopravní situaci

Zjištění hlukového zatížení v okolí zpomalovacího příčného prahu

Porovnání hlukové zátěže při různé dopravní intenzitě v ulici Myslbekova

Zhodnoceni migrační průchodnosti pro volně žijící živočichy

Vliv suburbanizace na dopravní obslužnost vybraných obcí

Porovnání německé a české výpočtové metodiky hluku z dopravy

Hluková zátěž obce Hrušová

Hluková zátěž obce Olbramovice

Pouzení stávajícího obchvatu obce Líbeznice 

Sledování vlivu povrchu vozovky na akustickou situaci v okolí

Posouzení rychlodráhy Praha – Kladno 

Zhodnocení nízké protihlukové stěny podél železniční trati v Hlubočepech

Vliv rychlosti na akustickou situaci v Lahovoičkách

Posouzení dopravního spojení obce Líbeznice s mezinárodní silnicí E55

Vliv severozápadní části MO na kvalitu ovzduší v Praze

Posouzení vybraných migračních profilů z hlediska osvětlení

Vliv vegetace podél dopravních cest z hlediska bezpečnosti dopravy

Posouzení migračních profilů Žehuň a Voleč z hlediska hluku

Vliv silničního okruhu na životní prostředí v městské části Praha – Suchdol

Dopravní stavby ve vztahu k chráněným plochám soustavy NATURA 2000

Zhodnocení variant přeložky silnice II/154, Třeboň

* Témata si můžete vybrat z široké nabídky nebo přijít i s tématem vlastním
Co vás na projektu čeká?
  • Práce v terénu
  • Odpočinek v přírodě a čtení stop 🙂
  • Práce s programem CADNA i zajímavé exkurze


Vedoucí projektu

doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D.

neubergova@fd.cvut.cz

Ing. Libor Ládyš

libor.ladys@ekolagroup.cz

Ing. Bc. Iva Šturmová, Ph.D.

sturmova@fd.cvut.cz


kód projektu v bakalářském studiu: X1DZ
kód projektu v magisterském studiu: X2DZ
projekt na webu fakulty

Máte otázky, jak to na projektu chodí? Konktaktujte přímo doc. Ing. Kristýnu Neubergovou, Ph.D.: neubergova@fd.cvut.cz