12X1PH

Úvod

Vítejte na webové prezentaci projektu nazvaného „Preference veřejné hromadné dopravy“ známého pro bakalářské studium též pod kódem 12X1PH, resp. pro studium magisterské jako 12X2PH. Náš projekt je zaměřen na veškerá témata spojená s preferencí všech druhů veřejné hromadné dopravy. To znamená, že se věnujeme všem možnostem, které upřednostňují, urychlují, zefektivňují či zlepšují veřejnou hromadnou dopravu a zvyšují její konkurenceschopnost vůči ostatním složkám dopravy, zejména pak vůči té individuální.Naše práce tedy rozhodně není pouze o preferenci tramvají či autobusů na křižovatkách nebo ve vyhrazených pruzích.

Čím se zabýváme?

Náš projekt je úzce spjat s městským plánováním a má přesah jak do organizace a koordinace městské hromadné dopravy, tak směrem do stavebních úprav komunikací či budování zcela nové infrastruktury. Zabývat se u nás tak můžete nejen klasickou preferencí veřejné hromady dopravy, ale i plánováním tras a jízdních řádů linek, jejich koordinací nebo uspořádáním dopravních uzlů.

Co v rámci projektu podnikáme?

Za běžné situace pořádáme exkurze do terénu nejen v rámci hlavního města Prahy, ale také jinde po České republice. Spíše ojediněle se s námi podíváte i do zahraničí. Především jde o návštěvy institucí zabývajících se v praxi veřejnou hromadnou dopravou, a to kvůli tomu, aby studenti získali potřebný kontakt s praxí. Díky nejrůznějším exkurzím s námi obecně získáte vhled do ekonomiky dopravního provozu, do úspor plynoucích z preference veřejné hromadné dopravy a do všeho, co stojí za provozováním linek MHD. Zhruba jednou měsíčně pořádáme schůzky, kde diskutujeme o aktuálních projektech týkajících se veřejné hromadné dopravy.

Během řádění čínského koronaviru a s ním spojené distanční výuky jsme se soustředili na vedení závěrečných prací našich studentů tak, aby byli nastalou situací co nejméně poškozeni.

Odborníka na veřejnou dopravu neudělá z člověka to, že si v mládí hrál s mašinkami, ani to, že rád pořizuje fotografie s dopravní tématikou, nýbrž to, že se neustále vzdělává ve svém oboru, o získaných vědomostech i praktických zkušenostech přemýšlí a dává si je do souvislostí. Ing. Vladimír Pušman, Ph.D.

Vedoucí projektu

Projekt řídí tři vedoucí, kteří jsou externími spolupracovníky fakulty, přičemž v praxi se všichni zabývají veřejnou hromadnou dopravou, její preferencí a uživatelskou přívětivostí, jen každý z jiného úhlu pohledu. Jmenovitě jde o:

  • Ing. Vladimír Pušman, Ph.D. (Dopravní podnik hl. m. Prahy) se zabývá zejména tramvajovým provozem a organizací a koordinací VHD, e-mail: pusmavla@fd.cvut.cz
  • Ing. Ivo Novotný, Ph.D. (ROPID) se zabývá zejména opatřeními přímé preference VHD, e-mail: novotivo@fd.cvut.cz
  • Ing. Ondřej Nováček (Dipro) se zabývá zejména projektováním dopravních cest a dopravních terminálů, e-mail: novacon2@fd.cvut.cz

Naši vedoucí Vám rádi pomohou s řešenými problémy a zodpoví nejrůznější zvídavé dotazy. Je možno je kdykoli kontaktovat e-mailem

Jak přistupujeme k závěrečným pracím?

Při výběru témat závěrečných prací nabízíme studentům možnost vlastní volby, kterou s nimi konzultujeme. Pokud se studentovi nedaří vlastní volba tématu, nebo o něm nemá jasnou představu, doporučujeme ke zpracování aktuální témata dle našeho výběru. Ke zpracování se snažíme nabízet zejména témata vycházející z aktuálních, reálně existujících problémů či požadavků místních samospráv.

Studenti a závěrečné práce

Pro představu uvádíme zajímavé bakalářské a diplomové práce některých našich studentů z nedávné minulosti. Budeme rádi, když do nich nahlédnete a případně se necháte inspirovat k volbě vlastního tématu!

Schůze projektu 7.4.2022

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 jsme se na půdě naší Fakulty setkali nad tématem přestavby dálnice D4 a navazující silnice I/4 mezi Mníškem pod Brdy a hranicemi hlavního města Prahy. Řešena byla hlavně problematika normám neodpovídajících zastávek umístěných přímo na dálnici, které jsou pozůstatkem z dob, kdy byla komunikace v této lokalitě rychlostní silnicí. Zaměřili jsme se na možnosti zachování některých zastávek v rámci kolektorových pásů a odpočívek a zároveň adekvátní náhradu těch zrušených, což vyvolá nutnost změn linkového vedení v oblasti Mníšku. Dotkli jsme se rovněž problematiky financování veřejné dopravy a infrastrukturních staveb.