Přijatelné formy dopravy ve městech (12X1PF/12X2PF)

Většina z nás se mnohdy neubrání negativním myšlenkám při čekání na křižovatce a přemýšlíme kdo a proč to takto vytvořil. Stejně tak mnohdy dumáme nad pohnutky urbanistů a projektantů u různých dopravních staveb (pěších nebo silničních), které zdánlivě nefungují pro žádného účastníka provozu. Přesně tyto myšlenky ženou touhu po porozumění, jak tyto záležitosti vznikají a jak se nepříznivým situacím vyhnout.


Čím se projekt „Přijatelné formy dopravy“ zabývá?
 • Úpravy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti pěšího provozu a cyklistické dopravy;
 • Snaha o estetické a ekologické začlenění do stávající krajiny nebo zástavby;
 • Organizační opatření ke zlepšení plynulosti dopravy;
 • Metody preference určitých druhů dopravy;
 • Doprava jako komfort pro chodce, cyklisty i motoristy;
 • Organizace dopravy v klidu.

V rámci projektu Přijatelné formy dopravy ve městech můžete řešit některé z těchto problémů:   

 • Obytné zóny;
 • Řešení prostoru zastávek MHD;
 • Řešení uličního prostoru;
 • Úprava neřízených křižovatek (okružní křižovatky);
 • Úprava vjezdu do města;
 • Zajištění bezpečnosti chodců na přechodech;
 • Zpomalovací prahy.

Proč si vybrat právě projekt „Přijatelné formy dopravy“?

Klademe-li si otázku, čím se zabývat v praxi, je téma tohoto projektu poměrně vhodným řešením. Stále více lidí žije ve městě a ta jsou následně zahlcena nekonečnými proudy vozidel a chodců. Že musíme chodce upřednostnit a vytvořit mu příznivé podmínky pro pohyb po městě už víme dlouhá léta. V praxi je to však složitější. Automobily jsou stále nezanedbatelnou součástí dopravy, a ještě dlouho budou (možná navěky). Vše je tedy o rovnováze všech módů dopravy. Pro řešení problémů spojených s organizací dopravy takovým způsobem, aby vzniklo skutečně bezpečné a pro chodce příznivé město budete využívat značnou dávku kreativity zjistíte, že ta nejlepší řešení jsou často velmi náročná na realizaci. Pusťte se tedy do toho střemhlav a navrhněte takové město, jaké si ho představujete.
Možná se také ptáte, jak si budete vybírat závěrečnou práci (Bakalářskou a Diplomovou)

Je to snadné. Studenty se snažíme především podpořit v tom, co je baví. Máte-li nápad, který má hlavu a patu, rádi jej s Vámi rozvedeme a vytvoříme společně plnohodnotnou práci. Pokud si rady nevíte, spolupracujeme s řadou společností z praxe, kteří Vám nabídnou rady a pomohou se rozhodnout. Samotná města mají mnohdy celou škálu problémů, se kterými potřebují pomoc.

Příklady závěrečných (bakalářských či diplomových) prací

Úprava křižovatky a přilehlého prostoru ulic Sušická a 1. Máje ve Vimperku

 • Analýza současné organizace dopravy ve Vimperku a porovnání stávající situace s územně plánovací dokumentací a dříve zpracovanými záměry (se zřetelem na křižovatku „Fišerka“ – ulic Sušická a 1. máje);
 • Moderní metody úprav úrovňových křižovatek (včetně okružních) a porovnání vzájemných výhod a nevýhod i z hlediska provozu;
 • Návrh úpravy křižovatky „Fišerka“ (ve více variantách) se zřetelem na předpokládanou změnu organizace dopravy a na zásady bezpečného utváření prostoru místních komunikací;
 • Podrobný návrh svislého i vodorovného dopravního značení v souladu s vyhláškou;
 • Návrh řešení prostoru místní komunikace a přilehlých vjezdů (optimální šířkové uspořádání ulice Sušická v bezprostřední blízkosti křižovatky „Fišerka“) s ohledem na plynulost a bezpečnost provozu.

Studie zklidnění dopravy v Hostivici

 • Analýza současné organizace dopravy v Hostivici a porovnání stávající situace s územně plánovací dokumentací a dříve zpracovanými záměry;
 • Provedení a vyhodnocení dopravního průzkumu zaměřeného na pěší a cyklistické vztahy, včetně vytipování významných zdrojů a cílů pěší dopravy. Analýza dopravní nehodovosti zejména se zaměřením na nehody s chodci;
 • Návrh optimálního šířkového uspořádání problematických lokalit dle ČSN 73 6110, zajištění bezpečného pohybu chodců a cyklistů;
 • Vliv navrhovaných úprav na provoz veřejné hromadné dopravy.

Optimalizace vjezdu a následná úprava průtahu komunikace II/139 v Písku

 • Analýza stávajícího charakteru provozu na průtahu silnice II/139 (ulice Strakonická) v západní části Písku a přilehlé oblasti
 • Průzkum zaměřený na stávající dopravu na řešené komunikaci (rychlosti, skladba dopravního proudu, … atd.) a jeho vyhodnocení
 • Konkrétní návrhy aplikací vybraných prvků ke snížení rychlosti
 • Zvýšení bezpečnosti provozu na silnici II/139 se zřetelem na problémové křižovatky a na pohyb osob se sníženou pohyblivostí včetně přehledných situací a příčných řezů
 • Návrh úpravy autobusové zastávky se zohledněním lepší dostupnosti cestujících, bezpečnosti dopravy (přecházení a rozhledové poměry)

Bezpečné řešení křižovatky ulic Dělnická a Želenická v Děčíně

 • Analýza současné organizace dopravy v Děčíně ve vazbě na řešenou křižovatku ulice Dělnická – Želenická se zohledněním stávajících dopravních problémů (rozhledové poměry, nepřehlednost situace, nevyhovující dopravní značení)
 • Dopravní průzkumy zaměřené na zjištění vytíženosti křižovatky a pěšího provozu v jejím okolí
 • Alternativní návrh uspořádání křižovatky se zohledněním požadavků na bezpečnost dopravy včetně prověření rozhledových poměrů podle platných norem
 • Optimalizace umístění zastávek městské hromadné dopravy a přechodů pro chodce v rámci navržených změn se zřetelem na vjezd do areálu DPMD, a. s.
 • Prověření vlečných křivek rozměrných vozidel (kloubové autobusy) na navrženém řešení
 • Zhodnocení a porovnání obou navržených variant řešení výše uvedené křižovatky

Koncepce řešení dvou světelně řízených křižovatek v ulici Vodárenská v Kladně

 • Analýza stávající situace na křižovatce průtahu silnice II/118 (ulice Milady Horákové a Jaroslava Kociána) a na křižovatce ulic Vodárenská a Americká v jižní části Kladna
 • Zhodnocení vlivu stavby na dopravu v této lokalitě a míry vzájemného ovlivnění řešených křižovatek
 • Provedení a vyhodnocení směrového dopravního průzkumu na sledovaných křižovatkách
 • Analýza možných stavebních i dopravně organizačních úprav v zadané lokalitě, včetně zhodnocení přínosů a dopadů jednotlivých variant

Optimalizace průtahu a autobusové zastávky v části Dolní Libchava v České Lípě

 • Analýza stávajícího charakteru provozu na průtahu silnice II/262 v místní části Dolní Libchava v České Lípě (možnosti přecházení, stávající řešení autobusové zastávky a rozhledové poměry na křižovatkách)
 • Průzkum zaměřený na stávající dopravu na řešené komunikaci a jeho vyhodnocení
 • Konkrétní návrhy aplikací vybraných prvků ke snížení rychlosti a zvýšení bezpečnosti provozu na silnici II/262 se zřetelem na problémové křižovatky a na pohyb osob se sníženou pohyblivostí
 • Návrh nového uspořádání autobusové zastávky se zohledněním lepší dostupnosti cestujících, bezpečnosti dopravy (přecházení a rozhledové poměry) a možnosti otočení rozměrnějších vozidel hromadné dopravy

Organizace dopravy v klidu v okolí Tipsport arény v Liberci

 • Analýza stávajícího stavu dopravy v klidu v okolí Tipsport arény v Liberci
 • Pasport parkovacích kapacit v rámci řešené lokality včetně fotodokumentace
 • Provedení a vyhodnocení dopravního průzkumu zaměřeného na obratovost parkujících vozidel a dále na dodržování režimu parkovaní (dodržovaní vymezených parkovacích ploch, platební morálka apod.)
 • Návrh organizačních opatření s cílem zvýšit stávající kapacitu parkovacích ploch a zároveň zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravy v řešené lokalitě
 • Vyhotovení dvou vzorových příčných řezů

Úpravy přechodů pro chodce a křižovatek na ulici Lhotecká v Praze 12

 • Analýza současné dopravní situace a vyplývajících problémů na ulici Lhotecká v Praze 12 (kapacita vedlejších dopravních proudů, přecházení chodců)
 • Obecný přehled typických moderních řešení na frekventovaných místních komunikacích
 • Konkrétní návrh opatření na kolizních místech řešeného úseku
 • Podrobné řešení vybrané kolizní oblasti (situace, řezy)

Rekonstrukce Mírového náměstí v Dobříši

 • Charakteristika stávajícího dopravního řešení a stavebního uspořádání Mírového náměstí v Dobříši a zhodnocení pozitivních a zejména negativních aspektů tohoto stavu
 • Návrh změny vedení stávající průjezdné komunikace v prostoru náměstí
 • Začlenění zastávek veřejné hromadné dopravy do prostoru náměstí v rámci nového návrhu
 • Řešení křižovatek nacházejících se v prostoru náměstí
 • Návrh uspořádání prostorů pro chodce v rámci nového návrhu náměstí
 • Zhodnocení přínosů nově navrhovaného uspořádání Mírového náměstí

Studie prostorového uspořádání ulice Kmochova v Olomouci

 • Charakteristika stávající organizace dopravy v oblasti ulice Kmochova v Olomouci se zřetelem na místní část „Nová ulice“ (dosahované intenzity motorové i nemotorové dopravy, včetně popisu širších dopravních vztahů)
 • Analýza všech dříve zpracovaných dopravních záměrů v oblasti „Nová ulice“
 • Průzkum dopravy v klidu, vyhodnocení průzkumu a návrh řešení parkovacích a odstavných stání s ohledem na stávající prostorové možnosti ulice Kmochova
 • Návrh řešení prostoru místní komunikace (optimální šířkové uspořádání ulice Kmochova) s ohledem na plynulost a bezpečnost provozu a návrh řešení zastávek hromadné dopravy
 • Podrobný návrh dopravního značení v souladu s vyhláškou v rámci návrhu řešení ulice Kmochova, kde je potřeba počítat s cyklistickou dopravu

Výběr absolventů

Ing. David Bortel

Projekt Přijatelné formy dopravy ve městě (12X1PF) úspěšně vystudoval Ing. David Bortel, který se díky projektu mohl věnovat zajímavým tématům jako například „Úpravy křižovatky silnic I/56 a III/46611 v Ostravě – Petřkovicích včetně okolí“, což bylo téma jeho bakalářské práce. David zde mohl propojit své oblíbené předměty MDE a PPOK a jeho dovednosti v programu AutoCAD. Tato práce byla oceněna jednak Cenou děkana fakulty dopravní a zároveň ve studentské soutěži o Nejlepší studentskou práci z oborů doprava a dopravní inženýrství. Jeho obhájená diplomová práce „Studie uspořádání prostoru nového přednádraží v Milovicích“ je opět navržena na ocenění na nejlepší studentskou práci z oboru dopravy. David již při studiu pracoval ve společnosti D-plus, a.s., kde nadále zůstává a prohlubuje své odborné zkušenosti.

Vedoucí projektu

Vedoucí projektu společně řídí průběžnou práci studentů na projektu, zajišťují a udržují styky a spolupráci s odborníky z praxe, kteří se tímto tématem zabývají. Vybírají vhodná témata diplomových a bakalářských prací pro studenty na projektu a případně konzultují postup při jejich vypracovávání až do jejich dokončení.

Ing. Roman Dostál

Vedoucí projektu

Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.

Vedoucí projektu

Ing. Gabriela Sidorinová

Vedoucí projektu


Spolupráce

Ministerstvo dopravy České republiky
Hlavní město Praha
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Pražská integrovaná doprava (ROPID)
Technická správa komunikací
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Ředitelství silnic a dálnic České republiky

kód projektu v bakalářském studiu: X1PF
kód projektu v magisterském studiu: X2PF
projekt na webu fakulty

Máte otázky, jak to na projektu chodí? Kontaktujte přímo některého z vedoucích.