Organizace a regulace dopravy ve městech (12X1OD /12X2OD)

Vítejte na stránkách studentského projektu “Organizace a regulace dopravy ve městech” a děkujeme Vám za projevený zájem a čas! S nárůstem dopravy je spojena nutnost dopravu organizovat a regulovat. Projekt je zaměřen na vše spojené s organizací a regulací dopravy (vč. veřejné hromadné dopravy a otázky parkování). Město by mělo být příjemným místem pro všechny jeho obyvatele, se spoustou upravených ploch se zelení, zklidněnými ulicemi, pěšími zónami atd. Ne vždy tomu tak skutečně je. Problematika organizace a regulace dopravy ve městech je velmi komplexní.


Čím se projekt „Organizace a regulace dopravy ve městech“ zabývá?
 • Základní prostředky řízení, regulace a organizace dopravy;
 • Vývoj přepravních nároků – automobilová doprava a pěší provoz;
 • Organizace veřejné hromadné dopravy v centrech měst;
 • Obsluha území veřejnou hromadnou dopravou – posuzování linek;
 • MHD, úpravy zastávek MHD, optimalizace obslužnosti pomocí MHD;
 • Preference veřejné hromadné dopravy, cyklistické dopravy a pěšího provozu;
 • Volba vhodného dopravního prostředku pro různé typy území a různá časová období;
 • Regulace parkování – zóny omezeného stání, organizace parkování v centrech měst;
 • Sdílená vozidla;
 • Bezbariérová doprava.

Problémy, které v rámci projektu Organizace a regulace dopravy ve městech můžete řešit: 

 • Dopravní zklidnění obytných oblastí;
 • Organizace dopravy v klidu;
 • Preference veřejné hromadné dopravy, cyklistické dopravy a pěšího provozu;
 • Řešení návrhů různých druhů křižovatek.

Proč si vybrat právě projekt „Organizace a regulace dopravy ve městech“?

Praktické využití znalostí a zkušeností nabytých v tomto projektu je velmi široké. Jedině skrze kombinaci vícero přístupů je možné do budoucna vytvořit města skutečně příjemná pro život. Organizace a regulace dopravy je jedním z hlavních způsobů, jak toho docílit. Ať už se jedná o organizaci městské hromadné dopravy, řešení obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou či regulace parkování a dopravy obecně, jsou všechny poznatky základním repertoárem každého dopravního inženýra.
Možná se také ptáte, jak si budete vybírat závěrečnou práci (Bakalářskou a Diplomovou)

Je to snadné. Studenty se snažíme především podpořit v tom, co je baví. Máte-li nápad, který má hlavu a patu, rádi jej s Vámi rozvedeme a vytvoříme společně plnohodnotnou práci. Pokud si rady nevíte, spolupracujeme s množstvím společností z praxe, které Vám nabídnou rady a pomohou se rozhodnout. Jedná se převážně o celospolečenské problémy. Nalezení tématu, kterému se chcete věnovat, není obtížné. Základní prostředky řízení, regulace a organizace dopravy je možné uplatnit na celou řadu problémů, se kterými se města neustále potýkají.

Příklady závěrečných (bakalářských či diplomových) prací

Studie dopravního řešení sídliště Dubina v Ostravě

 • Popis dané lokality (stávající situace) včetně popisu širších dopravních vztahů a fotodokumentace
 • Analýza dopravních problémů v řešené lokalitě (rozbor příčin a důsledků, grafické znázornění v problémové mapě oblasti);
 • Vyhodnocení zjištěných problémů (rozhledové poměry, omezené parkovací možnosti, řešení bezpečných cest do škol) a návrh úprav uvedených nedostatků;
 • Návrh úprav odstavných a parkovacích ploch s ohledem na plynulost a bezpečnost všech druhů dopravy a se zohledněním záměrů výstavby parkovacích garáží;
 • Návrh optimálního šířkového uspořádání místních komunikací s ohledem na zajištění bezpečného pohybu chodců, osob se sníženou schopností pohybu a zajištění rozhledových poměrů v místech křížení;
 • Zohlednění estetické stránky řešení prostoru místních komunikací v rámci návrhu.

Studie úprav prostoru křižovatky před nádražím v Liberci

 • Analýza širších dopravních vztahů z hlediska všech druhů dopravy ve vztahu ke křižovatce před hlavním nádražím v Liberci
 • Provedení zjednodušené bezpečnostní inspekce řešené křižovatky s cílem definice nejzávažnějších dopravních závad
 • Provedení vlastních dopravních průzkumů zaměřených na intenzity dopravních proudů s důrazem na pěší provoz
 • Návrh okamžitých opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy s minimalizací stavebních úprav
 • Návrh řešení zadané křižovatky včetně svislého i vodorovného značení, úprav zastávek městské hromadné dopravy a dopravy v klidu na úrovni projektu pro stavební povolení

Úpravy vybraných přechodů pro chodce v Liberci z hlediska bezpečnosti provozu

 • Moderní trendy, technické parametry a projekční prvky v navrhování přechodů pro chodce dle současné platné legislativy (české technické normy, technické podmínky MD ČR)
 • Analýza základních dat a podkladů u vybraných přechodů pro chodce (údaje o nehodovosti, intenzity dopravy)
 • Zajištění vlastních dopravně inženýrských podkladů pro řešené přechody (intenzity motorové dopravy a pěšího provozu, rychlosti vozidel)
 • Podrobný návrh řešení všech daných přechodů s cílem zvýšení bezpečnosti provozu pomocí stavebních úprav a změn dopravního značení nebo organizace provozu a za použití moderních trendů projektování v této oblasti

Pasport a vyhodnocení přechodů pro chodce v Liberci

 • Analýza širších dopravních vztahů, základní sítě pozemních komunikací a údajů o nehodovsti v Liberci
 • Moderní trendy v navrhování přechodů pro chodce dle současné platné legislativy (české technické normy, technické podmínky MD ČR)
 • Pasport přechodů pro chodce na území města (dodržení podmínek daných českými technickými normami, intenzity dopravy, orientační intenzity chodců, údaje o nehodovosti, zjednodušená bezpečnostní inspekce na vybraných přechodech)
 • SWOT analýza přechodů pro chodce na všech komunikacích na území města
 • Vytipování přechodů pro chodce s nejhoršími parametry a ukazateli z hlediska bezpečnosti provozu motorové i nemotorové dopravy

Posouzení možných dopadů aplikací nestandardních úprav světelných signalizací

 • Charakteristika základních principů a pravidel pro aplikaci světelných signalizačních zařízení v České republice a porovnání se zahraničím
 • Analýza existujících známých nestandardních opatření na světelných signalizačních zařízeních, které informují příslušné uživatele o délce nebo o blížící se změně jednotlivých signálů (způsob řešení, místa výskytu, fotodokumentace)
 • Provedení a vyhodnocení dopravně-sociologických průzkumů zaměřených na postoj (a případné zkušenosti) uživatelů k výše uvedeným nestandardním opatřením
 • Dopravní analýza nebo průzkum zaměřený na zjištění vlivů výše uvedených nestandardních opatření na vybrané dopravně inženýrské charakteristiky
 • Zhodnocení pozitivních a negativních dopadů vybraných nestandardních opatření na SZZ na plynulost a bezpečnost provozu

Posouzení vlivu silničních obchvatů na rozvoj obcí

 • Analýza výstavby silničních obchvatů
 • Formulace hypotéz o vlivu silničních obchvatů na rozvoj obcí
 • Určení hodnotících hypotéz
 • Vyhledání posuzovaných lokalit (srovnávací dvojice: obce s obchvatem + obce bez obchvatu)
 • Shromáždění informací a dat o posuzovaných lokalitách
 • Zhodnocení a verifikace hypotéz

Optimalizace provozu na křižovatce Letňanská – Čakovická v Praze

 • Zhodnocení stavebně – technického stavu křižovatky
 • Zhodnocení dopravního stavu na křižovatce a vlivu křižovatky na okolní dopravní síť
 • Rešerše existujících návrhů úprav křižovatky
 • Zjištění dopravní zátěže na křižovatce
 • Variantní návrh optimalizace uspořádání křižovatky (zvýšení bezpečnosti  silničního provozu, zvýšení přehlednosti křižovatky)
 • Kapacitní posouzení jednotlivých návrhů

Předpoklady zavedení IDS v Moskvě

 • Popis stávajícího systému VHD v Moskvě
 • Analýza stávajících koncepcí zřízení IDS v Moskvě
 • Obecný popis moderního IDS
 • Návrh obecného modelu IDS v Moskvě
 • Popis důležitých aktivit při zavádění IDS v Moskvě s ohledem na místní právní systém a další odlišnosti

Bezbariérový přístup pro cestující lanovky na Petřín v Praze

 • Vývoj a technické parametry pozemní lanové dráhy na Petřín (historický vývoj, vozidla, dopravní nehody, technické parametry)
 • Analýza legislativy a činnosti organizací zabývajícími se řešením bezbariérového přístupu pro tělesně postižené cestující v dopravě
 • Přehled základních prvků a jejich technických parametrů používaných na trasách pro tělesně postižené, na zastávkách a terminálech veřejné hromadné dopravy a ve vozidlech veřejné hromadné dopravy (včetně správně realizovaných příkladů)
 • Návrh opatření ke zřízení bezbariérové trasy pro tělesně postižené v oblasti stanice pozemní lanové dráhy Újezd a blízké zastávky tramvaje
 • Koncepce možných úprav ve stanicích pozemní lanové dráhy (Újezd a Petřín) umožňujících přístup tělesně postižených cestujících
 • Návrh úprav vozidla lanovky jeho používání tělesně postiženými cestujícími

Organizace a zklidnění dopravy v lokalitě Opava – Kateřinky (východ)

 • Analýza stávajícího stavu organizace dopravy v lokalitě Opava – Kateřinky (východ) včetně zajištění základních vstupních údajů – dopravní značení, intenzity dopravy, stávající nabídka parkovacích míst
 • Provedení dopravního průzkumu zaměřeného na intenzity dopravy (s důrazem na dopravu nákladní) a na využívání stávajících parkovacích míst (včetně časového využití a obratovosti v jednotlivých ulicích)
 • Návrh změny organizace dopravy v řešené oblasti za účelem optimalizace řešení nákladní dopravy, zvýšení kapacity parkovacích míst a optimalizace využití prostoru s minimalizací stavebních úprav
 • Alternativní návrh organizace a zklidnění dopravy v dané oblasti s využitím různých druhů zklidňovacích prvků a stavebních úprav
 • Zpracování podrobného itineráře realizace navržených změn (zejména svislé a vodorovné dopravní značení) pro obě varianty

Vedoucí projektu

Vedoucí projektu společně řídí průběžnou práci studentů na projektu, zajišťují a udržují styky a spolupráci s odborníky z praxe, kteří se zabývají organizací a regulací dopravy. Vybírají vhodná témata diplomových a bakalářských prací pro studenty na projektu a případně konzultují postup při jejich vypracovávání až do jejich dokončení.

Ing. Polina Zayats

Vedoucí projektu

Ing. Daniela Götzová

Vedoucí projektu


Spolupráce
Ministerstvo dopravy České republiky
Hlavní město Praha
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Pražská integrovaná doprava (ROPID)
Technická správa komunikací
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Ředitelství silnic a dálnic České republiky


kód projektu v bakalářském studiu: X1OD
kód projektu v magisterském studiu: X2OD
projekt na webu fakulty

Máte otázky, jak to na projektu chodí? Kontaktujte přímo některého z vedoucích.