Projekt Doprava a životní prostředí (X1DZ) a jeho úspěšní absolventi Teťana Makarčuková a Jiří Volf

Studentský projekt X1DZ Doprava a životní prostředí se zabývá jednotlivými negativní dopady, které doprava do životního prostředí vnáší a možnostmi vedoucími k jejich eliminaci nebo aspoň zmírnění. Mezi řešená témata patří především dopravní hluk, problematika migrace zvěře a metody posuzování dopravních staveb.

S náplní projektu se můžete blíže seznámit prostřednictvím nahlédnutí do bakalářských a diplomových prací dvou našich absolventů.

Ing. Teťana Makarčuková: Vliv osvětlení na migraci živočichů

Teťana si jako téma své bakalářské a následně i diplomové práce zvolila vliv osvětlení na migraci živočichů.

V bakalářské práci, s názvem „Posouzení vybraných migračních profilů z hlediska osvětlení“ hodnotila vliv osvětlení na funkčnost ekoduktu Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou na silnici I/35.

Pro vyhodnocení světelné situace na ekoduktu si studentka zvolila referenční body, ve kterých provedla noční měření světelných vlivů. Získané hodnoty byly poté vyhodnoceny podle následující stupnice. Zelená barva představuje hodnoty, kdy v bodě na mostním objektu nebylo zaznamenáno žádné rušivé osvětlení. Oranžová barva reprezentuje střední rušení, kdy se naměřené hodnoty pohybovaly do 0.4 lx včetně, a červená barva ukazuje rušení silné, kdy byly naměřené hodnoty vyšší než 0,4 lx.

Posuzovaný ekodukt přes silnici I/35.

Z obrázku je patrné, že na posuzovaném ekoduktu dochází k významnému světelnému rušení, které může mít vliv na účinnost přechodu. Získané údaje byly následně využity pro generalizaci a doporučení, protože využití těchto doporučení v praxi může zvýšit funkčnost vybudovaných staveb.

V diplomové práci, oceněné pochvalou děkana, s názvem „Vliv vegetace na světelnou situaci kolem dopravních cest“ řešila studentka problematiku osvětlení podél komunikací v extravilánu v návaznosti na dopravní nehody způsobené střety se zvěří. K řešení byly vybrány 3 lokality s podobnou charakteristikou, podklady byly získány nočním průzkumem na trasách. Při výběru posuzovaných lokalit byly brány v potaz dopravní nehody, migrační cesty i typ vegetace.

Cílem práce bylo navrhnout organizační, bezpečnostní a stavebně technická opatření, jež povedou k omezení vzniku dopravních nehod, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zabrání zbytečnému zvyšování mortality zvěře. Dalším cílem práce bylo nalézt technické doporučení týkající se výsadby zeleně podél komunikací. V rámci průzkumů byla využita také termokamera.

Prostřednictvím této diplomové práce se studentka seznámila s průzkumem dopravních nehod a začala se této oblasti profesně věnovat. Pracuje na pozici specialista výjezdního týmu analýzy dopravních nehod, jako dopravní inženýr ve veřejné výzkumné instituci Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., kde navrhuje dopravní opatření na komunikacích a provádí hloubkovou analýzu dopravních nehod.

A co o své práci říká sama Teťana? „Na mé práci mě baví ta různorodost. Pamatuju si, jak nám na přednáškách říkali, že žádná nehoda není nikdy, opravdu nikdy stejná. A je to pravda! Vždy když přijedeme k nehodě, tak jsou tam jiné podmínky, jiná situace, jiní lidé a jde o to se rychle zorientovat. Je úžasné pozorovat složky IZS v činnosti. Sehranost jejich týmu je ohromující! Jsme u místa dopravní nehody tak blízko, že vidíme detaily a okolnosti nehody jež zůstávají pro ostatní skryty. Na základě získaných informací přímo z místa nehody v rizikových lokalitách, mám možnost podat SÚS podklad pro úpravu daného úseku. Čím víc podkladů a námětu bude SÚS mít, tím je větší pravděpodobnost, že se něco změní. I kdyby se mělo změnit pouze jedno místo a předešlo by se tím zranění, tak všechno, co tomu předchází, má smysl.“

Ing. Jiří Volf: Protihlukové stěny podél železniční trati

Jiří Volf si pro svou bakalářskou a následně také diplomovou práci zvolil téma hluku ze železniční dopravy. V bakalářské práci s názvem „Zhodnocení nízké protihlukové stěny podél železniční trati v Hlubočepech“ prováděl měření účinnosti nízké protihlukové stěny.

Cílem práce bylo posouzení nízkých protihlukových stěn, jejichž nespornou výhodou je její estetičnost. Stěna dosahuje takové výšky, že tuto clonu cestující ani rezidenti téměř nepostřehnou, navíc stěny tohoto typu neruší krajinný, nebo městský ráz, ale zároveň tvoří dostatečně silnou psychologickou bezpečnostní bariéru proti nezákonnému přecházení kolejí. Pohled na dílec nízké protihlukové stěny typu Brens Barrier je zachycen na následujícím obrázku.

Z naměřených a prezentovaných výsledků vyplývá, že stěna snížila v Hlubočepech průměrné zvukové emise o cca 7 dB. I když v porovnání s vysokou stěnou byl útlum akustické energie o 12 dB nižší, efektivitu tohoto protihlukového opatření můžeme hodnotit jako velmi dobrou.

Na zvoleném tématu pak Jiří Volf pokračoval ve své práci diplomové, která nesla název „Prověření účinnosti nízkých protihlukových clon“. V práci, která byla nominována na cenu Jaroslava Vlčka a oceněna pochvalou děkana, se student zabýval modelováním situace s využitím nízké protihlukové stěny v programu CADNA. Se zajímavými výstupy se můžete seznámit na následujících obrázcích, ukazujících spojení jednotlivých mapových podkladů v prostředí softwaru CadnaA a následnou 3D vizualizaci modelu v Hlubočepech.

Jirka Volf sbíral profesní zkušenosti z oblasti dopravního hluku již v rámci studia, a to jak ve Správě železniční dopravní cesty, tak i ve společnosti EKOLA group, kde spolupracoval na akčních plánech protihlukových opatření pro pozemní komunikace. Po studiu nastoupil do společnosti PUDIS, kde se mimo jiné podílí na tvorbě akustických studií. 

A co ho na jeho práci nejvíc baví? „Je to velmi specifický obor, který mi pomáhá se aktivně podílet na rozvoji území nejenom v Praze, ale i po celé České republice. Tvorba studií je navíc rychlejší proces než samotné projektování, tak se mohu zapojit do vícero projektů.“

Můžete si přečíst také rozhovor s Jiřím Volfem “Ing. Jiří Volf: “Mým úkolem je analyzovat akustickou situaci v okolí stávajícího či budoucího zdroje hluku.”


Doprava a životní prostředí

X1DZ/X2DZ | studentský projekt Ústavu dopravních systémů

webová stránka projektu