Představujeme projekt: 12X1PS Projektování silnic a dálnic

Projekt “Projektování silnic a dálnic” je zaměřen zejména na využití počítačové techniky v moderním pojetí projektování. V rámci projektu jsou k dispozici reálné projekty (obchvaty některých českých měst nebo úseky dálnic) s možností dále interaktivně optimalizovat parametry se zaměřením např. na návrhovou rychlost, nároky na zemní práce či rozsah mostních objektů na trase a vzájemné vazby. Projekt se softwarově opírá o aktivní využívání produktu AutoCAD Civil 3D firmy Autodesk. Studenti se naučí pracovat v tomto softwaru v rámci povinně volitelných předmětů Projektování komunikací v Civil 3D I a II, tuto znalost posléze využijí při zpracování své bakalářské a diplomové práce. Díky znalosti práce se softwarem Civil 3D je možné se věnovat samotnému hledání optimální varianty návrhu (samotnému projektování) bez nutnosti provádět ruční úpravy v jednotlivých výkresech. Znalost práce v prostředí Civil 3D zvyšuje šance na kvalitní uplatnění absolventů v projekční praxi. Projekt je realizován ve spolupráci s firmou PUDIS a.s.

Projektování silnic a dálnic (12X1PS)

Vedoucí projektu:
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. (ČVUT FD)
Ing. Martin Höfler (PUDIS)
Ing. Josef Filip, Ph.D. (Projekce dopravní Filip)
Ing. Tomáš Kučera (M-SILNICE)
Ing. Tomáš Honc (PUDIS)

Počet vypisovaných míst // 10 míst v Praze

V rámci projektové výuky a zadávání závěrečných prací je možné navrhovat nejen komunikace v extravilánu, ale i ucelené intravilánové celky, či úpravy místních komunikací. Samozřejmostí při návrhu je i práce s dopravně – inženýrskými daty. Tato data jsou získávána buď z volně dostupných odborných databází, nebo přímo z vlastních dopravních průzkumů, realizovaných v rámci tvorby závěrečných prací.

Více než polovina absolventů projektu nachází uplatnění v praxi přímo ve studovaném oboru – tedy buď jako projektanti, pracovníci zadavatele (ŘSD, samospráva) nebo dodavatelé staveb. Toto je umožněno i reálným zapojením absolventů FD z praxe na pozici vedoucích projektu.

Průběh projektové výuky:

Pravidelné schůzky projektu se všemi studenty (v posledních letech kolektiv cca 9 až 15 studentů) a všemi 5 vedoucími se konají zpravidla 1 až 2 x za semestr. Na těchto schůzkách diskutujeme vždy aktuální témata z projekční i zhotovitelské praxe (např. problematiku povrchu vozovek, stále aktuálnější téma BIM, atd.). Vedoucí představí rámcová témata bakalářských prací. Studenti si poté dle zájmu o jednotlivá témata vyberou vedoucího, se kterým si individuálně připraví konkrétní téma své závěrečné práce a další práce v projektu probíhá na základě konzultací s jednotlivými vedoucími.

Závěrečné práce:

V rámci projektu jsou organizovány i pravidelné exkurze. Za zmínku stojí každoroční exkurze na výstavbu dálnice D3, která se uskutečňuje díky dobrým vztahům se společností EUROVIA CS a.s, či exkurze do obalovny, kde je studentům představena příprava asfaltové směsi nebo návštěva Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD Mirošovice), kde jsou studenti seznámeni s problematikou údržby dálnic, včetně ukázky vozidel zimní údržby a velína střediska.

Vedoucí projektu:

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.: odborná asistentka ČVUT FD, auditorka bezpečnosti pozemních komunikací, členka redakční rady časopisu Silniční obzor, předsedkyně odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI) České silniční společnosti

Ing. Martin Höfler: ředitel a předseda představenstva PUDIS a.s., auditor bezpečnosti pozemních komunikací, člen redakční rady časopisu Silniční obzor, odborný asistent ČVUT FD

Ing. Josef Filip, Ph.D.: jednatel a majitel společnosti Projekce dopravní Filip s.r.o., autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a městské inženýrství, auditor bezpečnosti pozemních komunikací

Ing. Tomáš Kučera: výrobní náměstek M-SILNICE a.s., autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb

Ing. Tomáš Honc: hlavní projektant PUDIS a.s., autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Vybraní absolventi:

Ing. Tomáš Honc: hlavní inženýr projektu v PUDIS a.s. (významné stavby: dálnice D3, Modernizace dálnice D1, Turnov – ul. Nádražní, přeložka silnice I/12); ocenění za dopravní stavbu roku v kategorii Silniční a dálniční stavba nad 150 mil. Kč; vítězný návrh studentské soutěže: Optimalizace řešení mimoúrovňové křižovatky Běchovice, Silničního okruhu kolem Prahy a Štěrboholské radiály; autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Ing. Vojtěch Ehlich: vedoucí projektant METROPROJEKT Praha a. s.; autorizovaný projektant v oboru dopravní stavby

Ing. Luboš Thomayer:projektant Projekce dopravní Filip s.r.o.

Ing. Ondřej Kubica:pracovník Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava

Ing. Daniel Dudík:projektant PUDIS a.s.

Bc. Eliška Havlátová: ocenění za bakalářskou práci v rámci akce Stavba roku – kategorie Student od společnosti M – Silnice a.s.

Bc. Jan Skočdopole:projektant PUDIS a.s.

Ing. Ondřej Vojtěchovský: ocenění závěrečné práce v rámci akce Stavba roku – kategorie Student; po absolvování krátce jako projektant, poté školitel v Cadstudio a.s.

Ing. Lucie Slavětínská:Mott MacDonald – projektant tramvajových tratí

Proč si vybrat právě projekt 12X1PS? Provázanost s praxí, práce na reálných projektech, kvalitní zadání závěrečných prací – pravidelné nominace na ocenění, prohlubování znalostí o propojení s praxí, šance na okamžité budoucí uplatnění, exkurze na stavbách – ukázka teorie v praxi, přátelský kolektiv. Co víc si přát?:-)