Projekt Moderní trendy v železniční dopravě (X1MT) a příběh Jiřího Strejce a “Bechyňky”

Když už se jednou někdo rozhodne věnovat se železnici, tak se zpravidla jedná o srdeční záležitost. A ta se nemusí zdaleka omezit jen na pěkný koníček, ale častokrát je to i vysněné povolání. A právě takovou cestou se snaží ubírat projekt Moderní trendy v železniční dopravě (12X1MT), totiž ukázat zájemcům o železnici jak bohatým a širokým oborem železnice je a že i v moderní době má své důležité místo v dopravním světe, které si umí prosadit. Důkazem je i jeden z mnoha absolventů tohoto projektu Ing. Lukáš Strejc, který obhajoval svou diplomovou práci v roce 2019. Ostatně z jeho slov je to na první pohled patrné.


Moderní trendy v železniční dopravě

X1MT/X2MT | studentský projekt Ústavu dopravních systémů

webová stránka projektu


Když jsem v roce 2014 nastoupil na ČVUT Fakultu dopravní, tak jsem měl o specializaci a následném výběru studentského projektu již jasno, jelikož pocházím z železničářské rodiny a zájem o železnici mi byl takřka předurčen. Na fakultě bylo několik projektů s takovým zaměřením, nakonec jsem si vybral projekt Rozvoj železniční dopravy v podmínkách ČR, který byl toho času předchůdcem dnešního projektu Moderní trendy v železniční dopravě. Projekt mě zaujal přesahem do všech odvětví železniční infrastruktury a také vazbou na železniční provoz, tedy svou komplexností.


V rámci projektové práce Lukáš zpracoval zjednodušenou studii proveditelnosti trati Tábor – Písek. Práce zahrnovala analýzu stávajícího stavu, návrh úprav směrového vedení trati, návrh úprav dopraven a z toho vyplývající zkrácení cestovních dob, a tedy výsledné zatraktivnění železnice cestujícím. Součástí bylo i zjednodušené ocenění stavebních nákladů.

Pro bakalářskou práci si pak zvolil téma týkající se regionu, ze kterého pochází, a to Optimalizace trati Tábor (mimo) – Bechyně (včetně). „Tato trať mě zaujala svou výjimečností, byla první elektrizovanou v tehdejším Rakousku-Uhersku, jejím projektantem byl František Křižík a sklony na trati dosahují až 41 ‰. K výběru tohoto tématu přispěla rovněž skutečnost, že jsem z okna Střední průmyslové školy v Táboře trať 4 roky sledoval.

Bakalářská práce byla zaměřena především na analýzu stávajícího stavu, návrh nových geometrických parametrů koleje v rámci stávající osy a následný výpočet zkrácení jízdních (resp. cestovních) dob pomocí programu Dynamika.

Součástí magisterského studia bylo v rámci projektu několik povinně volitelných předmětů, kde si, jak říká, prohloubil znalosti v jednotlivých odvětvích železniční infrastruktury. „Například v předmětu Vysokorychlostní tratě jsem se zabýval napájecími systémy. To jsem využil i v diplomové práci, kde jsem se srovnání původního a současného napájecího systému tratě Tábor – Bechyně věnoval.“ Důkazem toho, že se jedná o nanejvýš aktuální téma jsou i bouřlivé diskuse o možnosti modernizace Bechyňky a přepnutí jejího napájení na střídavou soustavu. Lukášova diplomová práce Koncepce úprav železniční trati Tábor – Bechyně bakalářskou práci rozvinula komplexnějším náhledem na problematiku. Lukáš zpracoval podrobnou výkresovou dokumentaci návrhu infrastrukturních úprav dopraven, které nesplňují parametry dle dnešních norem. Věnoval se také výběru vhodných hnacích vozidel s přihlédnutím ke specifickým požadavkům pro tuto trať. Byla zvažována instalace plnohodnotného zabezpečovacího zařízení oproti stávajícímu zjednodušenému řízení drážní dopravy. Navržené úpravy vedly ke zkrácení cestovních dob a ke zvýšení bezpečnosti cestujících. Ke srovnání různých variant úprav předmětné trati použil Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti.

Bakalářská i diplomová práce byly oceněny děkanem fakulty za vynikající zpracování a obhajobu. Komise u státních závěrečných zkoušek diplomovou práci nominovala do studentské kategorie soutěže Česká dopravní stavba 2019, kde práce při vyhlášení výsledků v září 2020 získala Cenu rektora ČVUT.

Po studiu Ing. Lukáš Strejc nastoupil na Správu železnic, kde nyní pracuje na oddělení výluk. „Zpracovávám výlukové požadavky pro významné investiční akce týkající se železniční infrastruktury nejen v pražském železničním uzlu. Konkrétně např. Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně), Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo). Nutná je koordinace požadavků s opravnými akcemi odborných správ tak, aby byla zajištěna průjezdnost tratí, které jsou odklonové. Práce zahrnuje jednání se zhotoviteli, ale i dopravci a objednateli dopravy. Využívám znalosti získané studiem, např. orientace v projektové dokumentaci. Důležitá je také orientace ve schématech napájení a dělení trakčního vedení, aby došlo ke správnému napěťovému vymezení výluky.

Nemusíte být zrovna z železničářské rodiny, aby Vás železnice bavila. Ať už jsou to moderní rychlé tratě, moderní pohodlná vozidla, propracované dopravní systémy, v nichž hraje železnice hlavní roli nebo třeba i nadšení a chuť železnici dneška pořádně porozumět. To vše na tomto projektu naleznete. A co víc, za železničním odborníkem se dnes na trhu práce jen zapráší.