Školení ABPK

Školení ABPK

Ústav dopravních systémů, který je školícím střediskem pro školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, pořádal ve dnech 26. – 27. 10., 3. 11. a 24. – 25. 11. 2022 školení nových auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. V závěru školení představilo všech 10 adeptů své zpracované bezpečnostní audity a inspekce a získalo osvědčení o absolvování školení, k získání oprávnění auditora je nyní ještě čeká zkouška na Ministerstvu dopravy. Všem přejeme hodně úspěchů.

Pozvánka na přednášku na téma Elektrifikace autobusových linek v Praze

Pozvánka na přednášku na téma Elektrifikace autobusových linek v Praze

Zveme Vás na přednášku

Elektrifikace autobusových linek v Praze.

28.11.2022
13:15
místnost: A136

Mgr. Michala Andeleka z Dopravního podniku hl. m. Prahy bude přednášet na téma: Elektrifikace autobusových linek v Praze. Obsahem bude aktuální stav přípravy (znovu-)zavedení trolejbusových linek v hlavním městě, ale také to, jak se vlastně k tomuto řešení dospělo. Přednášky se mohou účastnit nejen studenti z předmětu IDOS, ale také ostatní zájemci.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Studenti projektu Projektování silnic a dálnic navštívili výstavbu metra D

Studenti projektu Projektování silnic a dálnic navštívili výstavbu metra D

Letos již druhou exkurzi absolvovali studenti projektu Projektování silnic a dálnic. První listopadový pátek navštívili stavbu metra D, která probíhá od letošního jara.

V úvodu byla studentům představena stavba zástupci zhotovitelů, kterými jsou společnosti Hochtief a Subterra. Dále o projektu hovořil i geolog z firmy Pudis, která je jednou z několika firem zajišťujících geologický monitoring. Po úvodním představení stavby se studenti obuli do gumovek a oblečeni do reflexních vest a s baterkou v ruce a pomocí výtahu a jeřábu s košem se přemístili na dno jedné ze štol, odkud pokračovali vyraženým tunelem až na čelbu. Prohlídka samotných tunelů byla doprovázena odborným výkladem. V průběhu pochůzky bylo možné zahlédnout důlní stroje, které se podílejí na stavbě metra. K vidění byly domíchávače, bagry se sbíjecími kladivy či speciální stroje používané k aplikaci stříkaného betonu. Studenti rovněž byli svědky realizace primárního ostění u čelby tunelu, která probíhá tak, že se na zhotovenou ocelovou konstrukci, která je skládá z různých kovových segmentů, nastříká stříkaný beton. V závěru exkurze proběhla krátká diskuse, která se týkala nejen samotné výstavby metra D, ale i obecné problematiky výstavby tunelů.

Tunely jsou raženy novou rakouskou tunelovací metodou, která je ideální do tohoto prostředí vzhledem ke složité geologické situací lokality. Průměrně na této části metra D dělníci vyrazí 15 m tunelu za měsíc. Vzhledem k tomu, že se tento úsek nachází pod hustě zastavěným územím, jsou na stavbě kladena zásadní opatření zaručující bezpečnost. Deformace nadloží jsou monitorovány několikrát denně a odesílány k vyhodnocení. Díky tomu je zajištěna bezpečnost nejen staveb na povrchu, ale i samotné tunely jsou chráněny před případnými mimořádnými událostmi.

První práce na nové trase pražského metra započali již v roce 2019 a to realizací průzkumných štol určených zejména pro geologický průzkum. Na ně v dubnu letošního roku navázala samotná výstavba metra D. V současné době se buduje nesložitější úsek na trase metra D, a to přestupní stanice Pankrác a navazující úsek směrem k Depu Písnice. Realizace této části je plánována na 90 měsíců. Na tento velmi technicky náročný úsek naváží další úseky tak, aby celý úsek z Depa Písnice na Pankrác byl v uveden do provozu v roce 2029. Metro D se tak stane čtvrtou linkou pražského metra, které bude výjimečné tím, že bude obsluhováno vlaky bez strojvedoucího. V budoucnu se plánuje prodloužení linky až na náměstí Míru.

Česká dopravní stavba roku, technologie a inovace roku 2021 – vyhlášení oceněný prací

Česká dopravní stavba roku, technologie a inovace roku 2021 – vyhlášení oceněný prací

V Betlémské kapli proběhl 22. září 2022 již 19. GALAVAČER prestižní celostátní soutěže Česká dopravní stavba / technologie / inovace roku. V průběhu této akce byli za přítomnosti celebrit dopravního stavitelství a mnohých významných hostů z politické i podnikatelské sféry a vysoké reprezentace technických univerzit vyhlášeni vítězové ročníku. Galavečera se osobně zúčastnila paní Věra Kovářová, místopředsedkyně PSP ČR, která předala CENU ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU PRÁCI a pan Martin Kupka, vicepremiér a ministr dopravy České republiky, který ocenil nejlepší realizované stavby a technologie. Cílem soutěže je profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU. Soutěž v kategorii student má za cíl podporovat technické studium na vysokých školách v České republice. Odborná porota složená z vysokoškolských profesorů a zástupců patronů hodnotila již 426 studentských prací ze sedmi univerzit. Jednalo se o univerzity České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Pardubice, Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Česká zemědělská univerzita v Praze a Technická univerzita v Liberci. V rámci 19. ročníku bylo vyhlášeno celkem deset studentů z vybraných škol. Naše Fakulta dopravní Ústav dopravních systémů získal dvě ocenění za zpracované diplomové práce od Ing. Anety Matyskové a Ing. Matěje Šilhána.

Ing. Matěj Šilhán – „Studie obchvatu města Frýdlant“

Diplomová práce s tématem „Studie obchvatu města Frýdlant“ byla vybrána na základě dlouhodobé problematiky daného projektu, který se již několik let nedaří navrhnout do takové podoby, aby byla stavba jednak finančně zajímavá pro investory, ale také, aby respektovala stávající biodiverzitu. Obchvat se nachází na severu Čech v blízkosti CHKO Jizerské hory. Podkladem pro práci byla studie obchvatu provedena v roce 2014, nicméně nebyla dále rozpracována z několika důvodu jako jsou finanční náklady, přílišný zásah do ekosystému atd. Cílem práce bylo tedy navrhnout takovou alternativu, která by svým územním vedením respektovala nynější ekosystém a zároveň byla co nejatraktivnější pro investory. Diplomová práce byla vyhotovena v podobě technické zprávy, která popisuje návrhové prvky komunikace, zásah do ekosystému, jednotlivé objekty stavby, dopravní průzkum a popis zájmového území. Grafickými přílohami bylo naznačeno možné vedení komunikace a dále potom byly vyhotoveny přílohy rozhledových poměrů či vlečných křivek (obrázek 1). Práce byla oceněna CENOU DĚKANA ČVUT Fakulty dopravní.

Příklad jednoho z výstupu diplomové práce

Ing. Aneta Matysková – „Koncepce dopravy v klidu ve městě Vrchlabí“

Cílem diplomové práce „Koncepce dopravy v klidu ve městě Vrchlabí“ bylo provedení analýzy a zmapování stávajícího stavu dopravy v klidu ve městě Vrchlabí, a to v souvislosti s územním plánem. Součástí analýzy byl kompletní pasport všech parkovacích ploch ve městě Vrchlabí. Dále byl zrealizován a vyhodnocen dopravní průzkum vybraných parkovacích ploch ve městě, kde se ukázalo, že některé lokality bývají v průběhu dne zcela zaplněné a stávající nabízená kapacita je mnohdy nedostatečná. Z toho důvodu jsou v práci navrženy parkovací zóny a popsaná cenová politika a management parkování. To vše vycházelo z předpokladů a ze zkušeností, že se jedná o horské město, kde poptávka po parkování bývá v některých oblastech velmi různorodá. V diplomové práci byly řešeny současně nejzávažnější oblasti potýkající se s největšími problémy parkování. Návrhy byly vytvořeny pro tři lokality, kdy u jedné lokality byly nastíněny dvě varianty. Grafické části byly konzultovány s městem Vrchlabí, aby splňovaly jejich současné požadavky a návrhy lokalit mohly sloužit jako podklad pro město (obrázek 2).

Tato práce získala CENU REKTORA Technické univerzity v Liberci.

íklad jednoho z výstupů diplomové práce Ing. Anety Matyskové

Rozprava a SDZ na K612

Rozprava a SDZ na K612

V pátek 30. září 2022 pořádal ústav dopravních systémů rozpravu doktoranda Ing. Václava Laudy a státní doktorskou zkoušku doktorandů Ing. Romana Dostála a Ing. Petra Richtera. Všichni doktorandi představili zajímavé oblasti výzkumu v různých oborech, od poptávky po veřejné dopravě v závislosti na kvalitě přepravní nabídky, přes využití velkých dat pro čtyřfázovou prognózu dopravu, po klasifikaci pohybu vozidel využitím dat z automatických detektorů registračních značek. Závěrem rozpravy bylo doporučení pokračovat ve studiu, obě SDZ byly hodnoceny stupněm “prospěl s vyznamenáním”. Všem třem doktorandům gratulujeme a přejeme hodně zdaru při tvorbě disertačních prací!

Čti dál

ÚSPĚŠNÁ REALIZACE STUDIE MOBILNÍ LABORATOŘE PRO DOPRAVNÍ ANALÝZY

ÚSPĚŠNÁ REALIZACE STUDIE MOBILNÍ LABORATOŘE PRO DOPRAVNÍ ANALÝZY


Dne 1. září 2022 byly otevřeny nově vzniklé okružní křižovatky v Kročehlavech na Kladně. Tento návrh vznikl na základě studie, kterou zpracoval tým pracovníků Mobilní laboratoře pro dopravní analýzy v roce 2019. Předmětem studie byla analýza stávajícího stavu dopravy, návrh možného stavebního uspořádání a jeho kapacitní posouzení. Po necelém měsíci provozu se potvrzuje, že spojení dvou sousedních křižovatek do jedné okružní je velmi dobře funkční. Jedná se o unikátní dopravní uspořádání, kterých je v České republice necelá desítka. Toto zvolené řešení tak vhodně nahrazuje původní dopravně nevyhovující světelně řízené křižovatky. V rámci stavebních úprav došlo také k výstavbě okružní křižovatky u Kauflandu. Tento návrh vychází z výsledků bakalářské práce Ing. Petra Richtera (K612) zpracované na Ústavu dopravních systémů v roce 2017.

Navrhované řešení
Noční pohled na soustavu křižovatek foto: město Kladno
křižovatka v Kročehlavech foto: město Kladno

Přivítání nového akademického roku

Přivítání nového akademického roku

Milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové,

kalendář i počasí nám dávají jednoznačně najevo, že léto (také se Vám zdá, že letos nějak rychle?) končí a společně vstupujeme do dalšího akademického roku. Naši prváci sotva opustili údolí Sázavy a na svých lodí z UZLU pomyslně vplují přímo do budov fakulty. Máme radost, že předmět ZYDI – Základy dopravního inženýrství bude jedním z prvních, se kterými se setkají, pro skupiny 1 34, 1 35, 1 36, 1 38, 1 39 dokonce tím úplně prvním. Je nám ctí uvítat Vás na fakultě! Těšíme se pochopitelně na studenty všech ročníků; pro třeťáky DOS bude pravidelným vstupem do pracovního týdne „Dobré ráno s Železničním provozem“, aneb když začít týden, tak hned v 8.00 hod s K612, a prváky magistry bude v PO od 9.45 probouzet Infrastruktura kolejové dopravy. Jako každý rok jsme připraveni na předávání vědomostí a odborné diskuse ve všech již tradičních předmětech, setkávání se při výuce projektů i na výuce v terénu. Průběžně upravujeme obsahy předmětů dle aktualit v oboru, největšími úpravami prošel předmět 12ZELP – Železniční provoz, který s upravenou strukturou je nově součástí i oboru LOG. Pokud by se během semestru vyskytly jakékoli problémy, neváhejte co nejdříve (on totiž každý požár se lépe hasí hned na začátku) kontaktovat své vyučující, pedagogickou manažerku ústavu Ing. Dagmar Kočárkovou, Ph.D., nebo přímo vedoucího ústavu.

Závěrem bychom Vás ještě rádi upozornili na letní fotosoutěž, jejíž uzávěrka se pomalu blíží (Silniční soutěž: https://www.instagram.com/p/ChAAk29qIcp/
Železniční soutěž :https://www.instagram.com/p/Choh9a1o4tt/), ceny jsou připraveny a už netrpělivě čekají na vítěze.

Studentky a studenti, kolegyně a kolegové, přejeme Vám 14 týdnů zimního semestru plných pohody, dobré nálady a radosti.

Za celý ústav K612

vedoucí ústavu

Ing. Martin Jacura, Ph.D.