Státní závěrečné zkoušky na K612 v září 2021

Ústav dopravních systémů K612 pořádal státní závěrečné zkoušky v první polovině září celkem pro 33 studentů u šesti různých komisí. Výsledkem je 8 nových inženýrů a 25 bakalářů. Děkujeme všem členům komise za jejich přínosnou účast v komisi. Novým absolventům přejeme hodně úspěchů v jejich pracovní kariéře, studijní úspěchy v navazujícím magisterském či doktorském studiu.

Sérii SZZ zahájily v pondělí 6. září státnice pro studenty magisterského navazujícího studia u komise pro pozemní komunikace a provoz za předsednictví doc. Čarského. K obhajobám se dostavilo 5 studentů, kteří obhájili své práce zadané na ústavech K612 a K622 a složili ústní státní zkoušku.

6. září – čerství inženýři

V úterý 7. září pokračovaly státnice pro studenty magisterského studia u komise pro železniční infrastrukturu a provoz za předsednictví doc. Týfy. Zde obhájili své práce a složili ústní státní zkoušku 3 studenti. Komise navrhla udělit pochvalu děkana za diplomové práce na téma “Modernizace žst. Praha-Malešice” a “Možnosti propojení hlavních železničních tratí v prostoru Všetat”, diplomovou práci “Porovnání návrhových parametrů železničních stanic v ČR a zahraničí” navrhla komise nominovat do soutěže “Cena prof. Vlčka”.

Ve středu 8. září zasedala pod vedením doc. Neubergové komise pro železniční infrastrukturu a provoz pro studenty bakalářského studia. Státnici zde složilo 7 studentů, komise navrhla udělit 3 bakalářským pracím na téma “Dopravní obsluha městské části Praha 21 a okolních obcí”, “Využití alternativních pohonů v železničním spojení Strakonice – Tábor” a “Prověření úprav trati Nymburk – Jičín” pochvalu děkana.

8. září – bakaláři po úspěšném složení SZZ

Ve čtvrtek 9. září zasedala komise pro studenty bakalářského studia v Děčíně pod vedením doc. Čarského. Své práce obhájili a ústní státní zkoušku úspěšně složili 4 studenti.

9. září – bakaláři po úspěšném složení SZZ

V následujícím týdnu ve dnech 14. – 15. září zasedala komise pro pozemní komunikace a provoz pro bakaláře opět pod vedením doc. Čarského. Státnice úspěšně složilo 14 studentů, 7 z nich představilo práce vedené na projektech na ústavu K612, 4 studenti práce na projektech K622, 2 studenti práce na projektech K620 a 1 student práci na projektu K618. Komise navrhla 6 prací na pochvalu děkana, a to práce na téma “Principy návrhu zklidňujících opatření ve vztahu k charakteru pozemní komunikace”, “Komparace zjištěných výsledků z denní a noční bezpečnostní inspekce PK”, “Analýza a optimalizace dopravy v klidu v Zeleném Údolí v Praze”, “Ověření průjezdnosti požární techniky v městské části Praha 11 – Chodov”, “Studie řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem – Bukov” a “Vyhledávací studie přeložky trasy silnice I/9 mezi městy Liběchov a Dubá”.

14. září – bakaláři po úspěšném složení SZZ
15. září – bakaláři po úspěšném složení SZZ