Projekt Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti (X1BN) a příběh Tomáše Kohouta

Projekt je zaměřen na projektování návrhů úprav, které vedou ke zvýšení bezpečnosti, zejména na místních komunikacích. Současně se ale rovněž věnuje dalším typům pozemních komunikací a jejich bezpečnosti, což ukazuje diplomová práce úspěšného absolventa projektu Ing. Tomáše Kohouta.


Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti

X1BN/X2BN | studentský projekt Ústavu dopravních systémů

webové stránky projektu


Ing. Tomáš Kohout úspěšně obhájil v červnu 2020 diplomovou práci na téma „Analýza dopravně bezpečnostních rizik na silnici I/22 v Plzeňském kraji“. Diplomová práce se zabývala analýzou a vyhodnocením bezpečnosti silničního provozu na silnici I/22 v Plzeňském kraji. Práce vznikala v rámci projektu „BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE NA SILNICÍCH I. TŘÍDY V PLZEŇSKÉM KRAJI“ zpracovávaného na půdě Ústavu soudního znalectví v dopravě, v jehož řešitelském týmu Tomáš aktivně působí.  Detailní pozornost byla věnována průtahům silnice I/22 souvisle zastavěným územím, kdy je důraz kladen primárně na bezpečnost nejzranitelnějších účastníků provozu. Velkým přínosem práce byla Tomášem vytvořená metodika, v jejíž aplikaci byla posouzena bezpečnost intravilánových úseků předmětné silnice.

Závěr diplomové práce byla navržena adekvátní vjezdová opatření za účelem zklidnění dopravního proudu před vjezdem do konkrétních intravilánových úseků.

V současné době Tomáš působí na Ústavu soudního znalectví v dopravě jako vědecký pracovník – doktorand. Primárně se zde věnuje bezpečnosti silniční dopravy, kde využívá znalosti nabyté při tvorbě bakalářské a diplomové práce, současně je jedním z vyučujících předmětu „Úvod do analýzy silničních nehod“. Ve své disertační práci se věnuje využití hierarchicky strukturovaných dat v analýze bezpečnosti dopravy.