Představujeme projekt… 12X1DO Dopravní obslužnost

Studentský projekt X1/X2DO „Dopravní obslužnost“ je průřezovým projektem zabývající dopravní obslužností území, a to z hlediska veřejné i individuální dopravy. Náplní projektu je nejen řešení dopravní obsluhy v území, ale i přestupní uzly veřejné dopravy, či projektování úprav infrastruktury. Tým vedoucích projektu disponuje širokou škálu zaměření – od projektování železnic po provoz na pozemních komunikacích.

Dopravní obslužnost (12X1DO)

Vedoucí projektu:
Ing. Martin Jacura, Ph.D. (ČVUT FD)
Ing. Ondřej Trešl (ČVUT FD, DIPRO)
Ing. David Vodák (ČVUT FD, SŽDC)

Počet vypisovaných míst // 8 místa v Praze

Na nováčka v projektu nejprve čeká samostatná analytická práce, ve které zdokumentuje zadané území. Po zorientování se v problematice jsou studentům zadávané skupinové úkoly na aktuální téma, které navazují buď na právě ústavem řešené aktuální projekty, nebo se jedná o samostatná zadání prohlubující odborné znalosti, schopnosti a týmovou spolupráci členů projektu.

Aktuálním velkým úkolem, do kterého se projekt zapojil, je Generel dopravy města Kutná Hora. Zde studenti prováděli a následně i  vyhodnotili průzkum obsazenosti spojů veřejné hromadné dopravy. Spolupráce a respekt jednoho k úkolům druhého jsou jedním ze základů činnosti v tomto projektu. Právě proto se pořádají jednou za měsíc pravidelné schůzky, na kterých studenti představují ostatním postup na zadaném úkolu a učí se nejen představit, ale též v navazující diskusi před ostatními obhájit svá navrhovaná řešení.

Jedním ze základních kamenů je kolegiální a přátelská atmosféra, snaha jeden druhému poradit, pomoci, nikoli se vyvyšovat a dokazovat si, kdo toho umí více. Z průběžných úkolů během semestru vyplynou zadání závěrečných prací. Ta se vždy snaží vedoucí přizpůsobit co nejvíce požadavkům reálného dopravního světa, zároveň je vždy snaha co nejvíce se přiblížit odbornému zaměření a přání studenta. Ostatně právě široký záběr projektu, od navrhování linkového vedení, přes preferenci hromadné dopravy, po návrhy zastávek veřejné hromadné dopravy, úprav železničních stanic, či vytváření přestupních terminálů, umožňuje, aby se student ve svém tématu „našel“.

Absolventi projektu nemají nikdy problém s uplatněním, dnes je možné se s nimi setkat na různých postech především v dopravně-organizačních a projekčních profesích. Kupř. jeden z bývalých členů projektu dnes prosazuje své myšlenky ve funkci vedoucího odboru organizátora IDS a další zastává post zástupce ředitele pro techniku a rozvoj opět u organizátora IDS.

Vedoucí projektu pokrývají celou šíři jeho zaměření: Ing. David Vodák – projekce železniční dopravní infrastruktury, Ing. Ondřej Trešl – projektování kolejové dopravy a řešení terminálů veřejné hromadné dopravy, Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. – preference veřejné hromadné dopravy a koncepce městské mobility, Ing. Martin Jacura, Ph.D. – navrhování přestupních terminálů a železničních stanic, řešení dopravní obslužnosti.

Hledáte-li projekt se širokým zaměřením, pravidelnými schůzkami studentů všech ročníků, přátelskou atmosféru a máte-li rádi diskuse na jakákoli odborná témata, pak projekt X1DO čeká právě na Vás.

Zajímavé závěrečné práce:

Dopravní obsluha Moldavy – práce hledala optimální možnosti využití železnice pro potřeby turistiky a rekreace

Úprava veřejné hromadné dopravy v Milovicích – alternativní návrh úpravy linkového vedení autobusových linek PID navazujících na železniční dopravu

Problematika dopravy do ZŠ Liběchov – práce hledala odpověď na možnosti a reálnou možnost řešení vedení linek školních autobusů (zadáno obcemi)

Možnosti úprav přestupního terminálu Liberec – Fügnerova – úpravy terminálu s důrazem na zvýšení bezpečnosti (zadáno městem Liberec)

Koncepce dopravní obsluhy Moravské Třebové a Jevíčka – možné využití železniční trati (ve spolupráci s obcemi a ČD)

Úprava přednádražního prostoru v Poděbradech – variantní řešení přednádraží a hledání optimální varianty (ve spolupráci s městem)

Dopravní obsluha rekreační oblasti Máchovo jezero – návrh nových linek lodní dopravy

Rekonstrukce železniční stanice Turnov – projekční práce s důrazem na odstranění úvrati zaústění trati od Jičína (ve spolupráci se SŽDC)

Řešení dopravní obsluhy na hranicích okresu Louny a Kladno – koncepční dílo navrhující úpravu linkového vedení

Úprava přednádražního prostoru v Poděbradech – variantní řešení přednádraží a hledání optimální varianty (ve spolupráci s městem)

Obnova železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží – technologická i projektní studie obnovy železniční tratě (ve spolupráci s KŽC)