Další úspěšní absolventi opustili brány fakulty

Na oboru DS, u státních zkušebních komisí ústavu K612, v pondělí 20. června 2022 úspěšně obhájilo pět absolventů magisterského studia své práce a složilo státní závěrečnou zkoušku před komisí pro Železniční infrastrukturu a provoz, ve čtvrtek 23. června 2022 pak absolvovalo dalších sedm absolventů před komisí pro Teorii provozu a konstrukci pozemních komunikací. Všem novým inženýrkám a inženýrům gratulujeme!

S červeným diplomem obhájil jeden absolvent, na pochvalu děkana navrhly komise celkem 6 diplomových prací, 1 práce byla navržena na Cenu prof. Vlčka a 4 práce na cenu Dopravní stavba roku 2022 v kategorii Student. Závěrečné práce měly vysokou úroveň a zabývaly se například rekonstrukcí autobusových nádraží, rekonstrukcí železničních stanic, koncepcí veřejné hromadné dopravy, řešením mimoúrovňových křižovatek, návrhem úprav místních komunikací včetně řešení terminálu VHD. Komise nejvíce zaujaly práce z oblasti veřejné hromadné dopravy, kde jedna z prací přináší novou metodiku pro zajištění garantovaných návazností mezi autobusovými spoji MHD v Praze, druhá předkládá úpravy veřejné hromadné dopravy v Jihočeském kraji v oblasti Blanského lesa. Další práce byly vytvořeny jako součást plánu udržitelné mobility města Krnov nebo nabídly řešení průtahu města po výstavbě obchvatu. Všechny tyto práce mají přesah do praxe a lze je využít jako podklad pro objednatele dopravy či zastupitele města.

20. června 2022 – absolventi u komise pro Železniční infrastrukturu a provoz
23. června 2022 – absolventi u komise pro Teorii provozu a konstrukci pozemních komunikací