SŽDC a Praha chystá budoucí podobu přestupního bodu Praha – Veleslavín

Přestupní terminál Praha – Veleslavín, který je mimo jiné důležitým bodem propojení centra města a Letiště Václava Havla Praha, dostává svoji budoucí podobu. V architektonické soutěži vypsané ve spolupráci SŽDC a IPR Praha vyhrálo se svým návrhem architektů Dalibora Hlaváčka a Zuzany Kučerové studio Idhea. Studia Idhea konzultačně na návrhu spolupracovalo i s Martinem Jacurou a Tomášem Javoříkem z Ústavu dopravních systémů. V rámci návrhu jsou respektovány i principy a pravidla Standardů zastávek PID, koncepčního dokumentu hl. m. Prahy pro oblast zastávek, stanic a přestupních bodů veřejné dopravy, na kterém se rovněž Ústav dopravních systémů podílel.

Studio idhea pracovalo při zpracování architektonického návrhu budoucí podoby žst. Praha-Veleslavín mimo jiné na podkladech SŽDC pro modernizaci trati Praha – Kladno, v nichž je zakotveno kolejové řešení stanice. Konzultace s architekty se týkaly z hlediska železnice tedy především prostorových poměrů železničních nástupišť a přístupů na ně a řešení některých konstrukčních detailů železniční infrastruktury (poloha výtahů, bezpečnost lávky nad kolejištěm, možná řešení trakčního vedení), ” říká k této spolupráci Tomáš Javořík.

“Mezi zajímavé diskutované problémy patřily možnosti využití stávající výpravní budovy pro technické a provozní zázemí provozovatele dráhy po její modernizaci a výhledová omezení přístupu záchranných složek do navazujících tunelů směrem do Dejvic.

Pro celkovou koncepci návrhu byly vyzdviženy i zásady uspořádání přestupních uzlů a stanic pražského eSka tak, jak jsou zpracovány ve Standardu zastávek PID. Důraz byl proto kladen na intuitivní pohyb v celém prostranství přestupního uzlu a potřebné dopravní informace, vzájemný vizuální kontakt mezi jednotlivými stanovišti nebo přístupy na ně a co nejkratší pěší vzdálenosti mezi nimi. Například se tak podařilo umístit stanoviště zastávky tramvají Nádraží Veleslavín do vstřícné polohy s jednoduchou přímou pěší vazbou do železniční stanice.

Byť se jedná v tuto chvíli o architektonický návrh, k jehož dořešení v technických detailech ještě povede dlouhá cesta, je patrné, že moderní principy smýšlení nad veřejným prostranstvím s významnou dopravní funkcí zde byly náležitě doceněny.”