Mezinárodní Workshop “Praha 2023”

Mezinárodní Workshop “Praha 2023”

Ve dnech 3.4.2023 až 7.4.2023 proběhl mezinárodní workshop ve spolupráci CY Cergy Paris University mezi našimi studenty a studenty z Francie. Jedná se o jednou z mnoha zahraničních spoluprací jako je například tradiční MEPS. Studenti byli rozděleni do skupin a vrhli se na jednotlivé úlohy pod dohledem vyučujících. Doufáme, že tato spolupráce bude nadále pokračovat a studenti, tak budou získávat větší rozhled i ze zahraničí

ULOHA  A – okolí metra Ládví 

Průvodce úlohy: Ing. Tomas Padělek, Ph.D.
Studenti FRA: ALAOUI Mohamed-Ali, VIATOR Kévin, DURAND Bastien, CHARLES Benji
Student CZE: Bc. Jaromir Urban

ULOHA B   – Veleslavín

Průvodkyně místem úlohy: Veronika Zapletalova Studenti FRA: BEHANZIN (LACROIX) Ahouefa, GÉROUX Guillaume, GONOD Alexis, GANNOUN François
Student CZE: Joshua Jones


ULOHA C – Vysočanské náměstí 

Průvodce místem úlohy: Ing. Richard Železný, Ph.D.
Studenti FRA: LEFEBVRE Teddy, OUBIH Hassan, MAHDI Belkacem, JOSEPH Wilson, COCQUEREZ Elliot
Student CZE: Forst Antonín 

ULOHA D   – náměstí na křížení ulic Olšanská a Jana Želivského 

Průvodce úlohy: Ing. arch. Lukas Soukup
Studenti FRA: BEN MAHMOUD Mehdi, SILVANI Malo, MOISSERON Antonin, MFONKEU Adrien

ULOHA E – Podbaba 

Průvodce místem úlohy: Ing. Roman Dostal
Studenti FRA: BESSON Florian, LAHLALI (HERRERO) Nawal, DUCOS Lucille, SACKO (BA) Fatoumata

student CZE: Ing. Aneta Matyskova

Úvodní slovo vedoucího k612 k letnímu semestru 2022/2023

Úvodní slovo vedoucího k612 k letnímu semestru 2022/2023

Milé studentky, milí studenti, kolegyně, kolegové,

zkouškové období neúprosně končí a letní semestr již doslova klepe na brány fakulty. Již příští týden se opět budeme moci setkávat při výuce, na schůzkách projektů, během místních šetření nebo na neformálních diskusích uvnitř i vně fakulty. Na prváky bakaláře se těší skupina vyučujících předmětu Železniční tratě a stanice, jež se vynasnaží Vás zasvětit do tajů i nástrah návrhů infrastruktury drah. V třetím ročníku bakalářského studia se v povinných, kde dominují předměty Organizace a řízení MHD a Provoz a projektování místních komunikací, i povinně volitelných předmětech zaměříme na dokončení spektra znalostí tak, aby naši třeťáci dokončili bakalářské práce a úspěšně obstáli u SZZ. V magisterském studiu se s Vámi budeme setkávat především nad Bezpečnostním auditem, Dopravně inženýrskými objekty a ve spolupráci s IPR vyučovaným předmětem Udržitelná mobilita a územní plánování.

Možná to tak vypadá, ale na naše druháky bakaláře jsme v úvodníku nezapomněli, ba naopak. Jste první, kteří okusí nově akreditovanou specializaci DOS, v níž oproti předchozímu studijnímu plánu došlo k několika změnám – my věříme, že jednoznačně k lepšímu. Jde především o upravovanou strukturu povinně volitelných předmětů a výrazné rozšíření předmětů v alternaci, jež by měla umožnit prohloubení znalostí v jednotlivých „větvích“ DOSí specializace. Vážíme si vašeho zájmu o studium DOSu, a protože bychom byli rádi, aby se naplnila Vaše očekávání, zveme Vás na informační schůzku ke studiu specializace DOS, určenou právě pro 2. Bc. Setkání s předsedou Rady studijní specializace se koná v ÚT 21. 2. 2023, od 16.45 hod. v A320 (místo 12PUSS). Budeme rádi, když přijdete všichni.

Studentky, studenti, kolegyně, kolegové, přátelé a kamarádi, jménem K612 Vám přeji úspěšný vstup do letního semestru a co nejvíce příjemných zážitků v jeho průběhu. A jelikož dobrá nálada vzniká v důsledku dobrých zpráv, nechť Vás každý den potká aspoň jedna dobrá zpráva.

Ing. MJ, Ph.D.

Pozvánka na přednášku na téma Elektrifikace autobusových linek v Praze

Pozvánka na přednášku na téma Elektrifikace autobusových linek v Praze

Zveme Vás na přednášku

Elektrifikace autobusových linek v Praze.

28.11.2022
13:15
místnost: A136

Mgr. Michala Andeleka z Dopravního podniku hl. m. Prahy bude přednášet na téma: Elektrifikace autobusových linek v Praze. Obsahem bude aktuální stav přípravy (znovu-)zavedení trolejbusových linek v hlavním městě, ale také to, jak se vlastně k tomuto řešení dospělo. Přednášky se mohou účastnit nejen studenti z předmětu IDOS, ale také ostatní zájemci.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Studenti projektu Projektování silnic a dálnic navštívili výstavbu metra D

Studenti projektu Projektování silnic a dálnic navštívili výstavbu metra D

Letos již druhou exkurzi absolvovali studenti projektu Projektování silnic a dálnic. První listopadový pátek navštívili stavbu metra D, která probíhá od letošního jara.

V úvodu byla studentům představena stavba zástupci zhotovitelů, kterými jsou společnosti Hochtief a Subterra. Dále o projektu hovořil i geolog z firmy Pudis, která je jednou z několika firem zajišťujících geologický monitoring. Po úvodním představení stavby se studenti obuli do gumovek a oblečeni do reflexních vest a s baterkou v ruce a pomocí výtahu a jeřábu s košem se přemístili na dno jedné ze štol, odkud pokračovali vyraženým tunelem až na čelbu. Prohlídka samotných tunelů byla doprovázena odborným výkladem. V průběhu pochůzky bylo možné zahlédnout důlní stroje, které se podílejí na stavbě metra. K vidění byly domíchávače, bagry se sbíjecími kladivy či speciální stroje používané k aplikaci stříkaného betonu. Studenti rovněž byli svědky realizace primárního ostění u čelby tunelu, která probíhá tak, že se na zhotovenou ocelovou konstrukci, která je skládá z různých kovových segmentů, nastříká stříkaný beton. V závěru exkurze proběhla krátká diskuse, která se týkala nejen samotné výstavby metra D, ale i obecné problematiky výstavby tunelů.

Tunely jsou raženy novou rakouskou tunelovací metodou, která je ideální do tohoto prostředí vzhledem ke složité geologické situací lokality. Průměrně na této části metra D dělníci vyrazí 15 m tunelu za měsíc. Vzhledem k tomu, že se tento úsek nachází pod hustě zastavěným územím, jsou na stavbě kladena zásadní opatření zaručující bezpečnost. Deformace nadloží jsou monitorovány několikrát denně a odesílány k vyhodnocení. Díky tomu je zajištěna bezpečnost nejen staveb na povrchu, ale i samotné tunely jsou chráněny před případnými mimořádnými událostmi.

První práce na nové trase pražského metra započali již v roce 2019 a to realizací průzkumných štol určených zejména pro geologický průzkum. Na ně v dubnu letošního roku navázala samotná výstavba metra D. V současné době se buduje nesložitější úsek na trase metra D, a to přestupní stanice Pankrác a navazující úsek směrem k Depu Písnice. Realizace této části je plánována na 90 měsíců. Na tento velmi technicky náročný úsek naváží další úseky tak, aby celý úsek z Depa Písnice na Pankrác byl v uveden do provozu v roce 2029. Metro D se tak stane čtvrtou linkou pražského metra, které bude výjimečné tím, že bude obsluhováno vlaky bez strojvedoucího. V budoucnu se plánuje prodloužení linky až na náměstí Míru.

Česká dopravní stavba roku, technologie a inovace roku 2021 – vyhlášení oceněný prací

Česká dopravní stavba roku, technologie a inovace roku 2021 – vyhlášení oceněný prací

V Betlémské kapli proběhl 22. září 2022 již 19. GALAVAČER prestižní celostátní soutěže Česká dopravní stavba / technologie / inovace roku. V průběhu této akce byli za přítomnosti celebrit dopravního stavitelství a mnohých významných hostů z politické i podnikatelské sféry a vysoké reprezentace technických univerzit vyhlášeni vítězové ročníku. Galavečera se osobně zúčastnila paní Věra Kovářová, místopředsedkyně PSP ČR, která předala CENU ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU PRÁCI a pan Martin Kupka, vicepremiér a ministr dopravy České republiky, který ocenil nejlepší realizované stavby a technologie. Cílem soutěže je profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU. Soutěž v kategorii student má za cíl podporovat technické studium na vysokých školách v České republice. Odborná porota složená z vysokoškolských profesorů a zástupců patronů hodnotila již 426 studentských prací ze sedmi univerzit. Jednalo se o univerzity České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Pardubice, Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Česká zemědělská univerzita v Praze a Technická univerzita v Liberci. V rámci 19. ročníku bylo vyhlášeno celkem deset studentů z vybraných škol. Naše Fakulta dopravní Ústav dopravních systémů získal dvě ocenění za zpracované diplomové práce od Ing. Anety Matyskové a Ing. Matěje Šilhána.

Ing. Matěj Šilhán – „Studie obchvatu města Frýdlant“

Diplomová práce s tématem „Studie obchvatu města Frýdlant“ byla vybrána na základě dlouhodobé problematiky daného projektu, který se již několik let nedaří navrhnout do takové podoby, aby byla stavba jednak finančně zajímavá pro investory, ale také, aby respektovala stávající biodiverzitu. Obchvat se nachází na severu Čech v blízkosti CHKO Jizerské hory. Podkladem pro práci byla studie obchvatu provedena v roce 2014, nicméně nebyla dále rozpracována z několika důvodu jako jsou finanční náklady, přílišný zásah do ekosystému atd. Cílem práce bylo tedy navrhnout takovou alternativu, která by svým územním vedením respektovala nynější ekosystém a zároveň byla co nejatraktivnější pro investory. Diplomová práce byla vyhotovena v podobě technické zprávy, která popisuje návrhové prvky komunikace, zásah do ekosystému, jednotlivé objekty stavby, dopravní průzkum a popis zájmového území. Grafickými přílohami bylo naznačeno možné vedení komunikace a dále potom byly vyhotoveny přílohy rozhledových poměrů či vlečných křivek (obrázek 1). Práce byla oceněna CENOU DĚKANA ČVUT Fakulty dopravní.

Příklad jednoho z výstupu diplomové práce

Ing. Aneta Matysková – „Koncepce dopravy v klidu ve městě Vrchlabí“

Cílem diplomové práce „Koncepce dopravy v klidu ve městě Vrchlabí“ bylo provedení analýzy a zmapování stávajícího stavu dopravy v klidu ve městě Vrchlabí, a to v souvislosti s územním plánem. Součástí analýzy byl kompletní pasport všech parkovacích ploch ve městě Vrchlabí. Dále byl zrealizován a vyhodnocen dopravní průzkum vybraných parkovacích ploch ve městě, kde se ukázalo, že některé lokality bývají v průběhu dne zcela zaplněné a stávající nabízená kapacita je mnohdy nedostatečná. Z toho důvodu jsou v práci navrženy parkovací zóny a popsaná cenová politika a management parkování. To vše vycházelo z předpokladů a ze zkušeností, že se jedná o horské město, kde poptávka po parkování bývá v některých oblastech velmi různorodá. V diplomové práci byly řešeny současně nejzávažnější oblasti potýkající se s největšími problémy parkování. Návrhy byly vytvořeny pro tři lokality, kdy u jedné lokality byly nastíněny dvě varianty. Grafické části byly konzultovány s městem Vrchlabí, aby splňovaly jejich současné požadavky a návrhy lokalit mohly sloužit jako podklad pro město (obrázek 2).

Tato práce získala CENU REKTORA Technické univerzity v Liberci.

íklad jednoho z výstupů diplomové práce Ing. Anety Matyskové