12DOPS: Ideální propojení výuky a praxe.

S předmětem 12DOPS Dopravní průzkumy a simulace se studenti oboru DOS setkají v letním semestru 2. ročníku. Učí se od roku 2013, od roku 2016 jsou součástí předmětu u cvičení. Cílem předmětu je studenty seznámit s problematikou sběru dat o dopravě, včetně následného vyhodnocení a prezentace. Data o dopravě tvoří jeden z klíčových podkladů při tvorbě dopravních projektů a analýz, proto je velmi důležité, aby dopravní inženýři věnovali velkou pozornost způsobu a provedení sběru dat a jejich správné odborné interpretaci a prezentaci.

V rámci přednášek je kladen důraz především na seznámení se z různým druhy průzkumů a způsoby sběru a správnému prezentování zjištěných údajů. Přednášky se věnují i vlastní praktické přípravě měření v terénu, co vše je potřeba zohlednit a na co nezapomenout.

Dopravní průzkum s využitím kamer a následné analýzy obrazu.

Bez kvalitních podkladů o dopravě nelze dobře plánovat nebo rozhodovat. Pro hodně lidí, včetně odborné veřejnosti, dopravní průzkumy představují čárkování aut u silnice. Ale z dopravních průzkumů lze získat mnohem více klíčových informací a díky současným technologickým možnostem se tato oblast výrazně rozšiřuje a zdokonaluje.

„Po cca 14 letech praxe s realizací dopravních průzkumů v terénu mohu říci, že správný způsob sběru dat, jasné vymezení sledovaných parametrů a jejich vhodné následné použití je komplexní a náročná oblast. A tu by měl každý dopravní inženýr dobře chápat.“

Petr Kumpošt, garant předmětu 12DOPS

V rámci cvičení jsou studenti seznámeni s prostředím PTV VISSIM. Jedná se o mikro simulační software určený pro tvorbu dopravních analýz a mikrosimulací. Studenti tak mohou lépe chopit práci s daty a jejich následné využití – kromě základního ovládání si totiž každý student zkusí zpracovat simulaci jednoduché křižovatky dle daného projektu.

Ukázka simulace okružní křižovatky v prostředí PTV VISSIM.

Předmět 12DOPS je ideálním případem propojení výuky a praxe. Vyučující předmětu se zabývají realizací dopravních průzkumů i v praxi. V současné době působí v MOBILAB – mobilní laboratoři pro dopravní analýzy při ČVUT FD, ve které řeší řadu zakázek pro veřejný i soukromý sektor. Mohou tak studenty seznamovat nejen se zkušenostmi přímo z terénu, ale zároveň ukazují nové možnosti sběru dat, které mohou studenti využít i v rámci zpracování svých bakalářských a diplomových pracích.


Petr Kumpošt

Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D., garant předmětu 12DOPS, je absolventem ČVUT FD, tehdejšího ekvivalentu oboro DOS/DS. Je zakladatelem a vedoucím laboratoře MOBILAB, která realizuje řadu průzkumových akcí pro zákazníky ze soukromého i veřejného sektoru, a zároveň působí jako zástupce vedoucího Ústavu dopravních systémů.

MOBILAB

MOBILAB je fakultní laboratoří věnující se problematice dopravních průzkumů, respektive
zjišťování dopravně – inženýrských údajů a charakteristik většiny druhů doprav přímo v terénu (např. intenzita dopravy, hluk, stav vozovky, nehodové děje). Dále se laboratoř zaměřuje na zpracování dopravních analýz na základě zjištěných dat. Laboratoř také zajišťuje provoz a rozvoj mobilního pracoviště včetně nezbytného přístrojového vybavení.

Činnost laboratoře rovněž poskytuje podporu projektově orientované výuky v bakalářských a magisterských studijních programech a na podporu vědeckovýzkumné činnosti ČVUT FD i v rámci doktorských studijních programů.


mobilab.fd.cvut.cz