Zásady pro navrhování a zřizování preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD

Zásady pro navrhování a zřizování preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD je praktickou metodikou pro návrh a realizaci preferenčních opatření pro BUS v podmínkách české legislativy. Kromě popisu hlavních principů přináší i četná vzorová řešení dopravního uspořádání preferenčních opatření a kombinace svislého a vodorovného dopravního značení.

Hlavní motivací vzniku metodiky je současná absence jednotného přístupu a výkladu právních i technických norem, což se praxi projevuje zejména často složitým projednáváním preferenčních opatření. Právě neexistence jednotné rukověti, která by byla určena pro projektanty i odborníky z řad státní správy, je jednoznačně slabou stránkou při úpravách veřejné infrastruktury za účelem dosažení vyšší cestovní rychlosti a spolehlivosti provozu spojů veřejné dopravy, zejména těch zajišťovaných autobusovou a trolejbusovou dopravou. Přestože princip preference veřejné dopravy je zakotven v koncepčních dokumentech jednotlivých měst i státu a je podporován i řadou ustanovení právních i technických norem, reálná aplikace opatření pro autobusovou a trolejbusovou dopravu není mnohdy dostatečná.

Hlavním cílem je stanovit základní pravidla a principy preferenčních opatření pro BUS včetně vzorových řešení a vyplnit absenci normových ustanovení či technických podmínek k tomuto tématu tak, aby se metodika stala základní oporou při navrhování a projednávání preferenčních opatření pro BUS jak pro projektanty, tak pro orgány státní správy při jejich projednávání.


Hlavní tematické okruhy

Vyhrazený jízdní pruh pro BUS

Provoz BUS na tramvajovém tělese

Preference BUS v oblasti křižovatky

V rámci každého tematického okruhu jsou v rámci zásad popsána východiska i legislativní kontext, definovány dopravně-inženýrské principy navrhovaní a zřizování a pro jednotlivé elementy dopravního uspořádání (začátek vyhrazeného jízdního pruhu, sjezd BUS z tramvajového tělese, apod.) jsou připravena vzorová řešení.


NOVOTNÝ Vojtěch, PROUSEK Tomáš, JAVOŘÍK Tomáš:
ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ A ZŘIZOVÁNÍ PREFERENCE AUTOBUSŮ A TROLEJBUSŮ VHD
Vydalo ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
©2017, Praha. 153 stran. Vydání první.
ISBN 978-80-01-06311-8


Autorský tým

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.

Vojtěch Novotný působí na Ústavu dopravních systémů ČVUT FD, zároveň i jako nezávislý konzultant v oblasti dopravy a mobility. Odborně se specializuje na udržitelnou mobilitu a veřejnou dopravu, včetně její preference, kterou se zabývá jak v rámci akademické půdy, tak v praxi.

Tomáš Prousek

Tomáš Prousek je dlouholetým pracovníkem organizace ROPID, který se problematikou preferenčních opatření pro MHD v Praze zabývá již téměř 20 let. Jako pracovník oddělení koncepce městské dopravy analyzuje provoz spojů veřejné dopravy, navrhuje a projednává preferenční opatření i vyhodnocuje jejich následné přínosy. Řada jeho neocenitelných praktických zkušeností je do metodiky promítnuta.

Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.

Tomáš Javořík je odborným asistentem na Ústavu dopravních systémů ČVUT FD. V rámci svého akademického působení se zabývá zejména kolejovou veřejnou dopravou, v rámci metodiky spolupracoval zejména na části “provoz BUS na tramvajovém tělese”.


Vznik a projednání metodiky

Systematická práce na metodice  autorským týmem Vojtěch Novotný – Tomáš Prousek probíhá od roku 2013. K autorskému týmu se později připojil i Tomáš Javořík, který je autorem rozhodných částí zabývajících se provozem autobusů a trolejbusů VHD na tramvajovém tělese.

Pracovní verze metodiky vzniklá v roce 2015 byla konzultována s odborníky z dopravních podniků, správců komunikací i Ministerstva dopravy a Policie ČR. Na základě těchto bilaterálních konzultací bylo vydefinováno 8 tematických okruhů, které byly předmětem projednání v širším plénu v rámci Workshopu k metodice preference BUS dne 20.4.2016. Momentálním cílem je dosažení certifikace metodiky Ministerstvem dopravy ČR.

Odborné posudky metodiky

Ing. Jiří Kohout, Ph.D., MBA. | projektový manažer dopravy | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Posudek metodiky – Ing. Jiří Kohout, Ph.D., MBA.

plk. Ing. Tomáš Lerch | ředitel služby dopravní policie | Policie ČR
Posudek metodiky – Policie ČR

prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. | vysokoškolský profesor | ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Posudek metodiky – prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.


Metodika vznikla ve spolupráci ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Ústavu dopravních systémů a organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) jako výstup grantového projektu SGS15/170/OHK2/2T/16 (projekt PREFOS).


Zásady navrhovaní a zřizování preference autobusů a trolejbusů VHD je součástí koncepčního dokumentu hl. m. Prahy pro preferenci MHD schváleného Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2351 ze dne 26.9.2017, na základě kterého je metodika závazná pro městské instituce, organizace a firmy.