ČVUT v PRAZE  |  FAKULTA DOPRAVNÍ  |  ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ
 

Ústav dopravních systémů

Ústav dopravních systémů (K612) patří mezi ty součásti dopravní fakulty, které existují (s měnícími se názvy) na této fakultě Českého vysokého učení technického v Praze již od jejího vzniku v roce 1993. Do poloviny roku 2012 sídlil ústav v hlavní budově fakulty na pražském Starém Městě nedaleko Betlémské kaple a po přestěhování se nachází v tzv. staré budově areálu ČVUT ve vysokoškolském kampusu na pražském Albertově.

Ústav dopravních systémů je profilujícím ústavem studijního oboru Dopravní systémy a technika ve všech jeho vzdělávacích stupních a zajišťuje rovněž výuku v předmětech společných pro více studijních oborů. V celofakultních předmětech bakalářského studia získávají posluchači souhrnné znalosti o dopravní infrastruktuře kolejové a silniční dopravy. Specializované povinné a volitelné předměty jsou zaměřeny na konstrukci, projektování, trasování a bezpečnost dopravních cest všech druhů dopravy, na organizování a řízení provozu na nich, na optimální dopravní obsluhu území různé velikosti, na dopravní a územní plánování a na vztah dopravy a životního prostředí. Zaměření studentských projektů, které spadají do gesce Ústavu dopravních systémů, pokrývá širokou oblast optimalizace rozsahu a kvality dopravní infrastruktury železniční, městské kolejové, silniční, cyklistické, říční dopravy, letišť a pozemních komunikací. Dále jsou studentské projekty zaměřeny na vzájemnou spolupráci jednotlivých dopravních oborů v osobní i nákladní dopravě, ekologické aspekty dopravy, dopady dopravy na územní plánování a rozvoj sídel a na dopravní nehody.

sídlo ústavu na Albertově

Vědeckovýzkumná činnost Ústavu dopravních systémů se zaměřuje především na optimalizaci dopravní obsluhy území a přestupních vazeb ve veřejné hromadné dopravě, návrhy terminálů veřejné hromadné dopravy, projektování a vyhodnocování účinnosti inteligentních dopravních systémů, hodnocení dopravních systémů metodami kvalitativní a kvantitativní analýzy rizik, analýzy a audity bezpečnosti dopravy z pohledu infrastruktury, návrhy trasování liniových dopravních staveb, zklidňovací opatření na pozemních komunikacích, dopravní modelování, integraci dopravních systémů a vztah dopravy a životního prostředí.

Pracovníci Ústavu dopravních systémů zajišťují pro soukromé i veřejné subjekty kupříkladu přepravní průzkumy a sčítání dopravy, vyhodnocení rychlosti jízdy a struktury silničních vozidel, návrh a posouzení koncepce veřejné hromadné dopravy na vymezeném území (včetně posouzení vozidel a terminálů z hlediska přestupních vazeb a požadavků cestujících), posouzení dopravních opatření a staveb z hlediska vlivu na životní prostředí, měření hluku a vibrací v dopravě, bezpečností audity pozemních komunikací, návrh nebo posouzení zklidňovacích opatření na pozemních komunikacích, dopravního značení, řízení silniční dopravy a inteligentních dopravních systémů a zpracování dalších studií a posudků z oboru dopravních systémů (včetně komplexního posouzení a výběru optimální varianty).

Ústav pořádá pravidelné odborné semináře, určené zejména pro zaměstnance a studenty fakulty.

Správa internetových stránek ústavu:

  
nahoru  ENGLISH VERSION   © 2006 - 2018 ČVUT FD K612