Standard zastávek PID

Standard zastávek PID je manuál, jak navrhovat kvalitní zastávky a přestupní body veřejné dopravy.

Shrnuje principy a pravidla týkající se zastávek tramvají a autobusů, přestupních bodů a zastávek a stanic vlakových linek S. Dokument představuje četná kvalitní řešení zastávek a přestupních bodů od nás i ze zahraničí a ukazuje cestu, jak jich v českém prostředí dosáhnout.

Při tvorbě dokumentu se vycházelo z moderních přístupů k řešené problematice i ze zkušeností z jejich navrhování, provozu a údržby. Cílem uplatňování tohoto dokumentu je zvýšení kvalitativní úrovně zastávek a přestupních bodů a jejich bezprostředního okolí z hlediska cestujících, provozu a samozřejmě i obyvatel měst a obcí.


Proč je kvalita zastávek a přestupních bodů důležitá?

Kvalitní, uživatelsky příjemné a bezpečné provedení zastávek a přestupních bodů, včetně přístupu k nim, je jednou ze složek, která také významně ovlivňuje kvalitu systému veřejné dopravy a přirozeně vede k jejímu častějšímu využívání.

Zastávky a přestupních body tvoří specifický prostor s výraznou koncentrací lidí. Jeho funkční a esteticky kvalitní provedení pozitivně ovlivňuje dojem z veřejného prostranství a výrazně přispívá k atraktivitě obce, města či čtvrti.

Kombinace optimálního umístění zastávky, stanice či přestupního bodu v území, koncentrace lidí v nich, společně s kvalitním provedením navazujícího veřejného prostranství, vede k rozvoji dané lokality, ať už komerčně umístěním služeb, atraktivitou dané lokality pro bydlení či umístění sídel institucí, společností a firem.

A naopak rozvoj území v okolí zastávek, stanic a přestupních bodů a umístění služeb, obchodů či bydlení v jejich blízkosti přirozeně vede k vyššímu užívání veřejné dopravy.


Moderní “design manual”

Nechtěli jsme vytvořit žádnou nudnou technickou normu, ale moderní “design manual” západního střihu, který shrnuje současné know-how, příklady dobré i špatné praxe a především principy a pravidla. Pouhé splnění technických norem totiž nikdy ke kvalitní zastávek či přestupnímu bodu nevede.

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.

Autorský tým

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.
vedoucí projektu

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.
Ing. Čeněk Maléř
doc. Ing. arch.Karel Hájek
Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.
Ing. Filip Drápal

odborní garanti jednotlivých kapitol

Ing. Aleš Bitter
Ing. arch. Kateřina Frejlachová
Ing. arch. Jan Harciník
Ing. Ondřej Kotrc
Ing. Lukáš Tittl
Ing. Tomáš Vršitý

členové pracovní skupiny

Ing. arch. Michala Bartuňková
grafika, sazba, vizuál


NOVOTNÝ Vojtěch, HÁJEK Karel, JAVOŘÍK Tomáš, MALÉŘ Čeněk, DRÁPAL Filip, KOTRC Ondřej et. al. Standard zastávek PID. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06345-3.

webová stránka (vč. on-line verze Standardu zastávek PID):
standardzastavek.pid.cz


Standard zastávek PID vznikl v rámci společného projektu organizací ROPID, IPR Praha a ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Ústavu dopravních systémů.

Standard zastávek PID je schváleným koncepčním dokumentem pro oblast zastávek, stanic a přestupních bodů veřejné dopravy (Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2296 ze dne 19.9.2017) a závazným pro městské organizace i firmy. Rovněž je schváleným koncepčním dokumentem Středočeského kraje pro oblast zastávek, stanic a přestupních bodů veřejné dopravy (Usnesením Rady Středočeského kraje č. 048-16/2018/RK ze dne 14.5.2018).