SGS20/138/OHK2/2T/16 Stanovení a optimální využití parametrů železniční dopravní cesty

grantový projekt v rámci Studentské grantové soutěže ČVUT
kód projetku: SGS20/138/OHK2/2T/16
odpovědný řešitel: doc. Ing. Pavel Purkart
pracoviště: ČVUT FD, Ústav dopravních systémů

Zaměření a cíle projektu

Optimální využití kapacity železniční dopravní cesty a jejího vhodného trasování jsou každodenními otázkami v odborných kruzích, na které neexistuje jednoznačný názor nebo metodika, jak s touto problematikou naložit či se k ní stavět. Je jasné, že železniční doprava je vhodná pro středně silné a silné přepravní proudy, přitom pro její využitelnost je klíčová v konkurenci IAD cestovní doba a komfort nebo dokonce i cena a spolehlivost, které nabídne. Zároveň však železniční dopravní cesta musí nabízet i dostatek kapacity pro nákladní dopravu, aby i ta byla konkurenceschopná a pro zákazníky přitažlivá a preferovaná před jinými módy dopravy.

Kapacita železniční dopravní cesty a její kvalita významně ovlivňuje její využitelnost. V místech úzkých hrdel je však klíčové její racionální a hospodárné využívání tak, aby v dopravě a přepravě mělo toto využití maximální přínosy v celém dopravním systému.“

Ing. Pavel Purkart, odpovědný řešitel projektu

Cílem projektu je všechny střetávající se požadavky řešit a najít jejich vzájemné provázání tak, aby bylo dosaženo maximalizace přínosů využití kapacity železniční dopravní cesty, a to jak z pohledu uspokojení přepravních potřeb nejen v osobní, ale též nákladní přepravě. Vhodné je zabývat se i dimenzováním kapacity souprav a trasování linek veřejné dopravy, oběhů vozidel či právě samotné železniční infrastruktury i s ohledem na vytvořením dostatečných rezerv na provozní mimořádnosti. Problematické bývají též pozvolné změny přepravních proudů v regionu, na které často infrastruktura nebývá připravena.


Řešitelský tým
Ing. Pavel Purkart

Pavel Purkart, odpovědný řešitel projektu, je studentem doktorského studia v rámci Ústavu dopravních systémů ČVUT FD. Téma jeho disertační práce se zabývá kooperací jednotlivých segmentů dopravy na železnici. Profesně se touto problematikou zabývá i ve společnosti POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy), kde působí na pozici dopravního specialisty.

Ing. David Vodák

David Vodák je také studentem doktorského studia v rámci Ústavu dopravních systémů ČVUT FD. Ve svém studiu se zaobírá problematikou optimálního trasování železničních tratí. Profesně mu je toto téma také velmi blízké jakožto zaměstnanci Správy železnic.

Bc. Štěpán Mládek

Štěpán Mládek je studentem navazujícího magisterského studia v oboru Dopravní systémy a technika garantovaného Ústavem dopravních systémů. Zde se zabývá problematikou železniční dopravy.

doc. Ing. Lukáš Týfa Ph.D.

Lukáš Týfa je docentem na Ústavu dopravních systému. Zabývá se problematikou železniční dopravy v celé šíři a zároveň je školitelem obou studentů doktorského studia působících v tomto projektu.

Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Martin Jacura je vedoucím Ústavu dopravních systémů. Jeho odborná působnost je široká v celém spektru problematiky veřejné dopravy se zřetelem zejména na dopravu železniční.

Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.

Tomáš Javořík působí jako odborný asistent na Ústavu dopravních systémů. Jeho disertační práce se týkala řešení problematiky dopravní obslužnosti regionu, tudíž v rámci řešitelského týmu dokáže předávat cenné zkušenosti.Výstupy projektu
Příspěvky na konferencích

V rámci projektů SGS18/150/OHK2/2T/16 Technické parametry železniční dopravní cesty pro optimální provozní koncepci a SGS20/138/OHK2/2T/16 Stanovení a optimální využití parametrů železniční dopravní cesty byly   a i nadále budou výstupy pravidelně prezentovány na konferencích včetně mezinárodních – mezi ty nejvýznamnější patří např. Tranport Problems Katowice 2019 nebo Verejná osobná doprava Bratislava 2018 a 2019.

Modelování optimálního využií kapacity železniční dopravní cesty

Využíváme multikriteriální optimalizace. Vznikl tak nástroj k modelování optimálního využití kapacity železniční dopravní cesty – model omezení možnosti volby dopravního prostředku vlivem kapacity dopravní cesty.

Typizace železničních tratí

Předmětem projektu je nalezení i typizace jednotlivých železničních tratí a to za účelem nalezení vhodného přístupu pro stanovení optimálních parametrů železniční tratě mezi dvěma zadanými místy. Tím je myšleno nalezení takové skladby parametrů, která bude odpovídat významu předmětné spojnice a požadavkům, které jsou na infrastrukturu kladeny.

Katalogové listy

V rámci projektu vznikly také katalogové listy vybraných zejména regionálních železničních tratí, na kterých v posledních letech proběhly rekonstrukční práce různých stupňů. Tyto katalogové listy porovnávají stav před a po provedení prací.

Zde jako příklad trať Rokycany – Příkosice