SGS20/137/OHK2/2T/16 Chování pěších v terminálech VHD a na přístupových komunikacích k nim

grantový projekt v rámci Studentské grantové soutěže ČVUT
kód projektu: SGS20/137/OHK2/2T/16
odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jan Kruntorád
pracoviště: ČVUT FD, Ústav dopravních systémů

Zaměření a cíle projektu

Projekt se primárně zabývá vlastnostmi pěšího proudu v přestupních terminálech veřejné dopravy. Zvláštní důraz bude kladen na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, mezi které můžeme zařadit jak osoby pohybující se na invalidním vozíku, tak například i maminky s kočárky nebo cestující s objemnými zavazadly.

Aby se cestující uvnitř dopravních staveb cítili komfortně, je třeba dbát na dostatek osobního prostoru. Ovšem větší plocha, a tedy vyšší náklady na výstavbu a provoz, neznamenají vždy vyšší užitek pro cestujícího.

Jan Kruntorád

Hlavním cílem projektu je, kromě sběru informací ze zahraničí o této problematice, určit klíčové parametry infrastruktury, které ovlivňují chování pěšího proudu a jedinců se sníženou schopností pohybu a orientace. Znalost těchto faktorů je důležitá při dimenzování jakéhokoliv přestupního bodu.
Výstupem projektu budou podklady k revizi stávajících právních předpisů o provádění bezbariérových úprav a rozhodovací nástroj pro stanovení optimálních parametrů terminálů VHD. Následně bude tento rozhodovací nástroj aplikován na vybraný existující terminál veřejné dopravy pro ověření správnosti výstupních dat.


Řešitelský tým
Ing. Bc. Jan Kruntorád

Jan Kruntorád, který je odpovědným řešitelem projektu, je doktorandem na ČVUT FD na školicím pracovišti Ústav dopravních systémů. Tématem jeho disertační práce jsou Pěší proudy v terminálech veřejné hromadné dopravy, která je zpracovávána pod vedením školitele doc. Ing. Lukáše Týfy, Ph.D. Problematice veřejné dopravy se věnoval u organizátorů Pražské integrované dopravy (přepravní průzkumy a projektant autobusových linek) a během zakázek pro ČVUT FD Ústav dopravních systémů.

Ing. Jana Jíšová

Jana Jíšová je studentkou doktorského studia v rámci Ústavu dopravních systémů ČVUT FD. Disertační práci zpracovává pod vedením Ing. Bc. Dagmar Kočárkové, Ph.D. na téma Zhodnocení technických systémů zahrnující sekundární přínosy pro ekonomické posuzování v DS. Současně působí jako projektantka ve společnosti Projekce dopravní Filip s.r.o.

doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

Lukáš Týfa je garantem předmětů Železniční tratě a stanice, Infrastruktura kolejové dopravy, Vysokorychlostní tratě a Kolejová doprava vyučovaných na ČVUT FD. Specializuje se na konstrukci žel. koleje, vysokorychlostní žel. dopravu, dopravní obsluhu území a vztah dopravy a životního prostředí.

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

Dagmar Kočárková zajišťuje na ČVUT FD výuku předmětů Základy dopravního inženýrství a Dopravní řešení v územním plánování, v obou předmětech je problematika pěších a vedení bezbariérových tras řešena. Současně je auditorkou bezpečnosti pozemních komunikací. 


26.8.2020 | měření pěších proudů v přestupním terminálu Vltavská v Praze


Výstupy projektu

Jíšová, J.; Kruntorád, J.; Kočárková, D.: Vliv osob se sníženou schopností pohybu a orientace na parametry pěších proudů. In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 96-102. ISBN 978-80-01-06793-2. Dostupné z: https://ytec.fd.cvut.cz/upload/2020/YTEC2020.pdf

Kruntorád, J.; Jíšová, J.: Plošné nároky cestujících v závislosti na přepravovaném zavazadle. In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 88-95. ISBN 978-80-01-06793-2. Dostupné z: https://ytec.fd.cvut.cz/upload/2020/YTEC2020.pdf

Kruntorád, J.: Pěší proudy na nástupištích. In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2020. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 38-46. ISBN 978-80-01-06765-9.