SGS20/137/OHK2/2T/16 Chování pěších v terminálech VHD a na přístupových komunikacích k nim

grantový projekt v rámci Studentské grantové soutěže ČVUT
kód projektu: SGS20/137/OHK2/2T/16
odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jan Kruntorád
pracoviště: ČVUT FD, Ústav dopravních systémů

Zaměření a cíle projektu

Projekt se primárně zabývá vlastnostmi pěšího proudu v přestupních terminálech veřejné dopravy. Zvláštní důraz bude kladen na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, mezi které můžeme zařadit jak osoby pohybující se na invalidním vozíku, tak například i maminky s kočárky nebo cestující s objemnými zavazadly.

Aby se cestující uvnitř dopravních staveb cítili komfortně, je třeba dbát na dostatek osobního prostoru. Ovšem větší plocha, a tedy vyšší náklady na výstavbu a provoz, neznamenají vždy vyšší užitek pro cestujícího.

Jan Kruntorád

Hlavním cílem projektu je, kromě sběru informací ze zahraničí o této problematice, určit klíčové parametry infrastruktury, které ovlivňují chování pěšího proudu a jedinců se sníženou schopností pohybu a orientace. Znalost těchto faktorů je důležitá při dimenzování jakéhokoliv přestupního bodu.
Výstupem projektu budou podklady k revizi stávajících právních předpisů o provádění bezbariérových úprav a rozhodovací nástroj pro stanovení optimálních parametrů terminálů VHD. Následně bude tento rozhodovací nástroj aplikován na vybraný existující terminál veřejné dopravy pro ověření správnosti výstupních dat.


Řešitelský tým
Ing. Bc. Jan Kruntorád

Jan Kruntorád, který je odpovědným řešitelem projektu, je doktorandem na ČVUT FD na školicím pracovišti Ústav dopravních systémů. Tématem jeho disertační práce, ke které Jan absolvoval rozpravu jsou Pěší proudy v terminálech veřejné hromadné dopravy, která je zpracovávána pod vedením školitele doc. Ing. Lukáše Týfy, Ph.D. Problematice veřejné dopravy se věnoval u organizátorů Pražské integrované dopravy (přepravní průzkumy a projektant autobusových linek) a během zakázek pro ČVUT FD Ústav dopravních systémů.

Ing. Jana Jíšová

Jana Jíšová je studentkou doktorského studia v rámci Ústavu dopravních systémů ČVUT FD, kde již v rámci svého doktorského studia absolvovala státnice. Disertační práci zpracovává pod vedením Ing. Bc. Dagmar Kočárkové, Ph.D. na téma Zhodnocení technických systémů zahrnující sekundární přínosy pro ekonomické posuzování v DS. Současně působí jako projektantka ve společnosti Projekce dopravní Filip s.r.o.

doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

Lukáš Týfa je garantem předmětů Železniční tratě a stanice, Infrastruktura kolejové dopravy, Vysokorychlostní tratě a Kolejová doprava vyučovaných na ČVUT FD. Specializuje se na konstrukci žel. koleje, vysokorychlostní žel. dopravu, dopravní obsluhu území a vztah dopravy a životního prostředí.

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

Dagmar Kočárková zajišťuje na ČVUT FD výuku předmětů Základy dopravního inženýrství a Dopravní řešení v územním plánování, v obou předmětech je problematika pěších a vedení bezbariérových tras řešena. Současně je auditorkou bezpečnosti pozemních komunikací. 


26.8.2020 | měření pěších proudů v přestupním terminálu Vltavská v Praze


Výstupy projektu

Kruntorád, J.; Jíšová, J.: Plošné nároky cestujících v závislosti na přepravovaném zavazadle. In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 88-95. ISBN 978-80-01-06793-2. Dostupné z: https://ytec.fd.cvut.cz/upload/2020/YTEC2020.pdf

Jíšová, J.; Kruntorád, J.; Kočárková, D.: Vliv osob se sníženou schopností pohybu a orientace na parametry pěších proudů. In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 96-102. ISBN 978-80-01-06793-2. Dostupné z: https://ytec.fd.cvut.cz/upload/2020/YTEC2020.pdf

Kruntorád, J.: Pěší proudy na nástupištích. In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2020. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 38-46. ISBN 978-80-01-06765-9. 

Výpravní budovy smíšených nebo osobních železničních stanic – proměna jejich role ve 21. století. Týfa, L. – Hájek, K. – Jacura, M., – Kruntorád, J. In: Člověk, stavba a územní plánování 14. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021. p. 188-210. ISSN 2336-7687. ISBN 978-
80-01-06893-9. Stať ve sborníku z lokální konference česky (2021) [
http://admin.uzemi.eu/…i_1 (http://admin.uzemi.eu/…i_1) |  http://admin.uzemi.eu/…i_1 (http://admin.uzemi.eu/…i_1) ]

Modely pěších proudů. Kruntorád, J. In: Sborník příspěvků konference Želva 2021. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021. p. 18-24. ISBN 978-80-01-06881-6. Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2021) [ http://kzs.fsv.cvut.cz/…pdf
(http://kzs.fsv.cvut.cz/…pdf) | http://kzs.fsv.cvut.cz/8/sbornik_ZELVA_2021.pdf(http://kzs.fsv.cvut.cz/…pdf) ]

Plány dopravní obslužnosti obcí. Kruntorád, J. – Týfa, L. In: Verejná osobná doprava 2021 – Zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2021. p. 128-135. ISBN 978-80-89565-49-8. Stať ve sborníku z mezinárodní
konference česky (2021)

 Railway Superstructure for High-speed Rails. Týfa, L. – Kruntorád, J., – Tomaschko, O. In: IRICoN 2020: High-Speed Lines – The Future of Czech Railways. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 53-57. ISBN 978-80-01-06865-6. Stať ve sborníku (2021) [ https://ojs.cvut.cz/
ojs/index.php/APP/article/view/7426
(https://ojs.cvut.cz/…426) | https://ojs.
cvut.cz/…426
(https://ojs.cvut.cz/…426) ]

Microsimulation of pedestrian conflict with other transport modes.Kruntorád, J. – Růžička, J., – Rek, R. In: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 900 (2021) 012038. Bristol: IOP Institute of Physics, 2021. p. 1-9. ISSN 1755-1315. Stať ve sborníku (2021) [ https://
iopscience.iop.org/…0/1
(https://iopscience.iop.org/…0/1) | https://iopscience.
iop.org/…0/1
(https://iopscience.iop.org/…0/1) ]

 TICHÝ, T., et al. The application of the latest territorial components for sustainable mobility in district cities. In: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 900 (2021) 012038 . IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2021, online, 2021-11-25/2021-11-26.
Bristol: IOP Institute of Physics, 2021. p. 1-11. ISSN 1755-1315. DOI 10.1088/1755-1315/900/1/012012. Available from: [ https://iopscience.iop.
org/article/10.1088/1755-
(https://iopscience.iop.org/…pdf)
1315/900/1/012012/pdf
(https://iopscience.iop.org/…pdf) |
https://iopscience.iop.org/…pdf
(https://iopscience.iop.org/…pdf) ]

Jíšová, J., Filip, J., & Tichý, T. (2021). Variantní přístupy k ekonomickému hodnocení dopravních staveb v centrech měst. In Juniorstav  (pp. 133-139). Fakulta stavebni VUT v Brne. https://doi.org/…64/
juniorstav.2022.133(https://doi.org/…133). 
https://juniorstav.fce.vutbr.cz/…nik
_Juniorstav_2022.pdf
(https://juniorstav.fce.vutbr.cz/…pdf)