SGS20/025/OHK1/1T/11: Uzly veřejné dopravy jako intermodální prostorové prvky území

grantový projekt v rámci Studentské grantové soutěže ČVUT
kód projetku: SGS20/025/OHK1/1T/11
odpovědný řešitel: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
pracoviště: ČVUT FSv, Katedra architektury; ČVUT FD, Ústav dopravních systémů

Zaměření a cíle projektu

Integrovaná veřejná doprava je páteřním módem trvale udržitelné mobility. “Potřeba přestupovat” je v moderních systémech veřejné dopravy veřejné dopravy běžnou součástí přepravního procesu, zároveň se z pohledu cestujícího jedná o nejcitlivěji vnímané součástí cesty veřejnou dopravou. Proto je na řešení přestupních bodů potřeba brát mimořádný ohled, aby byly pro cestující co nejpřirozenější z hlediska pohybu, informovanosti, prostorové orientace. Přestupní body se rovněž stávají centry dění v území, která přirozeně formují své okolí a dotvářejí životní prostřední v něm i kvalitu veřejných prostranství.

Přestupní body jsou typickými prvky moderních integrovaných dopravních systémů. Kvalita časové i prostorové složky přestupní vazby výrazně ovlivňuje atraktivitu a konkurenceschopnost veřejné dopravy.

Cílem projektu je definování a popsání charakteristických požadavků, vlastností, širších souvislostí a vlivů, které ovlivňují řešení přestupních bodů veřejné dopravy (dopravních uzlů – public transport hubs) nejenom po stránce provozní, ale vedou k jejich úspěšnému řešení z hlediska urbanismu, architektury a designu jako nedílné součásti kvalitního veřejného prostoru.

Předpokládaným výstupem bude komplexní shrnutí těchto požadavků, příspěvky na konferencích a především odborné publikace ukazující příklady dobré praxe u nás i v zahraničí.


Řešení moderních dopravních systémů představuje harmonii techniky a umění, spojující dopravní, inženýrské a konstrukční stavitelství s urbanismem, architekturou a designem. Výrazná uniformita, často předimenzovaných dopravních staveb druhé poloviny minulého století, vedla k nepochopení smyslu existence dopravy ve městě a názoru, že dopravní stavby představují ohrožení pro jinak kultivovaná městská prostředí. Přitom slovo “městská” v označení veřejné dopravy neznamená pouze vymezení akčního rádiu tohoto segmentu dopravy, ale poukazuje nepřímo také na městotvornost systémů veřejné dopravy. Ten se projevuje nejenom v extenzivně se rozvíjejících sídelních útvarech, ale ovlivňuje také prostředí stávajících urbanizovaných území. Právě městotvorný efekt dopravních staveb bývá v dnešní době opakovaně opomíjen. Dopravní stavby přitom spoluvytváří kulturní hodnoty krajiny a obrazu měst a jejich kvality představují, nejenom ekonomicky, obtížně kvantifikovatelnou hodnotu. Uplynulá tři desetiletí, nesoucí se v západní Evropě ve znamení rozmachu moderních systémů veřejné dopravy, především kolejových, jsou toho jasným důkazem.

městský přestupní bod metra, tramvají a autobusů München Freiheit
regionální přestupní bod železniční a autobusové dopravy Tanvald

Řešitelský tým

doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.

Karel Hájek, zodpovědný řešitel projektu, je docentem na Fakulty stavební ČVUT v Praze se zaměřením na urbanismus, architekturu a dopravní stavby, který rovněž pedagogicky působí i na Fakultě dopravní. Dlouhodobě se odborně specializuje na problematiku železničních nádraží a zastávek i staveb pro veřejnou dopravu. Je autorem řady realizací v Česku, zároveň i řady publikací a odborných přednášek v této problematice.

Ing. arch. Martin Souček

ČVUT FSv, student doktorského studia

Ing. arch. František Brynda

František Brynda je studentem doktorského studia na Katedře urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze. V rámci dizertační práce se soustředí na problematiku hromadné dopravy ve veřejném prostoru. Současně se věnuje dopravním mapám schématům Pražské integrované dopravy.

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.

Vojtěch Novotný působí na Ústavu dopravních systémů ČVUT FD, zároveň i jako nezávislý konzultant v oblasti dopravy a mobility. Odborně se specializuje na udržitelnou mobilitu a veřejnou dopravu, včetně její preference, standardů kvality a problematiky zastávek a přestupních bodů.

Ing. Václav Lauda

Václav Lauda je studentem doktorského studia na ČVUT FD. V rámci svého studia se specializuje na problematiku veřejné dopravy, je autorem obhájené diplomové práce na téma řešení přestupního bodu Praha, Opatov.


Projekt SGS20/025/OHK1/1T/11 je realizován ve spolupráci Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT a Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT.