SGS19/121/OHK2/2T/16: Role pěšího provozu v kontextu aktuálních dopravních trendů

Zaměření a cíle projektu

Pěší doprava a téma “města pro lidi” jsou jedním z “highlightů” trvale udržitelné mobility. Ulice měst byly původně uzpůsobeny zejména pohybu pěších, měly i společenskou funkci. Dnešní realitou řady měst je však degradace ulic na pouhé dopravní koridory.

Grantový projekt SGS/OHK2-032/19 je zaměřený právě na vybrané aspekty pěší dopravy. Hlavním cílem projektu je určení zákonitostí, které mají zásadní vliv na chování lidí ve vybraných situacích při překonávání vozovky a poskytnutí rad a doporučení pro praktické využití. V době tvorby konceptů chytrých měst je nezbytné znát faktory ovlivňující pěší provoz a na základě jejich znalosti vědět, na co je potřeba se zaměřit.

Výstupy projektu budou doporučení, na co je třeba se nejvíce zaměřovat při návrhu přechodu pro chodce tak, aby docházelo k preferenci a podpoře pěšího provozu, ideálně s omezením využívání motorové dopravy. Podle jednotlivých modelových situací by si uživatel vybral takovou, která má obdobné vstupy jako jím řešené místo. Na základě toho by se dalo předpokládat chování lidí v tom daném prostředí, případně změnit uspořádání prostoru podle jiné modelové situace.

grantový projekt v rámci Studentské grantové soutěže ČVUT
kód projetku: SGS19/121/OHK2/2T/16
odpovědný řešitelka: Ing. Karolína Zpěváčková
pracoviště: ČVUT FD, Ústav dopravních systémů

Řešitelský tým

Ing. Karolína Zpěváčková

Karolína Zpěváčková, odpovědná řešitelka projektu, je studentkou doktorského studia v rámci Ústavu dopravních systémů ČVUT FD, tématem její disertační práce je právě role pěšího provozu v kontextu aktuálních dopravních trendů. Tématem bezpečnosti a plynulosti dopravy se profesně zabývá i jako zaměstnanec Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Ing. Jakub Matějček

Jakub Matějček je studentem doktorského studia v rámci Ústavu aplikované matematiky ČVUT FD, zároveň však působí jako projektant dopravních staveb ve společnosti Central Group. Jakub se po nástupu na doktorské studium začal intenzivně věnovat mezioborové výzkumné metodě Space Syntax, která odvozuje společenské vztahy z naměřených hodnot grafů prostorových spojnic, čímž pro projektu vnáší zajímavou perspektivu.

Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.

Petr Kumpošt je zástupcem vedoucího Ústavu dopravních systémů a zároveň má jako vedoucí Mobilní laboratoře pro dopravní analýzy několikaleté zkušenosti se sběrem dat v terénu a jejich vyhodnocením, což je pro tento projekt velmi přínosné.

Mám pocit, že v praxi není návrhu pěších tras věnovaná dostatečná pozornost. To bychom chtěli změnit a přinést do praxe osvědčená dobrá řešení.

Karolína Zpěváčková

V lokalitě na Petřinách bylo zkoumáno, jaká je míra pochopení řidičů a pěších pro přechod pro chodce a místa pro přecházení. Zda řidič musel dát přednost či nemusel a zda dal stejný řidič přednost na přechodu pro chodce a zároveň na místě pro přecházení. Z provedené analýzy vyplynulo, že existuje vazba mezi udáním přednosti na přechodu pro chodce a poloze čekajících chodců vůči hraně vozovky. Oproti tomu počet čekajících chodců nebyl jednoznačným ukazatelem dání přednosti.


Díky finanční podpoře výzkumu jsme se mohli účastnit mezinárodní konference Oslo Urban Arena 2019, která proběhla v září 2019 v Oslu. Měli jsme tak možnost poslechnout si inovativní urbanistické návrhy řešení problémů při tvorbě měst od ikon jako Araceli Camargo nebo Fran Tonkiss.