Preference veřejné hromadné dopravy

Vítejte na webové prezentaci projektu nazvaného „Preference veřejné hromadné dopravy“ známého pro bakalářské studium též pod kódem 12X1PH, resp. pro studium magisterské jako 12X2PH. Náš projekt je zaměřen na veškerá témata spojená s preferencí všech druhů veřejné hromadné dopravy. To znamená, že se věnujeme všem možnostem, které upřednostňují, urychlují, zefektivňují či zlepšují veřejnou hromadnou dopravu a zvyšují její konkurenceschopnost vůči ostatním složkám dopravy, zejména pak té individuální. Těžiště projektové práce tedy neleží pouze v řešení preference tramvají či autobusů na křižovatkách, naopak má zásah jak do městského plánování, organizace a koordinace městské hromadné dopravy, tak směrem do stavebních úprav komunikací či budování infrastruktury zcela nové.

Naše činnost

Preference veřejné hromadné dopravy v podobě studentského projektu se dlouhodobě zabývá řešením preferenčních opatření, dopravních uzlů, přestupních vazeb, projektováním dopravy a stanovením výhod či nevýhod daného linkového vedení. Projekt v současnosti pružně reaguje na nové výzvy 21. století, které souvisí především s mezinárodně nastavenými klimatickými cíli a závazky týkajícími se snižování emisí a energetické náročnosti dopravního sektoru. Ekologie je integrální vlastností veřejné hromadné dopravy a v současné době do ní hojně zaváděné alternativní pohony tento efekt ještě umocňují. Projekt Preference veřejné hromadné dopravy má do budoucna ambici být v této problematice lídrem. 

Dlouhodobým cílem projektu je vést studenty cestou ke zlepšení veřejné hromadné dopravy, a to prostřednictvím zkoumání dopravní obsluhy regionů, získáváním dat a informací, jejich rozbory a ně navázanými praktickými návrhy. Výsledky projektové práce mají napomoci k bezkolizní, bezpečné, ekologické a úsporné dopravní obslužnosti. Studenti obecně získávají vzhled do ekonomiky dopravního provozu, do úspor plynoucích z preference veřejné hromadné dopravy a do vůbec všeho, co stojí za provozováním linek MHD, a to včetně politické problematiky. 

Co v rámci projektu podnikáme?

Za běžné situace pořádáme exkurze do terénu nejen v rámci hlavního města Prahy, ale také jinde po České republice. Spíše ojediněle se s námi podíváte i do zahraničí. Především jde o návštěvy institucí zabývajících se v praxi veřejnou hromadnou dopravou, a to kvůli tomu, aby studenti získali potřebný kontakt s praxí. Díky nejrůznějším exkurzím s námi obecně získáte vhled do ekonomiky dopravního provozu, do úspor plynoucích z preference veřejné hromadné dopravy a do všeho, co stojí za provozováním linek MHD. Zhruba jednou měsíčně pořádáme schůzky, kde diskutujeme o aktuálních projektech týkajících se veřejné hromadné dopravy. 

Vedoucí projektu

Projekt řídí tři vedoucí, kteří jsou externími spolupracovníky fakulty, přičemž v praxi se všichni zabývají veřejnou hromadnou dopravou, její preferencí a uživatelskou přívětivostí, jen každý z jiného úhlu pohledu. Jmenovitě jde o: 

  • Ing. Vladimír Pušman, Ph.D. (Dopravní podnik hl. m. Prahy) se zabývá zejména tramvajovým provozem a organizací a koordinací VHD, e-mail: pusmavla@fd.cvut.cz
  • Ing. Ivo Novotný, Ph.D. (ROPID) se zabývá zejména opatřeními přímé preference VHD, e-mail: novotivo@fd.cvut.cz
  • Ing. Ondřej Nováček (Dipro) se zabývá zejména projektováním dopravních cest a dopravních terminálů, e-mail: novacon2@fd.cvut.cz

Spolupráce s praxí a uplatnění absolventů

Projekt spolupracuje s praxí prostřednictvím svých vedoucích, kteří jsou zaměstnaní v organizacích úzce spjatých s projektováním a provozem veřejné hromadné dopravy. Konkrétně se jedná o společnosti Dipro, ROPID a DP hl. m. Prahy. Někteří studenti pracovali na závěrečných pracích v přímé spolupráci s těmito subjekty (viz např. diplomová práce Jakuba Hradila) a posléze našli v uvedených společnostech i trvalé pracovní uplatnění. Absolvent projektu Ing. Ondřej Vavrda pracuje na dopravním úseku DP hl. m. Prahy, Ing. Ondřej Nováček, který je bývalým absolventem a zároveň současným vedoucím projektu, zase ve společnosti Dipro. Kromě zmíněných subjektů našli absolventi našeho projektu uplatnění i přímo na Fakultě dopravní, přičemž zde můžeme zmínit příklad Ing. Patrika Horažďovského, Ph.D., jenž je současným proděkanem pro pedagogickou činnost. Dalším příkladem spolupráce projektu Preference veřejné hromadné dopravy s praxí je bakalářská práce studenta Michala Vitvery (Řešení veřejné hromadné dopravy v Horažďovicích), která byla zadána na objednávku města Horažďovice. 

Jak přistupujeme k závěrečným pracím

Při výběru témat závěrečných prací nabízíme studentům možnost vlastní volby, kterou s nimi konzultujeme. Pokud se studentovi nedaří vlastní volba tématu, nebo o něm nemá jasnou představu, doporučujeme ke zpracování aktuální témata dle našeho výběru. Ke zpracování se snažíme nabízet zejména témata vycházející z aktuálních, reálně existujících problémů či požadavků místních samospráv.

PROJEKTOVÉ SCHŮZE

Setkávání členů projektu probíhá v současné době především na půdě Fakulty dopravní a v terénu hlavního města Prahy. Tam se řeší praktické realizace celé široké problematiky, jíž se projekt Preference veřejné hromadné dopravy zabývá. Každý semestr jsou svolány zhruba 3 schůzky.

Během roku 2023 jsme absolvovali zahraniční expedici do slovenské Bratislavy (listopad) a jarní procházku po novinkách v pražských ulicích (květen). Další schůzky se odehrály na půdě Fakulty, a to včetně tradiční červnové prezentace témat závěrečných prací. Trojice našich studentů si v září odnesla od státnicové komise titul Bc.

Rok 2022 jsme strávili především v prostorách Fakulty dopravní. Nejprve jsme se setkali nad tématem přestavby dálnice D4 navazující I/4 z Mníšku pod Brdy (duben), pokračovali jsme tradiční vycházkou po Praze (květen) a červnovou prezentací závěrečných prací. Podzim patřil především konzultacím.

Studenti a závěrečné práce

Pro představu uvádíme zajímavé bakalářské a diplomové práce některých našich studentů z nedávné minulosti. Budeme rádi, když do nich nahlédnete a případně se necháte inspirovat k volbě vlastního tématu!