ČVUT v PRAZE  |  FAKULTA DOPRAVNÍ  |  ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ
 

Pedagogická činnost

Ústav dopravních systémů je profilujícím ústavem oboru „dopravní systémy a technika“ ve všech jeho vzdělávacích stupních, tj. ve studiu bakalářském, magisterském a doktorském. Kromě výuky pro posluchače tohoto oboru zajišťuje ústav výuku v předmětech společných pro více studijních oborů. První odborné seznámení studentů prvního ročníku bakalářského studia dopravní fakulty s dopravou probíhá v předmětu Základy dopravního inženýrství, zajišťovaného právě Ústavem dopravních systémů. V předmětech bakalářského studia společných pro více oborů získávají posluchači souhrnné znalosti o dopravní infrastruktuře kolejové a silniční dopravy. Specializované povinné a volitelné předměty pro studenty oboru Dopravní systémy a technika jsou zaměřeny na konstrukci, projektování, trasování a bezpečnost dopravních cest všech druhů dopravy, na organizování a řízení provozu na nich, na optimální dopravní obsluhu území různé velikosti (vč. důrazu na řešení dopravy v městských a příměstských aglomeracích), na dopravní a územní plánování a na vztah dopravy a životního prostředí. Ústav zajišťuje rovněž výuku pro studenty kombinovaného studia a na detašovaném pracovišti fakulty v Děčíně. Nedílnou součástí výuky zajišťované ústavem jsou exkurze.

56.81 kB 54.13 kB 24.27 kB

Zaměření studentských projektů, které spadají do gesce Ústavu dopravních systémů, pokrývá širokou oblast optimalizace rozsahu a kvality dopravní infrastruktury železniční, městské kolejové, silniční, cyklistické, říční dopravy, letišť a pozemních komunikací. Dále jsou studentské projekty zaměřeny na vzájemnou spolupráci jednotlivých dopravních oborů v osobní i nákladní dopravě, ekologické aspekty dopravy, dopady dopravy na územní plánování a rozvoj sídel a na dopravní nehody. Do vedení projektů jsou kromě kmenových akademických pracovníků ústavu zapojeni přední experti z renomovaných firem v příslušném oboru a ústředních orgánů státní správy.

Studenti oboru Dopravní systémy a technika tak získávají praktické i teoretické dovednosti a zkušenosti při práci v projektu, které dále rozvíjejí v samostatné činnosti při zpracovávání bakalářských a diplomových pracích. Důkazem vysoké kvality absolventů jsou častá ocenění absolventských prací členy státních zkušebních komisí a děkanem fakulty. Studenti oboru Dopravní systémy a technika rovněž hojně využívají možnosti absolvovat část studia na zahraničních vysokých školách, kde většinou dosahují velmi dobrých výsledků. Nejlepší inženýři, vybaveni dostatečnými odbornými i teoretickými znalostmi a pedagogickými schopnostmi, pak pokračují ve studiu v doktorském programu.

Absolventi se uplatňují zejména v projekčních a konzultačních firmách, u dopravců a organizátorů integrovaných dopravních systémů, správců a provozovatelů dopravní infrastruktury, v orgánech státní správy a místních samospráv a výzkumných a vývojových organizacích.

13.26 kB 42.65 kB 45.9 kB

  
nahoru  ENGLISH VERSION   © 2006 - 2018 ČVUT FD K612