ČVUT v PRAZE | FAKULTA DOPRAVNÍ | ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ
 

Doplňková činnost

 • Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D., řešitelé: Ing. Tomáš Padělek, Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D., Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.
  Návrh dopravních opatření na silnici R46 v úseku km 0-39
  Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Prosinec 2011
 • Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D., řešitelé: Ing. Vít Duda, Ing. Milan Tesař
  Bezpečnostní inspekce silnic 2. tříd ve Středočeském kraji
  Objednatel: Středočeský kraj
  Červen 2011
 • Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D., řešitelé: Ing. Milan Koukol, Ing. Tomáš Padělek
  Dopravní posouzení vlivu možného napojení lokality Skřivánek na dopravní systém města Chrudim
  Objednatel: Město Chrudim
  Květen 2011
 • Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
  Bezpečná cesta do školy

  Ústav dopravních systémů je zapojen do projektu „Bezpečná cesta do školy", jehož cílem je naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně snížit počet dopravních nehod s účastí dětí. Projekt klade důraz na zvýšení počtu dětí dopravujících se do školy pěšky nebo na kole a zlepšení jejich povědomí o pravidlech dopravního chování. Více o projektu viz webové stránky Nadace partnerství.

  V této souvislosti škola navázala spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a pro základní školy v městských částech Prahy Kyje a Klánovicích byly vypracovány dopravně inženýrské studie, které současně sloužily jako podklad pro vypracování diplomových prací.

  Náklady spojené s uskutečněním dopravní studie byly hrazeny z těchto zdrojů:

  • Bezpečné cesty do školy - společný program Magistrátu hlavního města Prahy a občanských sdružení Pražské matky a Oživení (akce „Studie úpravy okolí přechodu pro chodce před ZŠ v Praze Klánovicích“ - 2009 prezentace v pdf)
  • Na zelenou - grantový program Nadace Partnerství (akce „Vypracování dopravní studie okolí ZŠ Praha 9 – Kyje dle požadavků objednatele, na základě projektu Na zelenou tam i zpět, chceme bezpečnější svět“ - 2008 prezentace v pdf)
 • Odpovědný řešitel: ČARSKÁ, Zuzana. Řešitelé: SMEJKALOVÁ, Iva, KOČÁRKOVÁ, Dagmar, MICHEK, Jan
  Posouzení zón placeného stání (ZPS) na území hl.m. Prahy
  2009

  • Posouzení stávajícího systému provozovaných ZPS se zaměřením na stanovení oblastí, vymezení ulic, okruhů uživatelů, rozdělení ZPS na rezidentní (abonentní) a návštěvnické. Posouzení způsobů placení parkovného a jeho prokazování. Posouzení a navržení řešení hraničních oblastí ZPS se sousedními oblastmi, kde ZPS není provozována. Možnosti a způsoby dalšího rozšíření ZPS a to jak územního, tak i technologického.
 • Řešitelé: NEUBERGOVÁ, Kristýna, SMEJKALOVÁ, Iva, KOČÁRKOVÁ, Dagmar
  Odborné posouzení vedení rychlostní silnice R11 na území Královéhradeckého kraje, zaměřené na zhodnocení variant vedení v úseku Jaroměř – Trutnov
  Objednatel: Obec Kocbeře a Obec Choustníkovo Hradiště
  Září 2009
 • Odpovědný řešitel: PŘIBYL, Pavel. Řešitelé: JACURA, Martin, TÝFA, Lukáš
  Znalecký posudek „Posouzení přepravních potřeb na vybraných tratích ČD, a.s. a návrh optimálního řešení ve vztahu k vozovému parku provozovatele“
  Objednatel: České dráhy, a.s.
  Září 2009
 • Odpovědní řešitelé: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D., Ing. Bc. Petr Kumpošt
  Dopravní průzkumy pěších vztahů na vybraných lokalitách Prahy 2
  Objednatel: Městská část Praha 2
  Duben 2009
 • Odpovědní řešitelé: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D., Ing. Bc. Petr Kumpošt. Řešitelé: Ing. Michaela Sedlecká, Bc. Denisa Plánková, Drahomír Boreček, David Purger, Tomáš Honc, Bc. Sabina Vávrová
  Dopravní průzkumy zaměřené na zhodnocení dopadu uzavření jízdního pruhu v Legerově ulici na dopravní situaci vybraných míst Prahy 4
  Objednatel: Městská část Praha 2
  Červen 2009
 • Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. Řešitelé za K612: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D., Ing. Bc. Petr Kumpošt
  Omezení jízd vybraných nákladních vozidel o víkendech – analýza dopadů a přínosů
  Objednatel: Ministerstvo dopravy
  Červen 2008
 • Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. Řešitelé: prof. Ing. František Lehovec, CSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc., Ing. Pavel Karlický, CSc., Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ing. Martin Brodský
  Poradenská činnost při zpracování systému hodnocení a prevence obcházení povinnosti placení mýtného
  Objednatel: Ministerstvo dopravy
  Prosinec 2007
 • Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D., řešitel: Ing. Bc. Iva Smejkalová
  Studie úpravy dopravní situace v lokalitě Díly za sv. Janem
  Objednatel: Město Kuřim
  Listopad 2007
 • Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Petr Kumpošt
  Průzkum intenzit provozu na silnici II/333 před a po zprovoznění dálnice D11, úsek 1104 a 1105 Poděbrady – Hradec Králové
  Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace
  Květen 2007
 • Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. Řešitel: Ing. Bc. Petr Kumpošt
  Analýza dopravního řešení prostoru před terminály Sever 1 a Sever 2 letiště Praha-Ruzyně a značení přístupových komunikací
  Objednatel: Letiště Praha, s. p.
  Květen 2007

  • V roce 2008 došlo na základě zpracované analýzy k realizaci změn svislého dopravního značení v celém prostoru před Terminály Sever 1 a Sever 2.
 • Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. Řešitel: Ing. Bc. Petr Kumpošt
  Studie bezpečného sjezdu z rychlostní komunikace R35 na silnice III/03527, III/28727 a III/2791 a na přilehlé pozemky v obci Paceřice
  Objednatel: Obec Paceřice
  Říjen 2006
 • Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D., řešitel: Lucie Kaiserová
  Studie zklidnění dopravy v Mladé Boleslavi – Bezděčíně na průtahu II/610
  Objednatel: Magistrát města Mladé Boleslavi
  Září 2006
 • Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D., řešitel: Ing. Bc. Iva Smejkalová
  Průzkum dopravy na vybraných komunikacích v Průhonicích
  Objednatel: Obecní úřad Průhonice
  Červen 2006
 • Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D., řešitel: Ing. Martin Höfler
  Posouzení variant návrhu řešení místní komunikace k verneráku v Praze-Kunraticích
  Objednatel: Městská část Praha-Kunratice
  Červen 2005
 • Odpovědný řešitel: JACURA, Martin
  Průzkum pěších proudů v žst. Praha hlavní nádraží
  Objednatel: Metroprojekt, a. s., Praha
  Listopad 2004
 • Odpovědný řešitel: JACURA, Martin
  Spolupráce na přepravním průzkumu ve vlacích Českých drah provozovaných v rámci pražské integrované dopravy
  Objednatel: České dráhy, a. s.
  Říjen 2004, Říjen 2005, Říjen 2006, Říjen 2007, Říjen 2008, Říjen 2009
 • Odpovědný řešitel: KUBÁT, Bohumil. Řešitelé: VACHTL, Martin, JACURA, Martin, TÝFA, Lukáš
  Souhrnný závěr ke Studii proveditelnosti severojižního kolejového diametru v Brně
  Objednatel: Jihomoravský kraj, Brno
  Září 2004
 • Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
  Studie sítě cyklistických tras na území statutárního města Teplice
  Objednatel: Magistrát města Teplice - Odbor dopravy a životního prostředí
  Září 2003
 • Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D., řešitel: Ing. Martin Höfler
  Organizace dopravy v centru Prahy při realizaci podzemních parkovacích a odstavných stání
  Listopad 2002
  
nahoru ENGLISH VERSION   © 2006 - 2018 ČVUT FD K612