ČVUT v PRAZE | FAKULTA DOPRAVNÍ | ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ
 

Odborná činnost ústavu

Pro firmy i orgány státní správy a místní samosprávy nabízí Ústav dopravních systémů zpracování následujících úkolů z oblasti dopravy:

 • přepravní průzkumy, sčítání dopravy (průjezdy vozidel a cyklistů, pěší proudy, obsazenost vozidel veřejné hromadné dopravy, struktura použitých jízdních dokladů ve veřejné hromadné dopravě atd.)
 • statistika struktury a rychlosti silničních vozidel projíždějících profilem komunikace
 • posouzení vozidel, terminálů a uzlů veřejné hromadné dopravy z hlediska přestupních vazeb a požadavků cestujících
 • návrh nebo posouzení koncepce veřejné hromadné dopravy na vymezeném území (linkové vedení, linkové intervaly, přestupní vazby, parametry vozidel atd.)
 • komplexní posouzení a výběr optimální varianty řešení problémů v dopravě (riziková, multikriteriální, SWOT analýza)
 • posouzení dopravních opatření a staveb z hlediska vlivu na životní prostředí
 • měření hluku a vibrací v dopravě
 • bezpečností audity silničních komunikací a křižovatek podle platných požadavků legislativy
 • návrh nebo posouzení zklidňovacích opatření na pozemních komunikacích, obytných a pěších zón
 • návrh nebo posouzení dopravního značení na pozemních komunikacích
 • návrh nebo posouzení inteligentních dopravních systémů
 • návrh nebo posouzení řízení silniční dopravy (na izolované křižovatce, v úseku, plošně na vymezeném území)
 • zpracování studií z oboru dopravních systémů
  
nahoru ENGLISH VERSION   © 2006 - 2018 ČVUT FD K612